Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và thực trạng điều trị trầm cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại Viện Sức khoẻ Tâm thần

 Luận án Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và thực trạng điều trị trầm cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại Viện Sức khoẻ Tâm thần.Trầm cảm là trạng thái bệnh lý phổ biến trong lĩnh vực tâm thần học, đặc trưng bởi sự ức chế toàn bộ các mặt hoạt động tâm thần. Trên lâm sàng, trầm cảm có thể xuất hiện trong rối loạn cảm xúc và các rối loạn tâm thần khác (các rối loạn liên quan đến stress, rối loạn khí sắc thực tổn, rối loạn liên quan tới dùng chất…). Trong các rối loạn cảm xúc nội sinh, trầm cảm trongrối loạn cảm xúc lưỡng cực chiếm một tỷ lệ đáng kể.

Việc chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực dễ dàng hơn khi bệnh nhân đã có tiền sử xuất hiện những giai đoạn hưng cảm, hưng cảm nhẹ. Tuy nhiên, dù đặc trưng của rối loạn cảm xúc lưỡng cực I là những giai đoạn hưng cảm nhưng vẫn có tới 51,6% bệnh nhân có biểu hiện những giai đoạn đầu tiên là những giai đoạn trầm cảm [1], và việc chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực II càng khó khăn khi khó nhận diện những giai đoạn hưng cảm nhẹ. Vấn đề nhận diện sớm rối loạn cảm xúc lưỡng cực từ những giai đoạn trầm cảm ban đầu là một thách thức với các nhà lâm sàng. Do những nét tương đồng triệu chứng với trầm cảm trong bệnh lý khác, dẫn đến chậm trễ khi quyết định sử dụng thuốc chỉnh khí sắc trong điều trị và ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh.
Việc sử dụng thuốc chống trầm cảm đơn thuần ở bệnh nhân trầm cảm lưỡng cực không chỉ gây những hậu quả như làm tăng các giai đoạn rối loạn cảm xúc, các trạng thái hỗn hợp, gây trạng thái hưng cảm, tự sát, tăng số ngày mất chức năng ở bệnh nhân trầm cảm lưỡng cực… mà còn làm tăng chi phí điều trị trực tiếp lẫn gián tiếp cho gia đình và xã hội.
So với các giai đoạn hưng cảm hay hưng cảm nhẹ, các giai đoạn trầm cảm ảnh hưởng lớn hơn, đáng kể hơn tới các chức năng cá nhân, nghề nghiệp, xã hội; sự suy giảm các chức năng này có tương quan rõ rệt với mức độ nặng của trầm cảm [2],[3]. Mục tiêu điều trị là giúp bệnh nhân sớm thuyên giảm bệnh, ngăn ngừa xuất hiện các trạng thái cảm xúc khác, nâng cao hiểu biết của bệnh nhân và gia đình để tăng cường sự tuân thủ điều trị nhằm cải thiệnchất lượng cuộc sống. Trước đây, do sự thiếu hiểu biết về bệnh lý, thiếu các phương tiện điều trị phù hợp, việc điều trị trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây với sự tiến bộ trong công nghiệp dược phẩm, tâm lý trị liệu, cách thức quản lý, cũng như
những hướng dẫn điều trị luôn được cập nhật với các bằng chứng khách quan,việc điều trị đã có những thay đổi phù hợp hơn.
Trên thế giới đã có những nghiên cứu đặc điểm lâm sàng trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực nhằm hỗ trợ chẩn đoán sớm. Đồng thời có những nghiên cứu đánh giá về điều trị, quản lý trầm cảm trong rối loạn cảm
xúc lưỡng cực. Tuy nhiên, tại Việt Nam các nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn hạn chế và chưa đầy đủ. Do đó chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và thực trạng điều trị trầm cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại Viện Sức khoẻ Tâm thần” với 2 mục tiêu:
1. Mô tả các đặc điểm lâm sàng trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
2. Đánh giá thực trạng điều trị trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Kim Việt, Trần Hữu Bình (2016). Đặc điểm lâm
sàng của bệnh nhân trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Tạp chí
Y học Lâm sàng. Số 95, 78-84.
2. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Kim Việt, Trần Hữu Bình (2017). Bước đầu
nghiên cứu chẩn đoán trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại
Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y học Việt
Nam. Số 2(445), 188-192.
3. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Kim Việt, Trần Hữu Bình (2018). Nhận xét một
số đặc điểm thực trạng điều trị điều trị trầm cảm ở người bệnh rối loạn
cảm xúc lưỡng cực. Tạp chí Y học Việt Nam. Số 1(463), 165-169

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ........................................................................ 3
1.1. TRẦM CẢM VÀ RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC................... 3
1.1.1. Khái niệm về trầm cảm và rối loạn cảm xúc lưỡng cực .................. 3
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu, tên gọi, định nghĩa và phân loại rối loạn cảm
xúc lưỡng cực................................................................................. 3
1.1.3. Bệnh nguyên, bệnh sinh rối loạn cảm xúc lưỡng cực...................... 5
1.2. ĐẶC ĐIỂM TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC . 11
1.2.1. Đặc điểm chung của trầm cảm...................................................... 11
1.2.2. Những đặc điểm trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực....... 15
1.3. ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC.... 25
1.3.1. Nguyên tắc điều trị ....................................................................... 25
1.3.2. Các lựa chọn điều trị..................................................................... 30
1.3.3. Tái diễn giai đoạn bệnh và sự phục hồi chức năng........................ 36
1.4. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI ..... 39
1.4.1. Nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng của trầm cảm trong rối loạn cảm
xúc lưỡng cực............................................................................... 39
1.4.2. Nghiên cứu về thực trạng điều trị trầm cảm.................................. 42
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........ 43
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ............................................................ 43
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn ..................................................................... 43
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ....................................................................... 44
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 44
2.2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu................................................. 44
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu...................................................................... 44
2.2.3. Cỡ mẫu nghiên cứu ...................................................................... 45
2.2.4. Các công cụ nghiên cứu................................................................ 45
2.2.5. Các biến số nghiên cứu................................................................. 48
2.2.6. Cách thức thu thập số liệu ............................................................ 532.2.7. Xử lý số liệu, bàn luận kết luận và công bố khoa học ................... 55
2.3. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU ................................................... 56
2.4. CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH KHẮC PHỤC..... 56
2.5. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU................................................................ 57
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................. 58
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ............ 58
3.1.1. Đặc điểm giới tính, nhóm tuổi tại thời điểm nghiên cứu ............... 58
3.1.2. Đặc điểm về nơi cư trú, tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh sống, trình
độ học vấn .................................................................................... 59
3.1.3. Đặc điểm về học vấn, nghề nghiệp ............................................... 60
3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM
XÚC LƯỠNG CỰC.................................................................................. 61
3.2.1. Đặc điểm tiền sử rối loạn/ bệnh .................................................... 61
3.2.2. Đặc điểm trầm cảm ở bệnh nhân nghiên cứu ................................ 65
3.2.3. Đặc điểm đáp ứng điều trị ............................................................ 76
3.3. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC
LƯỠNG CỰC........................................................................................... 79
3.3.1. Đặc điểm số ngày điều trị theo thể bệnh ....................................... 79
3.3.2. Đặc điểm sử dụng thuốc ............................................................... 80
3.3.3. Đặc điểm sự thuyên giảm các triệu chứng .................................... 84
3.3.4. Đặc điểm tình trạng bệnh lúc ra viện ............................................ 86
3.3.5. Sự tuân thủ điều trị ....................................................................... 87
3.3.6. Sự tái diễn, tái phát sau 12 tháng theo dõi..................................... 87
3.3.7. Chức năng cá nhân, nghề nghiệp, xã hội sau 12 tháng theo dõi .... 89
3.3.8. Một số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến sự tái phát, tái diễn rối loạn
cảm xúc lưỡng cực sau 12 tháng theo dõi điều trị ......................... 90
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN.......................................................................... 92
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ............ 92
4.1.1. Đặc điểm giới tính, tuổi bệnh nhân tại thời điểm nghiên cứu........ 92
4.1.2. Đặc điểm về nơi cư trú, tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh sống, trình
độ học vấn .................................................................................... 934.1.3. Đặc điểm về học vấn, nghề nghiệp ............................................... 94
4.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẦM CẢM TRONG RLCXLC .............. 95
4.2.1. Đặc điểm tiền sử rối loạn bệnh ..................................................... 95
4.2.2. Đặc điểm lâm sàng trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực. 102
4.3. THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TRONG RLCXLC.......... 125
4.3.1. Đặc điểm số ngày điều trị theo thể bệnh ..................................... 125
4.3.2. Đặc điểm sử dụng thuốc ............................................................. 126
4.3.3. Đặc điểm thuyên giảm các triệu chứng....................................... 130
4.3.4. Đặc điểm tình trạng bệnh lúc ra viện .......................................... 134
4.3.5. Đặc điểm sự tuân thủ sau 12 tháng theo dõi................................ 135
4.3.6. Sự tái diễn, tái phát sau 12 tháng theo dõi................................... 136
4.3.7. Chức năng cá nhân, nghề nghiệp, xã hội sau 1 năm theo dõi ..... 137
4.3.8. Một số yếu tố liên quan tới tái phát, tái diễn giai đoạn bệnh ....... 138
4.4. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU.............. 140
4.4.1. Các tiến bộ ................................................................................. 140
4.4.2. Các hạn chế ................................................................................ 141
KẾT LUẬN............................................................................................... 142
KIẾN NGHỊ.............................................................................................. 144
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN
QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Mười mục tiêu can thiệp quan trọng đối với RLCXLC ........... 28
Bảng 1.2. Mục tiêu của các phương pháp điều trị đối với RLCXLC........ 30
Bảng 1.3. So sánh các hướng dẫn điều trị trầm cảm lưỡng cực cấp.......... 31
Bảng 1.4. Hướng dẫn điều trị rối loạn cảm xúc và lo âu của Canada ....... 32
Bảng 1.5. So sánh các hướng dẫn cho điều trị duy trì .............................. 35
Bảng 2.1. Các tiêu chuẩn đáp ứng và diễn biến bệnh ............................... 47
Bảng 2.2. Chỉ số hiệu quả trên thang CGI................................................ 48
Bảng 3.1. Đặc điểm giới tính, nhóm tuổi ................................................. 58
Bảng 3.2. Đặc điểm cư trú, tôn giáo, hôn nhân, kinh tế gia đình .............. 59
Bảng 3.3. Đặc điểm học vấn, nghề nghiệp ............................................... 60
Bảng 3.4. Đặc điểm tuổi khởi phát........................................................... 62
Bảng 3.5. Đặc điểm giai đoạn bệnh đầu tiên ............................................ 62
Bảng 3.6. Đặc điểm số giai đoạn bệnh trước vào viện.............................. 63
Bảng 3.7. Thời gian kéo dài các giai đoạn trầm cảm trước vào viện ........ 64
Bảng 3.8. Các triệu chứng thời kì khởi phát............................................. 67
Bảng 3.9. Cách thức xuất hiện các triệu chứng thời kì khởi phát ............. 68
Bảng 3.10. Các triệu chứng đặc trưng thời kì toàn phát ............................. 69
Bảng 3.11. Các triệu chứng phổ biến thời kì toàn phát............................... 70
Bảng 3.12. Các triệu chứng cơ thể thời kì toàn phát................................... 71
Bảng 3.13. Ý tưởng, toan tự sát ................................................................. 73
Bảng 3.14. Các triệu chứng của trầm cảm không điển hình ....................... 73
Bảng 3.15. Các triệu chứng hưng cảm trong trạng thái trầm cảm hỗn hợp.... 74
Bảng 3.16. Các triệu chứng lo âu............................................................... 75
Bảng 3.17. Các cơn tức giận, dễ bị kích thích............................................ 76Bảng 3.18. Số ngày điều trị theo thể bệnh.................................................. 79
Bảng 3.19. Đặc điểm sử dụng phối hợp thuốc............................................ 80
Bảng 3.20. Đặc điểm sử dụng thuốc chỉnh khí sắc..................................... 80
Bảng 3.21. Đặc điểm sử dụng thuốc an thần kinh ...................................... 81
Bảng 3.22. Đặc điểm sử dụng thuốc chống trầm cảm ................................ 82
Bảng 3.23. Đặc điểm các tác dụng không mong muốn............................... 83
Bảng 3.24. Trên thang điểm CGI............................................................... 86
Bảng 3.25. Trên thang BECK.................................................................... 86
Bảng 3.26. Chức năng cá nhân, nghề nghiệp, xã hội sau 12 tháng ............. 89
Bảng 3.27. Một số yếu tố liên quan đến sự tái phát, tái diễn sau 12 tháng
điều trị ..................................................................................... 90
Bảng 4.1. So sánh tỷ lệ tái phát, tái diễn của chúng tôi với một số tác giả... 136DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Đặc điểm tiền sử gia đình mắc rối loạn tâm thần nội sinh..... 61
Biểu đồ 3.2. Xuất hiện giai đoạn trầm cảm trong 4 tuần sau sinh.............. 64
Biểu đồ 3.3. Đặc điểm tiền sử sử dụng chất .............................................. 65
Biểu đồ 3.4. Một số yếu tố liên quan tới khởi phát giai đoạn bệnh hiện tại ...65
Biểu đồ 3.5. Đặc điểm thể bệnh theo ICD-10............................................ 66
Biểu đồ 3.6. Đặc điểm mức độ bệnh lý theo thang BECK ........................ 66
Biểu đồ 3.7. Đặc điểm phân loại thể bệnh theo DSM-5 ............................ 67
Biểu đồ 3.8. Biểu hiện loạn thần............................................................... 72
Biểu đồ 3.9. Xuất hiện trạng thái hưng cảm, hưng cảm nhẹ sau bắt đầu
điều trị.............................................................................76
Biểu đồ 3.10. Xuất hiện trạng thái trầm cảm hỗn hợp sau bắt đầu điều trị... 77
Biểu đồ 3.11. Xuất hiện ý tưởng, hành vi tự sát sau bắt đầu điều trị............ 77
Biểu đồ 3.12. Dung nạp điều trị.................................................................. 78
Biểu đồ 3.13. Thuyên giảm các triệu chứng đặc trưng ................................ 84
Biểu đồ 3.14. Thuyên giảm các triệu chứng phổ biến ................................. 84
Biểu đồ 3.15. Thuyên giảm các triệu chứng cơ thể ..................................... 85
Biểu đồ 3.16. Đặc điểm tuân thủ điều trị..................................................... 87
Biểu đồ 3.17. Tỷ lệ trầm cảm mắc phải tích lũy trong 12 tháng .................. 87
Biểu đồ 3.18. Tỷ lệ hưng cảm nhẹ mắc phải tích lũy trong 12 tháng........... 88
Biểu đồ 3.19. Tỷ lệ hưng cảm mắc phải tích lũy trong 12 tháng ................. 82.2.7. Xử lý số liệu, bàn luận kết luận và công bố khoa học ................... 55
2.3. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU ................................................... 56
2.4. CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH KHẮC PHỤC..... 56
2.5. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU................................................................ 57
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................. 58
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ............ 58
3.1.1. Đặc điểm giới tính, nhóm tuổi tại thời điểm nghiên cứu ............... 58
3.1.2. Đặc điểm về nơi cư trú, tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh sống, trình
độ học vấn .................................................................................... 59
3.1.3. Đặc điểm về học vấn, nghề nghiệp ............................................... 60
3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM
XÚC LƯỠNG CỰC.................................................................................. 61
3.2.1. Đặc điểm tiền sử rối loạn/ bệnh .................................................... 61
3.2.2. Đặc điểm trầm cảm ở bệnh nhân nghiên cứu ................................ 65
3.2.3. Đặc điểm đáp ứng điều trị ............................................................ 76
3.3. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC
LƯỠNG CỰC........................................................................................... 79
3.3.1. Đặc điểm số ngày điều trị theo thể bệnh ....................................... 79
3.3.2. Đặc điểm sử dụng thuốc ............................................................... 80
3.3.3. Đặc điểm sự thuyên giảm các triệu chứng .................................... 84
3.3.4. Đặc điểm tình trạng bệnh lúc ra viện ............................................ 86
3.3.5. Sự tuân thủ điều trị ....................................................................... 87
3.3.6. Sự tái diễn, tái phát sau 12 tháng theo dõi..................................... 87
3.3.7. Chức năng cá nhân, nghề nghiệp, xã hội sau 12 tháng theo dõi .... 89
3.3.8. Một số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến sự tái phát, tái diễn rối loạn
cảm xúc lưỡng cực sau 12 tháng theo dõi điều trị ......................... 90
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN.......................................................................... 92
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ............ 92
4.1.1. Đặc điểm giới tính, tuổi bệnh nhân tại thời điểm nghiên cứu........ 92
4.1.2. Đặc điểm về nơi cư trú, tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh sống, trình
độ học vấn .................................................................................... 934.1.3. Đặc điểm về học vấn, nghề nghiệp ............................................... 94
4.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẦM CẢM TRONG RLCXLC .............. 95
4.2.1. Đặc điểm tiền sử rối loạn bệnh ..................................................... 95
4.2.2. Đặc điểm lâm sàng trầm cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực. 102
4.3. THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TRONG RLCXLC.......... 125
4.3.1. Đặc điểm số ngày điều trị theo thể bệnh ..................................... 125
4.3.2. Đặc điểm sử dụng thuốc ............................................................. 126
4.3.3. Đặc điểm thuyên giảm các triệu chứng....................................... 130
4.3.4. Đặc điểm tình trạng bệnh lúc ra viện .......................................... 134
4.3.5. Đặc điểm sự tuân thủ sau 12 tháng theo dõi................................ 135
4.3.6. Sự tái diễn, tái phát sau 12 tháng theo dõi................................... 136
4.3.7. Chức năng cá nhân, nghề nghiệp, xã hội sau 1 năm theo dõi ..... 137
4.3.8. Một số yếu tố liên quan tới tái phát, tái diễn giai đoạn bệnh ....... 138
4.4. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU.............. 140
4.4.1. Các tiến bộ ................................................................................. 140
4.4.2. Các hạn chế ................................................................................ 141
KẾT LUẬN............................................................................................... 142
KIẾN NGHỊ.............................................................................................. 144
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN
QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Mười mục tiêu can thiệp quan trọng đối với RLCXLC ........... 28
Bảng 1.2. Mục tiêu của các phương pháp điều trị đối với RLCXLC........ 30
Bảng 1.3. So sánh các hướng dẫn điều trị trầm cảm lưỡng cực cấp.......... 31
Bảng 1.4. Hướng dẫn điều trị rối loạn cảm xúc và lo âu của Canada ....... 32
Bảng 1.5. So sánh các hướng dẫn cho điều trị duy trì .............................. 35
Bảng 2.1. Các tiêu chuẩn đáp ứng và diễn biến bệnh ............................... 47
Bảng 2.2. Chỉ số hiệu quả trên thang CGI................................................ 48
Bảng 3.1. Đặc điểm giới tính, nhóm tuổi ................................................. 58
Bảng 3.2. Đặc điểm cư trú, tôn giáo, hôn nhân, kinh tế gia đình .............. 59
Bảng 3.3. Đặc điểm học vấn, nghề nghiệp ............................................... 60
Bảng 3.4. Đặc điểm tuổi khởi phát........................................................... 62
Bảng 3.5. Đặc điểm giai đoạn bệnh đầu tiên ............................................ 62
Bảng 3.6. Đặc điểm số giai đoạn bệnh trước vào viện.............................. 63
Bảng 3.7. Thời gian kéo dài các giai đoạn trầm cảm trước vào viện ........ 64
Bảng 3.8. Các triệu chứng thời kì khởi phát............................................. 67
Bảng 3.9. Cách thức xuất hiện các triệu chứng thời kì khởi phát ............. 68
Bảng 3.10. Các triệu chứng đặc trưng thời kì toàn phát ............................. 69
Bảng 3.11. Các triệu chứng phổ biến thời kì toàn phát............................... 70
Bảng 3.12. Các triệu chứng cơ thể thời kì toàn phát................................... 71
Bảng 3.13. Ý tưởng, toan tự sát ................................................................. 73
Bảng 3.14. Các triệu chứng của trầm cảm không điển hình ....................... 73
Bảng 3.15. Các triệu chứng hưng cảm trong trạng thái trầm cảm hỗn hợp.... 74
Bảng 3.16. Các triệu chứng lo âu............................................................... 75
Bảng 3.17. Các cơn tức giận, dễ bị kích thích............................................ 76Bảng 3.18. Số ngày điều trị theo thể bệnh.................................................. 79
Bảng 3.19. Đặc điểm sử dụng phối hợp thuốc............................................ 80
Bảng 3.20. Đặc điểm sử dụng thuốc chỉnh khí sắc..................................... 80
Bảng 3.21. Đặc điểm sử dụng thuốc an thần kinh ...................................... 81
Bảng 3.22. Đặc điểm sử dụng thuốc chống trầm cảm ................................ 82
Bảng 3.23. Đặc điểm các tác dụng không mong muốn............................... 83
Bảng 3.24. Trên thang điểm CGI............................................................... 86
Bảng 3.25. Trên thang BECK.................................................................... 86
Bảng 3.26. Chức năng cá nhân, nghề nghiệp, xã hội sau 12 tháng ............. 89
Bảng 3.27. Một số yếu tố liên quan đến sự tái phát, tái diễn sau 12 tháng
điều trị ..................................................................................... 90
Bảng 4.1. So sánh tỷ lệ tái phát, tái diễn của chúng tôi với một số tác giả... 136DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Đặc điểm tiền sử gia đình mắc rối loạn tâm thần nội sinh..... 61
Biểu đồ 3.2. Xuất hiện giai đoạn trầm cảm trong 4 tuần sau sinh.............. 64
Biểu đồ 3.3. Đặc điểm tiền sử sử dụng chất .............................................. 65
Biểu đồ 3.4. Một số yếu tố liên quan tới khởi phát giai đoạn bệnh hiện tại ...65
Biểu đồ 3.5. Đặc điểm thể bệnh theo ICD-10............................................ 66
Biểu đồ 3.6. Đặc điểm mức độ bệnh lý theo thang BECK ........................ 66
Biểu đồ 3.7. Đặc điểm phân loại thể bệnh theo DSM-5 ............................ 67
Biểu đồ 3.8. Biểu hiện loạn thần............................................................... 72
Biểu đồ 3.9. Xuất hiện trạng thái hưng cảm, hưng cảm nhẹ sau bắt đầu
điều trị.............................................................................76
Biểu đồ 3.10. Xuất hiện trạng thái trầm cảm hỗn hợp sau bắt đầu điều trị... 77
Biểu đồ 3.11. Xuất hiện ý tưởng, hành vi tự sát sau bắt đầu điều trị............ 77
Biểu đồ 3.12. Dung nạp điều trị.................................................................. 78
Biểu đồ 3.13. Thuyên giảm các triệu chứng đặc trưng ................................ 84
Biểu đồ 3.14. Thuyên giảm các triệu chứng phổ biến ................................. 84
Biểu đồ 3.15. Thuyên giảm các triệu chứng cơ thể ..................................... 85
Biểu đồ 3.16. Đặc điểm tuân thủ điều trị..................................................... 87
Biểu đồ 3.17. Tỷ lệ trầm cảm mắc phải tích lũy trong 12 tháng .................. 87
Biểu đồ 3.18. Tỷ lệ hưng cảm nhẹ mắc phải tích lũy trong 12 tháng........... 88
Biểu đồ 3.19. Tỷ lệ hưng cảm mắc phải tích lũy trong 12 tháng ................. 8

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30523 Ngày gửi: 04-09-2018

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao