Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam

 Cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam.Hệ thống BVQĐ ra đời từ năm 1946, trải qua hơn 70 năm phát triển,không ngừng lớn mạnh, tính đến nay, trong Quân đội có 34 BV. Cùng với sự phát triển, đổi mới không ngừng của hệ thống các BVC, các BVQĐ cũng từng bước thay đổi nhằm quản lý khoa học, chặt chẽ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Giai đoạn trước khi Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được ban hành, các BVQĐphần lớn (29/34 BV) là các đơn vị dự toán, thực hiện nhiệm vụ thu dung cấp cứu, điều trị, KCB cho các quân nhân thuộc đơn vị đóng quân trên địa bàn theo tuyến, KCB cho các đối tượng chính sách và nhân dân, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác được giao. Kinh phí đảm bảo cho
hoạt động của BVQĐ được cấp từ NSNN. Trên cơ sở Quyết định giao dự toáncủa Bộ trưởng BQP cho các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ, Cục Tài chính cấp kinh phí hoạt động cho các đơn vị, bao gồm cả hoạt động KCB cho quân nhân tại ngũ tại các BV. Sau khi chi tiêu, các BV quyết toán với đơn vị cấp trên đến BQP theo quy định của Luật NSNN.
Sau khi Quốc hội ban hành Luật BHYT sửa đổi, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an
nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Trong đó, quy định bắt buộc tham gia
BHYT với các đối tượng đang công tác và học tập trong Quân đội theo lộ trình: năm 2018 thực hiện ít nhất 60% quân nhân tham gia khám, chữa bệnh BHYT; đến năm 2020 là 100% quân nhân tham gia khám, chữa bệnh BHYT.
Lộ trình tính giá cũng từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí. Khi quân nhân tham gia khám, chữa bệnh BHYT, sẽ có sự thay đổi căn bản về mô hình tổ chức quản lý, nhiệm vụ, nguồn kinh phí đảm bảo. Nguồn kinh phí để các bệnh viện KCB theo hình thức BHYT gồm: quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi và mức hưởng; NSNN bảo đảm trong trường hợp Quỹ BHYT không đủ và trường hợp khác do quân nhân tự chi trả (nếu có). Để thực hiện KCB theo hình thức BHYT, các BVQĐ phải ký hợp đồng KCB với Bảo hiểm xã hội/BQP và được Bảo hiểm xã hội/BQP tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.
Như vậy, theo lộ trình thực hiện BHYT đối với quân nhân quy định tại Nghị định 70/2015/NĐ-CP, nguồn tài chính bảo đảm hoạt động của các BVQĐ có sự thay đổi căn bản: từ NSNN bảo đảm toàn bộ sang nguồn quỹ BHYT chi
trả là chủ yếu. Chính vì vậy, đòi hỏi phải nghiên cứu, thay đổi cơ chế QLTC các
BVQĐ phù hợp với đặc thù bởi vì ngoài thực hiện nhiệm vụ KCB theo BHYT cho quân nhân và nhân dân, các BVQĐ còn phải thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nhiệm vụ này do cấp có thẩm quyền giao và được NSQP bảo đảm. Hiện nay, đã có một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án trong và ngoài Quân đội, tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu về nội dung đề tài đề cập. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả QLTC các BVQĐ, việc nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam” có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI ............................................................................. 14
1.1. Bệnh viện quân đội................................................................................. 14
1.1.1. Khái niệm bệnh viện quân đội .............................................................. 14
1.1.2. Phân loại bệnh viện quân đội ................................................................ 15
1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện quân đội ...................................... 16
1.1.4. Đặc điểm của bệnh viện quân đội ......................................................... 17
1.1.5. Vị trí, vai trò của bệnh viện quân đội.................................................... 19
1.2. Cơ chế quản lý tài chính bệnh viện quân đội ở Việt Nam.................. 21
1.2.1. Khái niệm cơ chế quản lý tài chính bệnh viện quân đội....................... 21
1.2.2. Nội dung cơ chế quản lý tài chính bệnh viện quân đội......................... 29
1.2.3. Tiêu chí đánh giá cơ chế quản lý tài chính bệnh viện quân đội.................. 50
1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính bệnh viện quân đội .. 54
1.3. Cơ chế quản lý tài chính bệnh viện công ở Việt Nam và bài học kinh
nghiệm cho các bệnh viện quân đội............................................................. 59
1.3.1. Cơ chế quản lý tài chính bệnh viện công ở Việt Nam .......................... 59
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các bệnh viện quân đội ................................ 61
Kết luận chương 1 ......................................................................................... 63
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BỆNH
VIỆN QUÂN ĐỘI Ở VIỆT NAM................................................................ 64
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của bệnh viện quân đội ................. 64
2.2. Quy mô, tổ chức biên chế; tổ chức khám, chữa bệnh tại các bệnh viện
quân đội ......................................................................................................... 64
2.2.1. Quy mô, tổ chức biên chế ..................................................................... 65
2.2.2. Tổ chức khám, chữa bệnh .................................................................... 67
2.3. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt
Nam................................................................................................................. 72
2.3.1. Tổ chức biên chế, nhiệm vụ của cơ quan tài chính bệnh viện quân đội ... 72
2.3.2. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ............... 75
2.4. Đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội
ở Việt Nam ................................................................................................... 125
2.4.1. Kết quả đạt được ................................................................................. 125iv
2.4.2. Hạn chế và bất cập .............................................................................. 127
2.4.3. Nguyên nhân ....................................................................................... 133
Kết luận chương 2 ....................................................................................... 136
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH CÁC BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI Ở VIỆT NAM ......................... 137
3.1. Bối cảnh, mục tiêu và quan điểm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính
các bệnh viện quân đội ở Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2030 ........ 137
3.1.1. Bối cảnh hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ...137
3.1.2. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các bệnh
viện quân đội ................................................................................................. 139
3.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội
ở Việt Nam ................................................................................................... 141
3.2.1. Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho các bệnh viện quân đội ......... 141
3.2.2. Hoàn thiện cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho
các bệnh viện quân đội ................................................................................... 147
3.2.3. Xây dựng phương pháp đánh giá mức độ tự chủ làm căn cứ xây dựng
phương án tự chủ tài chính cho các bệnh viện quân đội theo lộ trình phù hợp,
có tính đến đặc thù về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ................................. 154
3.2.4. Xây dựng cơ chế huy động vốn đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho
các bệnh viện quân đội trước yêu cầu chuyển sang tự chủ tài chính............ 154
3.2.5. Hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ và xây dựng quy chế
chi tiêu nội bộ phù hợp với mức độ tự chủ của bệnh viện............................ 167
3.2.6. Hoàn thiện cơ chế phân phối, sử dụng thu nhập từ hoạt động khám,
chữa bệnh phù hợp với tình hình và khả năng của từng bệnh viện .............. 173
3.2.7. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, kiểm soát tài chính bệnh viện quân đội . 176
3.2.8. Các giải pháp khác .............................................................................. 181
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp....................................................... 190
3.4. Kiến nghị ............................................................................................... 192
Kết luận chương 3 ....................................................................................... 193
KẾT LUẬN .................................................................................................. 194
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30859 Ngày gửi: 26-04-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao