Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Đánh giá thực trạng bảo quản và tồn trữ thuốc tại Kho 708 - Cục Quân y - Bộ quốc phòng năm 2015

Đánh giá thực trạng bảo quản và tồn trữ thuốc tại Kho 708 - Cục Quân y - Bộ quốc phòng năm 2015. Thuốc là những sản phẩm đặc biệt có liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và là những thành phần thiết yếu trong các chính sách y tế quốc gia. Chất lượng thuốc không chỉ phụ thuộc vào công nghệ sản xuất mà còn phụ thuộc rất lớn vào quá trình phân phối, trong đó việc tồn trữ bảo quản có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tồn trữ hàng hoá là một điều kiện của lưu thông phân phối.

Phần lớn các sản phẩm sau khi sản xuất ra không trực tiếp đi ngay vào lĩnh vực tiêu dùng mà phải qua trao đổi, lưu thông để sang lĩnh vực tiêu dùng tức là phải qua giai đoạn dự trữ hàng hoá [20]. Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới và gió mùa thời tiết nóng,ẩm quanh năm nên việc bảo quản thuốc có phần bị
ảnh hưởng đến chất lượng về hình thức và hàm lượng dược chất,do ảnh hưởng của độ ẩm,ánh sáng,oxy….
Trong Quân đội để đảm bảo chăm sóc và điều trị tốt sức khỏe cho bộ đội,nhân dân  thì chất lượng thuốc, hóa chất, nguyên liệu làm thuốc, vật tư quân y luôn luôn được coi trọng và được đặt lên hàng đầu. Bộ y tế ban hành Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT  ngày 29/6/2001 về việc triển khai áp dụng "Nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc"[2]. Ngày 17/12/2002 Cục Quân y có công văn số 1972/QY5 hướng dẫn thực hiện danh mục kiểm tra thực hành tốt, bảo quản thuốc ở các đơn vị trong quân đội. và công văn số 341/QY15 ngày 08/03/2004  “Lộ trình triển khai áp dụng nguyên tắc thực hành  tốt bảo quản thuốc”[13] Kho 708 Cục quân y là kho quân y chiến lược lớn nhất toàn quân, được Bộ quốc phòng giao nhiệm vụ bảo đảm thường xuyên cũng như đột xuất công tác cấp phát, bảo quản thuốc,hóa chất,vật tư y tế cho các đơn vị phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự trữ sẵn sàng chiến đấu trong thời bình và thời chiến,  việc quản lý tồn trữ vật tư quân y tại kho có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thuốc men, bông băng, dụng cụ, trang bị... của các đơn vị trong toàn quân và tác động rất lớn đến chất lượng công tác phòng và chữa bệnh cho bộ đội. Theo qui định,  lượng vật tư quân y Kho 708 bảo  quản, cấp phát mỗi năm là vài ngàn tấn và tiếp tục tăng cao trong những năm tiếp theo. Do vậy công tác quản lý tồn trữ phải được thực hiện ngày một tốt hơn. Để đánh giá thực trạng bảo quản và tồn trữ thuốc tại kho 708 chúng tôi tiến hành đề tài: "Đánh giá thực trạng bảo quản và tồn trữ thuốc tại Kho 708 - Cục Quân y - Bộ quốc phòng năm 2015" Với các mục tiêu thực hiện như sau: 
1. Khảo sát thực trạng công tác bảo quản thuốc thành phẩm tại Kho thuốc 1 và Kho thuốc 2- Kho 708 - Cục Quân y năm 2015.
2. Đánh giá một số chỉ tiêu công tác tồn trữ thuốc thành phẩm tại Kho thuốc 1 và kho Thuốc 2 - Kho 708 - Cục Quân y năm 2015. Từ đó đề xuất và kiến nghị 1 số ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác bảo quản và dự trữ thuốc thành phẩm tại Kho 708 - Cục Quân y -Bộ Quốc Phòng

MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................................... 1
Chương 1. TỔNG QUAN ................................................................................... 3
1.1. BẢO QUẢN VÀ TỒN TRỮ THUỐC ............................................................. 3
1.1.1. Đảm bảo chất lượng thuốc ...................................................................... 3
1.1.2. Khái niệm bảo quản và tồn trữ  thuốc tốt            .................................... 4
1.1.3. Thực hành tốt bảo quản thuốc ................................................................. 5
1.1.4. Khái niệm tồn trữ thuốc .......................................................................... 9
1.1.5. Nội dung chủ yếu về tồn trữ thuốc ........................................................ 10
1.1.6. Giao nhận, vận chuyển và gửi hàng ...................................................... 12
1.1.7. Hồ sơ tài liệu ......................................................................................... 12
1.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GSP  TẠI VIỆT NAM  TRONG NHỮNG NĂM GẦN 
ĐÂY ................................................................................................................  13
1.3. VÀI NÉT VỀ KHO 708 - CỤC QUÂN Y ...................................................... 14
1.3.1. Vị trí ...................................................................................................... 15
1.3.2. Chức năng ............................................................................................. 15
1.3.3. Nhiệm vụ ............................................................................................... 15
1.3.4. Cơ cấu tổ chức của Kho 708- Cục Quân y ........................................... 16
1.3.5. Thiết kế , xây dựng................................................................................ 17
1.4. MỘT SỐ NÉT VỀ KHO THUỐC 1( kho GSP ) - KHO 708 ........................... 17
1.4.1. Tổ chức nhân lực kho ............................................................................ 17
1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của kho thuốc 1 .................................................. 17
1.5. MỘT SỐ NÉT VỀ KHO THUỐC 2 - KHO 708 ............................................. 17
1.5.1. Tổ chức nhân lực kho ............................................................................ 17
1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của kho thuốc 2 .................................................. 18
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................... 19
2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .......................... 19
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 19
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................. 19
2.1.3. Thời gian nghiên cứu ............................................................................ 19
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 19
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ............................................................................... 19
2.2.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu và biến số ....................................................... 19
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 23
2.2.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu ................................................ 27
2.2.3. Hạn chế của đề tài ................................................................................. 27
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................ 28
3.1. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO QUẢN THUỐC
THÀNH PHẨM TẠI KHO 708 - CỤC QUÂN Y NĂM 2015 .......................... 28
3.1.1. Nhân sự ................................................................................................. 28
3.1.2. Nhà kho, cách bố trí sắp sếp ................................................................. 29
3.1.3. Trang thiết bị bảo quản và PCCC, phòng chống bão lụt ...................... 35
3.1.4. Vệ sinh .................................................................................................. 47
3.2. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CÔNG TÁC TỒN TRỮ THUỐC
THÀNH PHẨM TẠI KHO THUỐC 1 VÀ KHO THUỐC 2 -  KHO 708
CỤC QUÂN Y NĂM 2015 ............................................................................ 48
3.2.1. Chỉ tiêu thực hiện quy trình tiếp nhận .................................................. 49
3.2.2. Chỉ tiêu thực hiện quy trình cấp phát, quy tắc FEFO ........................... 52
3.2.3. Thuốc trả về ........................................................................................... 55
3.2.4. Công tác giao nhận vận chuyển hàng ................................................... 56
Chương 4: BÀN LUẬN .................................................................................... 59
4.1. Về thực trạng công tác bảo quản thuốc thành phẩm tại Kho
thuốc 1 và Kho thuốc 2 - Kho 708 ........................................................ 59
4.1.1. Về nhân sự ............................................................................................. 59
4.1.2. Về  cơ sở vật chất nhà kho, cách bố trí sắp sếp .................................... 59
4.1.3. Về Trang thiết bị bảo quản và phòng cháy chữa cháy, phòng
chống bão lụt ......................................................................................... 60
4.1.4. Về công tác vệ sinh ............................................................................... 62
4.2. Về việc khảo sát công tác tồn trữ thuốc thành phẩm tại Kho
thuốc 1 và Kho thuốc 2 - Kho 708 ........................................................ 62
4.2.1. Thực hiện quy trình tiếp nhận, cấp phát ............................................... 62
4.2.2. Thuốc trả về và công tác giao nhận vận chuyển hàng .......................... 63
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................... 64
1. Kết luận ...................................................................................................... 64
1.1. Về công tác bảo quản thuốc thành phẩm tại Kho thuốc 1 và  Kho
thuốc 2  Kho 708 năm 2015 ..................................................................... 64
1.2. Về việc khảo sát công tác tồn trữ thuốc thành phẩm tại Kho
thuốc 1 và kho thuốc 2 - Kho 708 ............................................................ 65
2. Kiến nghị .................................................................................................... 66
2.1. Đối với Kho 708 ....................................................................................... 66
2.2. Đối với Cục quân y và cơ quan cấp trên .................................................. 6

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Đánh giá và biến số các chỉ tiêu về công tác bảo quản thuốc
thành phẩm tại Kho thuốc 1 và Kho thuốc 2 ................................... 19
Bảng 2.2.Đánh giá và biến số các chỉ tiêu về công tác tồn trữ thuốc
thành phẩm tại Kho thuốc 1 và Kho thuốc 2 ................................... 22
Bảng 3.1. Trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên kho 1 và kho thuốc 2........ 28
Bảng 3.2. Diện tích xây dựng kho Thuốc 1 và nhà kho Thuốc 2. .................. 31
Bảng 3.3.  Trang thiết bị bảo quản của Kho 1,kho 2 năm 2015 ..................... 36
Bảng 3.4.  Trang thiết bị  chiếu sáng, vận chuyển, bốc xếp ........................... 37
Bảng 3.5. Trang thiết bị PCCC, PCBL ........................................................... 38
Bảng 3.6. Nhiệt độ trung bình hàng tháng năm 2015trongnhà kho thuốc 1 ........... 40
Bảng 3.7. Nhiệt độ trung bình hàng tháng năm 2015 trong nhà kho thuốc 2 ........... 42
Bảng 3.8. Kết quả  theo dõi sổ nhiệt độ, độ ẩm kho Thuốc 1 và kho
Thuốc 2  năm 2015 .......................................................................... 44
Bảng 3.9. Kết quả mô tả cắt ngang hoạt động theo dõi nhiệt độ - độ ẩm
của kho Thuốc 1 và kho Thuốc 2 ................................................... 45
Bảng 3.10. Kết quả kiểm tra quy trình vệ sinh kho1 và kho 2 ....................... 47
Bảng 3.11. Kết quả thực hiện quy trình tiếp nhận, quy tắc FEFO của Kho 1 ......... 50
Bảng 3.12. Kết quả thực hiện quy trình tiếp nhận, quy tắc FEFO của Kho 2 ......... 51
Bảng 3.13. Kết quả thực hiện quy trình cấp phát, quy tắc FEFO của Kho 1 .......... 53
Bảng 3.14. Kết quả thực hiện quy trình cấp phát, quy tắc FEFO của Kho 2 .......... 54
Bảng 3.15. Nhiệt độ, độ ẩm của các chuyến hàng Kho 708 vận chuyển
tới các đơn vị năm 2015. .................................................................. 57
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Trang
Hình 1.1. Minh họa các khoảng cách an toàn trong kho .................................. 7
Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức Kho 708 - CQY năm 2015 ........................................ 16
Hình 3.1. Trình độ CBCNV của kho thuốc 1 và kho thuốc 2 năm 2015 ................ 29
Hình 3.2. Sơ đồ Kho thuốc 1 ........................................................................... 33
Hình 3.3. Sơ đồ Kho thuốc 2 ........................................................................... 34
Hình 3.4. Biến thiên nhiệt độ, độ ẩm trung bình hàng tháng trong kho Thuốc 1 .... 41
Hình 3.5. Biến thiên nhiệt độ, độ ẩm trung bình hàng thángtrong kho Thuốc 2 ..... 43
Hình 3.6.Tỉ lệ mô tả cắt ngang hoạt động theo dõi nhiệt độ - độ ẩm của kho
Thuốc 1 và kho Thuốc 2 ............................................................................. 44
Hình 3.7. Tỉ lệ  theo dõi nhiệt độ - độ ẩmcủa kho Thuốc 1 và kho Thuốc 2 ............ 46
Hình 3.8. Tỉ lệ kết thực hiện quy trình vệ sinh Kho1 và Kho 2 ................................ 48
Hình 3.9. Sơ đồ tóm tắt quy trình tiếp nhận vật tư quân y tại Kho 708 .................... 49
Hình 3.10. Sơ đồ tóm tắt quy trình cấp phát  vật tư quân y tại Kho 708 .................. 52
Hình 3.11: Tỉ lệ thực hiện quy trình cấp phát, quy tắc FEFO của
Kho 1và Kho 2 ........................................................................................ 55
Hình 3.12: Tỉ lệ nhiệt độ, độ ẩm của các chuyến hàng vận chuyển năm 2015.. … .5

Tags: Quy trình bảo quản kho thuốc

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30866 Ngày gửi: 07-05-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao