Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014

 Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014.Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là bệnh viện tuyến tỉnh hạng II, đang phấn đấu đến năm 2015 trở thành bệnh viện hạng I, quy mô 1000 giường bệnh. Việc phát triển quy mô và phân hạng bệnh viện phải đi song song với cao chất lượng khám bệnh và chữa bệnh. Năng lực của điều dưỡng là yếu tố quan trọng đóng góp vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt trong đó là năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng có tác động trực tiếp và nhanh nhất đến người bệnh. Để tìm hiểu thực trạng và tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực thực hành chăm sóccủa điều dưỡng tại Bệnh viện, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014” với hai mục tiêu: (1) Đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014. (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014.


Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2014.Nghiên cứu định lượng thực hiện bằng phát vấn tự điền với 261 ĐDV, số liệu thu được được phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0, sử dụng test X2, tỷ số chênh (OR) và khoảng tin cậy 95% để đánh giá mối liên quan.Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng phỏng vấn sâu lãnh đạo bệnh viện, một số cán bộ chủ chốt có liên quan và thảo luận nhóm trưởng khoa, điều dưỡng trưởng khoa và ĐDV.Các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu được ghi âm và gỡ băng, mã hóa theo chủ đề và trích dẫn ý kiến tiêu biểu.
Kết quả cho thấy tỷ lệ đạt chung về năng lực thực hành chăm sóc ở mức khá cao 86.2%. Tỷ lệ đạt của từng nhóm ĐTNC là ĐD Đại học 90.2%, ĐD Trung cấp 86.6% và ĐD Cao đẳng là 78.9%. Điểm trung bình năng lực thực hành chăm sóc của ĐTNC là 249.8±35.2 điểm. Điểm trung bình của các nhóm ĐTNC đại học, cao đẳng và trung cấp điều dưỡng lần lượt là 248.8±33.5, 242.2±39.9 và 251.7±35.2. Tỷ lệ đạt theo các tiêu chuẩn của năng lực thực hành chăm sóc: 03 tiêu chuẩn có tỷ lệ đạt cao nhất là:Dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quảđạt 89.7%; Tiến hành các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình đạt 87.4%;Đảm bảo chăm sóc liên tục đạt 86.2% và 03 tiêu chuẩn có tỷ lệ đạt thấp nhất là:^ dụng hiệu quả các kênh truyền thông và phương tiện nghe nhìn trong giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh đạt 69%; Xác định nhu cầu và tổ chức hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng đạt 68.2%; và Xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của người bệnh, gia đình và cộng đồng đạt 65.9%. Tuy nhiên những sự khác biệt về tỷ lệ đạt giữa các nhóm ĐTNC là không có ý nghĩa thống kê (p>0.05).
Có mối liên quan giữa năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng với khả năng tìm kiếm việc làm, nhận thức về công việc như yêu nghề, thương yêu và thông cảm với người bệnh (p<0.05).
Có mối liên hệ chặt chẽ giữa năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng với yếu tố được đào tạo liên tục và hiệu quả của các khóa đào tạo đó (p<0.01).
Nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên quan giữa năng lực thực hành chăm sóc với thâm niên công tác, bản chất công việc, sự hài lòng của điều dưỡng với công việc (p<0.05). 
ĐẶT VẤN ĐỀ Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014
Chăm sóc người bệnh (CSNB) là nhiệm vụ chính của người điều dưỡng. Tại các bệnh viện, điều dưỡng viên(ĐDV) là lực lượng không thể thiếu trong công tác CSNB. Người điều dưỡng đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động hô trơ đap ưng cac nhu câu cơ bản của mỗi ngưi bệnh nhằm duy trì hô hấp, tuần hoàn, thân nhiệt, ăn uông bài tiết tư thế, vân đông vệ sinh cá nhân ngủ, nghỉ; chăm sóc tâm lý; hỗ trợ điều trị và tranh cac nguy cơ không an toàn tư môi trương bệnh viện. Người điều dưỡng có thể chăm sóc từ một đến nhiều người bệnh, phải theo dõi thường xuyên người bệnh nặng, cấp cứu; chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật và chăm sóc cho mọi đối tượng người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. v.v... Điều này cho thấy vai trò quan trọng của người điều dưỡng khi thực hành chăm sóc, nếu ĐDV không có kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh tốt hoặc không có đủ thời gian và phương tiện để thực hiện những công việc trên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chăm sóc,sự an toàn của người bệnh. Ngược lại nếu hoạt động chăm sóc điều dưỡng có chất lượng tốt sẽ giảm được thời gian nằm viện của người bệnh, giảm chi phí điều trị, chất lượng điều trị được nâng cao góp phần không nhỏ tới uy tín của bệnh viện.
Trong xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế,chính phủ Việt Nam đã ký thỏa thuận khung về thừa nhận lẫn nhau giữa các nước ASEAN về việc công nhận dịch vụ điều dưỡng trong khu vực. Để tăng cường chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo,sử dụng nhân lực điều dưỡng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hội nhập của các nước trong khu vực, Bộ Y tế phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam đã xây dựng và ban hành Bộ Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam[9].
Bộ Chuẩn năng lực này được cấu trúc thành 03 lĩnh vực (Năng lực thực hành chăm sóc, năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp và năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp), 25 tiêu chuẩn và 110 tiêu chí.Năng lực thực hành chăm sócgồm 15 tiêu chuẩn và 60 tiêu chí là lĩnh vực thể hiện sự ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh và cộng đồng, vì vậy việc nâng cao năng lực thực hành chăm sóc sẽ có ảnh hưởng nhanh nhất đến chất lượng điều dưỡng tại các bệnh viện.
Trong Chương trình hành động quốc gia về tăng cường công tác ĐD, hộ sinh(HS) giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, Bộ Y tế khẳng định tồn tại hiện nay là chất lượng chăm
sóc điều dưỡng chưa đáp ứng tốt các nhu cầu chăm sóc có chất lượng, nhân lực ĐD thiếu cả số lượng và chất lượng, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được các chuẩn năng lực nghề nghlệp đặc blệt là năng lực thực hành, kỹ năng giao tiếp với ngườl bệnh, ngườl nhà ngườl bệnh và cộng đồng[ 10].
Tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh cũng như hầu hết các BV trong cả nước, việc đưa Bộ CNLCBCĐDVN vào áp dụng làm cơ sở đánh giávà phát trlển năng lực ĐD chưa được thực hiện. Do vậy, nhà quản lý chưa thể xác định thực trạng năng lực của ĐD tại BV đạt đến đâu so vớl Bộ Chuẩn này? Những yếu tố nào có liên quan đến vlệc phát trlển năng lực của điều dưỡng bệnh vlện? Làm thế nào để nâng cao năng lực của ĐD bệnh vlện?
Từ những lý do trên, chúng tôl thực hiện đề tài: Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.    Đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014.
2.    Xác định một số yếu tố liên quan đến năng lựcthực hành chăm sóc của điều dưỡng tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh năm 2014. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1.    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (2013), Báo cáo kết quả hoạt động bệnh viện năm 2013, Bắc Ninh.
2.    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (2013), Báo cáo kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2013, Bắc Ninh.
3.    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (2014), Kế hoạch hoạt động điều dưỡng năm 2014.
4.    Bộ Nội vụ (2005), Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều dưỡng, chủ biên.
5.    Bộ Y tế (2008), Thông tư 07/2008/TT-BYT hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế, chủ biên.
6.    Bộ    Y tế (2009), Báo cáo chung tổng quan ngành Y tế năm 2009, Hà Nội.
7.    Bộ    Y tế (2010), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2010, chủ biên,    tr.
73-82.
8.    Bộ    Y tế (2012), Báo cáo chung tổng quan ngành Y tế năm 2012, Hà Nội.
9.    Bộ    Y tế (2012), Quyết định số 1352 ngày 21 tháng 4 năm 2012 về việc phê
duyệt "Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam", chủ biên.
10.    Bộ Y tế (2013), Quyết định số 1215/QĐ-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Chương trình hành động quốc gia điều dưỡng, hộ sinh giai đoạn từ nay đến năm 2020, chủ biên.
11.    Bộ Y tế (2013), Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế, chủ biên.
12.    Hội Điều dưỡng Việt Nam (2012), "Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam", Tạp chí Điều dưỡng. 1, tr. 28-30.
13.    Đỗ Mạnh Hùng (2014), Nghiên cứu thực trạng thực hành y đức của điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương và kết quả một số biện pháp can thiệp, Luận án tiến sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Thái Bình, Thái Bình.
14.    Phạm Lê Hưng và các cộng sự. (2008), Thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người bệnh nội trú của điều dưỡng tại các bệnh viện ở thành phố Hà Nội, Hà Nội.
15.    Nguyễn Thúy Ly (2013), "Thực trạng điều dưỡng thực hành chăm sóc giảm nhẹ tại ba cơ sở ung bướu Hà Nội", Y học lâm sàng. 75, tr. 37-44.
16.    Dương Thị Bình Minh (2012), Thực trạng chăm sóc điều dưỡng người bệnh tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Hữu Nghị năm 2012, Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
17.    Châu Hồng Ngọc (2013), Đánh giá năng lực và các yếu tố liên quan của Điều dưỡng cao đẳng và Điều dưỡng đại học đang công tác tại các cơ sở Y tế tại Việt Nam năm 2012, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
18.    Đỗ Thị Ngọc (2013), Đánh giá kiến thức kỹ năng và thái độ thực hiện ba quy trình kỹ thuật chuyên môn trong chăm sóc người bệnh của điều dưỡng lâm sàng trẻ tại bệnh viện E năm 2013, Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
19.    Ma Doãn Quý (2010), Thực trạng nhân lực và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại bệnh viện đa khoa Đức Giang năm 2010, Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
20.    Hà Thị Soạn (2010), "Hiện trạng nguồn nhân lực điều dưỡng tại cơ sở y tế nhà, nước và tư nhân tỉnh Phú Thọ", Kỷ yếu nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần IV, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, tr. 17-21.
21.    Đào Thành (2007), "Điều tra hiện trạng hệ thống và năng lực nguồn nhân lực điều dưỡng trong các cơ sở y tế Việt Nam", Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng - Hội nghị khoa học điều dưỡng lần thứ III, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, tr. 24-30.
22.    Trần Thị Thuận (2007), Điều dưỡng cơ bản I, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội,tr.
23.    Hoàng Mạnh Toàn (2013), Thực trạng nguồn nhân lực và một số yếu tố liên quan đến động lực làm việc của điều dưỡng viên lâm sàng tại Bệnh viện Giao Thông vận tải Trung ương năm 2013, Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
24.    Trần Ngọc Trung (2012), Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2012, Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
25.    Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (2010), Tài liệu học tập về phương pháp dạy học theo hướng tích hợp,tr. 6-7.
26.    Trường Đại học Y tế công cộng (2013), Đánh giá hiện trạng đào tạo nhân lực Y tế Việt Nam, Hà Nội.

MỤC LỤC
MỤC LỤC    ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT    iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU    v
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU    vi
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU    3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU    4
1.1.    Tổng quan về điều dưỡng    4
1.2.    Chuẩn năng lực điều dưỡng và phương pháp đánh giá    7
1.3.    Các nghiên cứu về đánh giá năng lực và các yếu tố liên quan của ĐD trên thế
giới và ở Việt Nam    13
1.4.    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh    18
KHUNG LÝ THUYẾT    21
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    22
2.1.    Đối tượng nghiên cứu    22
2.2.    Thời gian và địa điểm nghiên cứu    22
2.3.    Thiết kế nghiên cứu    22
2.4.    Phương pháp chọn mẫu    22
2.5.    Phương pháp thu thập số liệu    23
2.6.    Các biến số nghiên cứu    24
2.7.    Tiêu chuẩn đánh giá    24
2.8.    Phương pháp phân tích số liệu định lượng    26
2.9.    Phương pháp phân tích số liệu định tính    26
2.10.    Đạo đức trong nghiên cứu    26
2.11.    Hạn chế của nghiên cứu và cách khắc phục    26
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    28
3.1.    Thông tin chung của ĐTNC    28
3.2.    Mô tả và so sánh năng lực    35
3.3.    Xác định một số yếu tố liên quan đến năng lực chung của ĐTNC    40
3.4.    Các giải pháp nâng cao năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng    47
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN    50
4.1.    Năng lực thực hành chăm sóc trên các nhóm ĐTNC    50
4.2.    Yếu tố liên quan đến năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng    51
4.3.    Giải pháp nâng cao năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng    57
4.4.    Bàn luận về phương pháp nghiên cứu    58
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN    61
CHƯƠNG 6: KHUYẾN NGHỊ    62
TÀI LIỆU THAM KHẢO    63
PHỤ LỤC    67
Phụ lục 01: Các biến số nghiên cứu    67
Phụ lục 02: Hướng dẫn phỏng vấn sâu lãnh đạo Bệnh viện    83
Phụ lục 03: Hướng dẫn phỏng vấn sâu Trưởng phòng Điều dưỡng    85
Phụ lục 04: Hướng dẫn phỏng vấn sâu Trưởng phòng Đào tạo & Chỉ đạo tuyến .... 86 Phụ lục 05: Hướng dẫn Thảo luận nhóm trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa . 87
Phụ lục 06: Hướng dẫn thảo luận nhóm Điều dưỡng viên    89
Phụ lục 07: Phiếu phát vấn    90
Phụ lục 08. Hệ thống tổ chức bệnh viện    102
Phụ lục 09. Hoạt động chuyên môn BVĐK tỉnh Bắc Ninh năm 2011-2013    

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Danh mục bảng
Bảng 3.1. Thông tin yếu tố cá nhân của đối tượng nghiên cứu    29
Bảng 3.2. Thông tin về đào tạo của điều dưỡng    30
Bảng 3.3. Công việc hiện tại của điều dưỡng    31
Bảng 3.4. Nhận thức với công việc của ĐTNC    32
Bảng 3.5. Sự hài lòng của điều dưỡng với công việc hiện tại    33
Bảng 3.6. Điểm trung bình các tiêu chuẩn năng lực thực hành chăm sóc của điều
dưỡng    35
Bảng 3.7. Điểm năng lực trung bình chung của điều dưỡng theo trình độ đào tạo .36
Bảng 3.8. Tỷ lệ điều dưỡng đạt các tiêu chuẩn năng lực thực hành chăm    sóc    37
Bảng 3.9. Năng lực thực hành chăm sóc chung của điều dưỡng theo trình độ đào tạo
ở 03 nhóm ĐTNC            39
Bảng 3.10. So sánh sự khác biệt năng lực theo trình độ đào tạo    39
Bảng 3.11.Mối liên quan các yếu tố cá nhân với năng lực    40
Bảng 3.12. Mối liên quan giữa yếu tố đào tạo với năng lực    41
Bảng 3.13. Mối liên quan nhận thức công việc với năng lực    42
Bảng 3.14. Mối liên quan giữa môi trường làm việc với năng lực    43
Bảng 3.15. Mối liên quan giữa sự hài lòng với công việc và năng lực    44
Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 3.1.Trình độ chuyên môn của điều dưỡng theo bậc đào tạo    28
Biểu đồ 3.2. Phân bố sự hài lòng chung của điều dưỡng theo trình độ đào tạo    34

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30879 Ngày gửi: 11-05-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao