Nội Tiết Học » Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi

Đề Thi Hóa Hữu cơ

1. Bản chất của sự HHTB là:

A.Sự đốt cháy các chất hữu cơ

B.Sự oxy hóa khử tế bào

C.Sự đốt cháy các chất hữu cơ trong cơ thể

D.Sự kết hợp hydro và oxy để tạo thành nước

E.Tất cả các câu trên đều sai

2. Sản phẩm cuối cùng của chuổi HHTB thường là:

A.H2O B.CO2 và H2O C.H2O2 

D.H2O và O2 E.H2O 2 và O2

3. -Cetoglutarat là cơ chất cho hydro, chất này đi vào chuổi HHTB tích lũy được: 

A.3 ATP B.2 ATP C.4 ATP 

D.1 ATP E.Tất cả các câu trên đều sai 

4. Sự phosphoryl oxy hóa là :

A.Sự gắn oxy vào acid phosphoric

B.Sự gắn acid phosphoric vào ADP

C.Đi kèm theo phản ứng oxy hoá khử

D.Gồm A và C

E.Gồm B và C

5. Năng lượng của chu trình acid tricarboxylic sinh ra là: 

A.5 ATP B.4 ATP 

C.3 ATP D.12 ATP 

E.Tất cả các câu trên đều sai

6. Sinh vật tự dưỡng là:

A.Thực vật và động vật B.Động vật 

C.Vi sinh vật D.Động vật và vi sinh vật

E.Thực vật 

7. Quang hợp là một quá trình không được tìm thấy ở:

A.Thực vật B.Loài tảo C.Các loài cây sống ở dưới nước

D.Cây không có lá màu xanh E.Động vật và vi sinh vật

8. Sinh vật dị dưỡng là:

A.Thực vật 

B.Động vật 

C.Cơ thể sống có khả năng tổng hợp các chất G,L,P 

D.Câu A và C 

E.Câu B và C

9. Quá trình đồng hóa là:

A.Quá trình biến đổi G, L, P thức ăn thành acid amin, acid béo, monosaccarid...

B.Quá trình tổng hợp nên các chất G, L, P đặc hiệu cho cơ thể từ các chất khác

C.Quá trình tổng hợp thành một sản phẩm đồng nhất từ các chất khác

D.Câu A và B

E.Câu A và C

10. Quá trình dị hóa là:

A.Quá trinh giải phóng năng lượng

B.Quá trình thoái hóa các chất G, L, P thành các sản phẩm trung gian, các chất này được đào thải ra ngoài.

C. Quá trình thoái hóa các chất G, L, P thành các sản phẩm trung gian, dẫn đến các chất cặn bả rồi đào thải ra ngoài.

D. Câu A và Bì

E. Câu A và C

11. Quá trình dị hóa là:

A.Quá trinh thoái hóa các chất G, L, P thành CO2 , H2O

B.Quá trình thoái hóa các chất G, L, P thành các sản phẩm trung gian, các chất này được đào thải ra ngoài.

C. Quá trình thoái hóa các chất G, L, P thành các sản phẩm trung gian, dẫn đến các chất cặn bả rồi đào thải ra ngoài.

D. Câu C và với sự cung cấp năng lượng

E. Câu C và với sự giải phóng năng lượng.

12. Điểm khác biệt của sự oxy hóa chất hữu cơ ở trong và ở ngoài cơ thể là:

A.Nhiệt độ, chất xúc tác 

B.Chất xúc tác, sản phẩm tạo thành 

C.Sản phẩm tạo thành, pH môi trường 

D.Nhiệt độ, pH môi trường 

E.Tất cả các câu trên đều sai

13. Điểm khác biệt về mặt năng lượng trong sự oxy hóa chất hữu cơ ở trong và ở ngoài cơ thể là:

A.Nhiệt độ 

B.Mức năng lượng sinh ra như nhau 

C. Sự tích luỹ 

D.Câu A và B 

E.Câu A và C

14. Trong chuổi HHTB có sự tham gia của các enzym sau :

A.Các dehydrogenase có coenzym NAD+ và các cytocrom

B.Các dehydrogenase có coenzym FAD và các cytocrom

C.Các dehydrogenase có các coenzym:NAD+, FAD, CoQ và các cytocrom

D.NAD+ , FAD, CoQ, và các cytocrom

E.NAD+, FMN, FAD, CoQ, và các cytocrom

15. Trong chuổi HHTB có sự tham gia của các Coenzym sau :

A.Các dehydrogenase có coenzym NAD+ và các cytocrom

B.Các dehydrogenase có coenzym FAD và các cytocrom

C.Các dehydrogenase có các coenzym:NAD+, FAD, CoQ 

D.NAD+ , FAD, CoQ 

E.NAD+, FMN, FAD, CoQ, và các cytocrom

16. Phản ứng nào không đúng về số hóa trị của Fe trong những phản ứng sau:

CoQH2 + 2cyt b Fe3+ CoQ + cyt b Fe2+ + 2H+ (1)

2cyt b Fe2+ + 2cyt c1 Fe3+ 2cyt b Fe3+ + 2cyt c1 Fe2+ (2)

2cyt c1 Fe2+ + 2cyt c Fe3+ 2cyt c1 Fe2+ + 2cyt c Fe3+ (3)

2cyt c Fe2+ + 2cyt a Fe3+ 2cyt c Fe3+ + 2cyt a Fe2+ (4)

2cyt a Fe2+ + 2cyt a3 Cu2+ 2cyt a Fe3+ + 2cyt a3 Cu+ (5)

A.Phản ứng (1) B. Phản ứng (2) C. Phản ứng (3) 

D. Phản ứng (4) E. Phản ứng (5)

17. Yếu tố nào không trực tiếp gây rối loạn chuổi HHTB:

A.Đói B.Thiếu sắt C.Thiếu Vit C D.Thiếu oxy E.Thiếu Vit A 

18. Liên kết phosphat được gọi là giàu năng lượng khi thủy phân cắt đứt liên kết này, năng lượng được giải phóng là:

A. 1000-5000 calo B. 5000-7000 calo C. >5000 calo 

D. <7000 calo E. >7000 calo

19. NADHH+ đi vào chuổi HHTB, về mặt năng lượng cung cấp cho ta:

A. 3 ATP B. 2ATP C. 4 ATP D. 1 ATP

E. Tất cả các câu trên đều sai

20. FAD đi vào chuổi HHTB, về mặt năng lượng cung cấp cho ta:

A. 3 ATP B. 2ATP C. 4 ATP D. 1 ATP

E. Tất cả các câu trên đều sai.

21. LTPP đi vào chuổi HHTB, về mặt năng lượng cung cấp cho ta:

A. 3 ATP B. 2ATP C. 4 ATP D. 1 ATP

E. Tất cả các câu trên đều sai.

22. Trong chu trình Krebs, năng lượng không được tích lũy ở giai đoạn nào :

A.Gđ 1 Gđ 2 : AcetylCoA Citrat

B.Gđ 2 Gđ 7 : Citrat Malat

C.Gđ 3 Gđ 8 : Isocitrat Oxaloacetat

D.Gđ 3 Gđ 7 : Isocitrat Malat

E.Gđ 4 Gđ 8 : -Cetoglutatrat Oxaloacetat

23. Trong chu trình Krebs, năng lượng tích lũy 9 ATP ở những giai đoạn nào :

1.Gđ 1 Gđ 2 : AcetylCoA Citrat

2.Gđ 2 Gđ 7 : Citrat Malat

3.Gđ 3 Gđ 8 : Isocitrat Oxaloacetat

4.Gđ 3 Gđ 7 : Isocitrat Malat

5.Gđ 4 Gđ 8 : -Cetoglutatrat Oxaloacetat

A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 3,4,5 D. 1,4,5 E. 2,4,5

24. Trong chu trình Krebs, năng lượng tích lũy được 12 ATP ở giai đoạn nào :

A.Gđ 1 Gđ 2 : AcetylCoA Citrat

B.Gđ 2 Gđ 7 : Citrat Malat

C.Gđ 3 Gđ 8 : Isocitrat Oxaloacetat

D.Gđ 3 Gđ 7 : Isocitrat Malat

E.Gđ 4 Gđ 8 : -Cetoglutatrat Oxaloacetat

25. Sản phẩm trung gian trong chu trình Krebs là:

A.Oxalosuccinat, -Cetoglutatrat, Malat, Succinat

B.Oxalosuccinat, -Cetoglutatrat, Malat, Aspartat

C.Oxalosuccinat, -Cetoglutatrat, Fumarat, Butyrat

D.Oxalosuccinat, -Cetoglutatrat, SuccinylCoA, Pyruvat

E.Oxalosuccinat, -Cetoglutatrat, Fumarat, Glutamat.

26. Về phương diện năng lượng, chu trình Krebs có ý nghĩa quan trọng là vì:

A.Cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể

B.Cung cấp nhiều cơ chất cho hydro

C.Cung cấp nhiều sản phẩm trung gian cần thiết

D.Là trung tâm điều hòa chuyển hóa các chất.

E.Tất cả các câu trên đều đúng

27. Tìm câu không đúng:

A.Liên quan giữa chu trình Krebs và chuổi HHTB là -cetoglutarat, sản phẩm của chu trình Krebs, được oxy hóa trong chuổi HHTB.

B.Chất khử là chất có thể nhận điện tử

C.Hydro hay điện tử được chuyển từ hệ thống có thế năng oxy hóa khử thấp đến cao

D.Tất cả các phản ứng trong chuổi HHTB đều thuộc loại phản ứng oxy hóa khử và đều tạo ra năng lượng

E.Tất cả các câu trên đều sai.

28. Giai đoạn nào của chu trình Krebs tich lũy được 1 ATP từ GTP:

A.Succinat - Fumarat

B.Citrat - Isocitrat

C.Fumarat - Malat

D.SuccinylCoA - Succinat

E. Malat - Oxalaoacetat

29. Cho 2 phản ứng Isocitrat Oxalosuccinat 

SuccinylCoA Succinat

Tập hợp các enzym nào dưới đây xúc tác hai phản ứng trên:

A. Isocitrat dehydrogenase, succinatdehydrogenase

B. Isocitrat dehydrogenase, succinathiokinase

C. Isocitrat dehydrogenase, phức hợp dehydrogenase

D. Aconitase, succinathiokinase

E.Tất cả các câu trên đều sai.

30. Enzym nào dưới đây được tìm thấy trong quá trình phosphoryl hóa và khử phosphoryl:

A.Phosphatase

B.Phosphorylase 

C.Dehydrogenase

D.A, B đúng

E.A, C đúng

31. Phản ứng khử carboxyl oxy hóa -Cetoglutatrat thành succinylCoA (giai đoạn 4 của chu trình Krebs):

A.Có các coenzym tham gia: CoASH, NAD+, Biotin

B. Có các coenzym tham gia : CoASH, NAD+, FAD, LTPP

C.Có các coenzym tham gia :CoQ, CoASH, FAD

D.Có các coenzym tham gia AD, CoASH, Biotin

F.Có các coenzym tham gia: NAD+, FAD, CoQ

32. Trong chu trình Krebs, enzym Citrat synthetase xúc tác phản ứng biến đổi: 

A. AcetylCoA thành Citrat

B. Isocitrat thành -Cetoglutarat

C. -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

D. Succinat thành Fumarat

E. Malat thành Oxalosuccinat

33. Trong chu trình Krebs, Isocitrat dehydrogenase xúc tác phản ứng biến đổi:

A. AcetylCoA thành Citrat

B. Isocitrat thành -Cetoglutarat

C. -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

D. Succinat thành Fumarat

E. Malat thành Oxalosuccinat

34. Trong chu trình Krebs, multienzym -Cetoglutarat dehydrogenase xúc tác phản ứng biến đổi:

A. AcetylCoA thành Citrat

B. Isocitrat thành -Cetoglutarat

C. -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

D. Succinat thành Fumarat

E. Malat thành Oxalosuccinat

35. Trong chu trình Krebs, Succinat dehydrogenase xúc tác phản ứng biến đổi:

A. AcetylCoA thành Citrat

B. Isocitrat thành -Cetoglutarat

C. -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

D. Succinat thành Fumarat

E. Malat thành Oxalosuccinat

36. Trong chu trình Krebs, Malat dehydrogenase xúc tác phản ứng biến đổi:

A. AcetylCoA thành Citrat

B. Isocitrat thành -Cetoglutarat

C. -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

D. Succinat thành Fumarat

E. Malat thành Oxaloacetat

37. Trong chuổi hô hấp tế bào(HHTB):

A.Cytocrom oxydase của chuổi HHTB có thế năng oxy hóa khử cao nhất và chuyển hydro tới oxy thở vào để tạo thành H2O.

B.Flavoprotein xúc tác chuyển điện tử từ NADHH+ đến FAD

C.Năng lượng được tạo ra trong chuổi HHTB không phụ thuộc vào chuổi ngắn hay dài.

D.NADPHH+ chuyển trực tiếp 2H vào chuổi HHTB, tạo được 3ATP

E.Tất cả các câu trên đều sai

38. Phosphoryl oxy hóa là:

A.Sự tạo ATP phối hợp với quá trình tích lũy năng lượng

B.Bản chất của sự HHTB

C.Là phản ứng biến đổi phosphoglyceraldehyd thành 3-phosphoglycerat

D.Sự chuyển hydro và điện tử mà không có sự tạo thành ATP

E.Tất cả các câu trên đều sai

39. Giai đoạn nào sau đây của chuổi HHTB giải phóng đủ năng lượng để tạo thành ATP:

A.NAD CoQ 

B.FAD CoQ 

C. CoQ Cytocrom b 

D. Cytocrom c Cytocrom a

E.Tất cả các câu trên đều sai

40. Những chất nào sau đây không phải là sản phẩm trung gian của chu trình Krebs:

A.Fumarat, Malat

B.-Cetoglutarat, Aconitat

C.Succinat, Oxaloacetat

D.Aspartat, Glutamat

E.Isocitrat, Oxalosuccinat

41. Quá trình phosphoryl oxy hóa được điều hòa trực tiếp bởi :

A.Mức ADP B.Mức GDP C.Nồng độ Oxy

D.Mức phosphat E.Mức năng lượng.

42. Thứ tự các cytocrom trong quá trình vận chuyển điện tử của chuổi hô hấp tế bào:

A. b, c, c1, a, a3

B. a,b, c, c1, a3

C. a,b, c1, c, a3 

D. b, c1, c, a, a3 

E. c, b, c1, a, a3 

43. Các chất có khả năng vận chuyển hydro trong chuổi hô hấp tế bào:

A. FAD, CoQ, Cyt oxydase.

B. NAD, FAD, Cyt oxydase

C. NAD, CoQ, Oxy

D. CoQ, FAD, LTPP

E. FAD, NAD, Oxy

44. Các loại Enzym, Coenzym trong chuổi hô hấp tế bào là:

A. Cytocrom, FAD, NAD, CoQ, Pyridoxal phosphat.

B. Cytocrom oxydase, NAD, FAD, Acid lipoic, TPP.

C.CoQ, LTPP, Biotin, Cytocrom oxydase, Dehydrogenase.

 

Tags: trắc nghiệm thực vật dược, quang hợp là 1 chuổi các phản ứng oxy hóa khử, ngân hang đề thi hoa huu cơ dược

Thuộc loại: Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi
Loại tài liệu:  Microsoft Word (.doc)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 0 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD118 Ngày gửi: 29-03-2014

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi