Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao

Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh Yên Bái

 Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh Yên Bái.Dân số thế giới ngày càng tăng cao, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học và xã hội, tuổi thọ trung bình của loài người tăng lên nhanh chóng. Trong vòng một thế kỷ qua tuổi thọ trung bình của loài người đã tăng thêm gần 30 năm và cùng với nó số lượng người cao tuổi đang tăng lên nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Số người cao tuổi trên toàn thế giới chiếm tỉ lệ8% dân số vào năm 1950, tăng lên 11% vào năm 2009, theo tính toán tới năm 2020 là 1 tỷ người và sẽ tăng tới 22% vào năm 2050 (khoảng 2 tỷ người) [1].

Xu hướng già hoá dân số đang đặt nhân loại trước những thách thức to lớn trong thế kỷ XXI. Một trong những thách thức đó là vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho người cao tuổi trong cộng đồng. Dân số người cao tuổi đã trở thành  một  trong những vấn đề được coi  là  quan  trọng ở nhiều nước trong  những  thập  niên  qua  [2]. Việt  Nam  là  một  nước  đang  phát  triển,  sốngười cao tuổi đang có xu hướng tăng nhanh. Theo báo cáo của Bộ Y tế tính tới cuối năm 2012, Việt Nam đã có hơn 9 triệu người cao tuổi (chiếm 10,2% dân số) và Việt Nam chính thức bước vào nước có dân số già hóa.Chăm sóc sức khỏe nói chung cũng như sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi là một trong những chính sách quan trọng của Chính phủ. Theo số liệu điều tra sức khỏe răng miệng quốc gia Việt Nam năm 2001 cho thấy tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn có chiều hướng tăng theo tuổi, tỷ lệ sâu răng của đối tượng từ 45 tuổi trở lên trong toàn quốc là 78%, chỉ số SMT dao động từ khoảng 6,09-11,66, số trung bình răng mất là 4,45-8,95, số trung bình răng được hàn là 0,02-0,36 [3]. Đối với người cao tuổi một số nghiên cứu tại một số quốc gia như nghiên cứu năm 1989 Luan và Cs điều tra 338 người 66 tuổi tại Trung Quốc  thấy ở tuổi  66-69  chỉ số SMT  là  16,6 và ở tuổi  70 trở lên  là  21 [4], Phạm Văn Việt và cộng sự nghiên cứu năm 2004 cho biết tỷ lệ sâu răng của người cao tuổi tại Hà Nội là 55,1%, SMT là 12,6 [5]. Nguyễn Thị Sen và cộng sự, năm 2015 nghiên cứu về BQR ở NCT ở tỉnh Yên Bái cho thấy người cao tuổi có trung bình mất răng khoảng 8 chiếc/người [6]. D.T.Zero và CS (2004) nghiên cứu lâm sàng đánh giá hiệu quả tái khoáng hoá của nước súc miệng có chứa 100 ppm Fluor, cho thấy sau 2 tuần 42% tổn thương sâu răng giai đoạn sớm phục hồi độ cứng bề mặt [7]. Trịnh Đình Hải (2000), cho trẻ 6-15 tuổi súc miệng hàng tuần bằng dung dịch NaF 0,2% kết hợp cùng giáo dục vệ sinh răng miệng, sau 8 năm thấy sâu răng vĩnh viễn giảm 45% [8].
Các kết quả nghiên cứu cho thấy tình trang mắc BRM của NCT đang ởmức cao, tuy nhiên chưa có những nghiên cứu tổng thể về tình trạng sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi nói chung và tại vùng miền núi nói riêng và chưa có nghiên cứu việc sử dụng chế phẩm nước súc miệng Fluor cho NCT. Do đó việc nghiên cứu thực trạng bệnh răng miệng ở NCT vùng miền núi là rất cần thiết để góp phần đưa ra bức tranh về BRM từ đó ngành y tế có thể đưa ra chính sách vĩ mô nhằm ngăn ngừa, kiểm soát và điều trị nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho NCT ở khu vực này. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh Yên Bái” với các mục tiêu sau:
1.  Mô tả thực trạng sức khỏe răng miệng của người cao tuổi tại tỉnh Yên Bái năm 2015-2017.
2.   Nhận xét nhu cầu điều trị răng miệng và một số yếu tố liên quan tới bệnh răng miệng ở người cao tuổi tỉnh Yên Bái.
3.   Đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trong chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng ban đầu cho người cao tuổi tại tỉnh Yên Bái

MỤC LỤC Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh Yên Bái
ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1
Chương 1: TỔNG QUAN .............................................................................. 3
1.1. Thực trạng và nhu cầu điều trị bệnh răng miệng ở người cao tuổi ........ 3
1.1.1. Bệnh sâu răng ............................................................................... 4
1.1.2. Bệnh quanh răng ........................................................................... 9
1.1.3. Tình trạng mất răng .................................................................... 15
1.2. Các biện pháp phòng bệnh răng miệng cho người cao tuổi. ............... 18
1.2.1. Các biện pháp điều trị và dự phòng bệnh sâu răng ...................... 19
1.2.2. Một số biện pháp điều trị và dự phòng bệnh quanh răng ............. 25
1.2.3. Chăm sóc sức khoẻ răng miệng ban đầu ở người cao tuổi ........... 32
1.3. Một số nghiên cứu can thiệp bệnh răng miệng ở người cao tuổi ........ 37
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................. 39
2.1. Nghiên cứu mô tả cắt ngang .............................................................. 39
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................. 39
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................ 39
2.1.3. Mẫu nghiên cứu .......................................................................... 39
2.1.4. Cách chọn mẫu ........................................................................... 41
2.1.5. Các bước tiến hành nghiên cứu ................................................... 42
2.1.6. Kỹ thuật thu thập số liệu ............................................................. 42
2.1.7. Các chỉ số và biến số nghiên cứu mô tả cắt ngang....................... 43
2.2. Nghiên cứu can thiệp ......................................................................... 48
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................. 48
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................ 49
2.2.3. Cỡ mẫu nghiên cứu ..................................................................... 49
2.2.4. Chọn mẫu ................................................................................... 50 
2.2.5. Các bước tiến hành nghiên cứu ................................................... 51
2.2.6. Các hoạt động can thiệp .............................................................. 53
2.2.7. Các tiêu chuẩn sử dụng trong đánh giá. ....................................... 58
2.2.8. Thiết kế nghiên cứu .................................................................... 60
2.2.9. Các biến số nghiên cứu ............................................................... 61
2.2.10. Độ tin cậy ................................................................................. 62
2.2.11. Hạn chế sai số trong nghiên cứu ............................................... 62
2.2.12. Theo dõi, quản lý bệnh nhân và thu thập số liệu nghiên cứu ..... 62
2.3. Xử lý và phân tích số liệu .................................................................. 64
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu .................................................................. 64
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................................... 66
3.1. Thực  trạng  bệnh  răng  miệng và nhu cầu điều  trị bệnh  răng  miệng ở
người cao tuổi Yên Bái. .................................................................... 66
3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu ................................. 66
3.1.2. Tình trạng bệnh răng miệng của người cao tuổi .......................... 68
3.2. Đánh giá hiệu quả can thiệp và đề xuất một số biện pháp can thiệp cho 
phòng bệnh răng miệng trong chương trình chăm sóc sức khỏe răng 
miệng ban đầu cho người cao tuổi tại tỉnh Yên Bái. ......................... 79
3.3. Một số yếu tố liên quan đến nhu cầu điều trị răng miêng người cao tuổi 
tỉnh Yên Bái ..................................................................................... 92
3.3.1. Đối với người cao tuổi ................................................................ 92
3.3.2. Đối với cán bộ Y tế và hệ thống chính sách Y tế chăm sóc sức khỏe .... 94
Chương 4: BÀN LUẬN ............................................................................. 100
4.1. Mô tả thực trạng bệnh răng miệng, nhu cầu điều trị ở người cao tuổi 
tỉnh Yên Bái. .................................................................................. 100
4.1.1. Đặc trưng cá nhân nhóm đối tượng nghiên cứu ......................... 100
4.1.2. Tình trạng bệnh răng miệng ở NCT Yên Bái ............................ 102 
4.2. Nhu cầu điều trị các bệnh răng miệng và một số yếu tố liên quan tới 
bệnh răng miệng của người cao tuổi tỉnh Yên Bái: ......................... 113
4.2.1. Nhu cầu điều trị thân răng. ........................................................ 113
4.2.2. Nhu cầu phục hình răng ............................................................ 115
4.2.3. Nhu cầu điều trị bệnh quanh răng: ............................................ 117
4.2.4. Một số yếu tố liên quan tới bệnh răng miệng của người cao tuổi 
tỉnh Yên Bái. ........................................................................... 118
4.3.  Đánh  giá  hiệu  quả can  thiệp  phòng  chống  bệnh  răng  miệng  trong 
chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng ban đầu cho người cao 
tuổi tại tỉnh Yên Bái. ...................................................................... 123
4.3.1. Thông tin chung về nhóm can thiệp và nhóm đối chứng ........... 125
4.3.2. Hiệu quả can thiệp với sâu răng ở người cao tuổi ...................... 128
4.4. Đóng góp mới của luận án ............................................................... 135
KẾT LUẬN  136
KIẾN NGHỊ 138
DANH  MỤC  CÁC  CÔNG  TRÌNH ĐÃ  CÔNG  BỐ  CÓ  LIÊN  QUAN 
ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1:   Tình hình sâu,  mất, trám và chỉ số SMT của  một số quốc gia 
trên thế giới .............................................................................. 6
Bảng 1.2:   Tình hình sâu, mất, trám và chỉ số SMT qua một số nghiên cứu 
tại Việt Nam ............................................................................. 6
Bảng 1.3:   Tình hình sâu chân răng ở một số quốc gia trên thế giới ................ 7
Bảng 1.4:   Tình hình nghiên cứu bệnh quanh răng ở một số quốc gia trên 
thế giới và Việt Nam ............................................................... 12
Bảng 1.5:   Tình hình mất răng ở người cao tuổi tại một số quốc gia trên thế
giới và Việt Nam .................................................................... 16
Bảng 1.6:   Ba cấp chăm sóc răng miệng ban đầu cho người cao tuổi ....... 34
Bảng 1.7:   Một số vấn đề giáo dục nha khoa cho người cao tuổi .............. 35
Bảng 3.1:   Đặc điểm tình trạng kinh tế - xã hội ........................................ 66
Bảng 3.2:   Đặc điểm thói quen sống, bệnh toàn thân, tiền sử nha khoa .... 67
Bảng 3.3:   Tình trạng niêm mạc miệng của người cao tuổi ...................... 68
Bảng 3.4:   Tình trạng sâu răng ở người cao tuổi ...................................... 69
Bảng 3.5:   Tình trạng sâu chân răng ở người cao tuổi .............................. 69
Bảng 3.6:   Tổng số răng bị sâu, bị mất do sâu, được trám ........................ 70
Bảng 3.7:   Tỷ lệ % mất răng ở người cao tuổi phân bố theo tuổi .............. 71
Bảng 3.8:   Số răng bị mòn cổ răng, sâu chân răng, mất răng .................... 71
Bảng 3.9:   Số răng tự nhiên ở người cao tuổi còn lại trên cung hàm ........ 72
Bảng 3.10:   Tình trạng bệnh quanh răng theo giới. .................................... 73
Bảng 3.11:   Phân bố tỷ lệ NCT còn đủ 3 vùng lục phân lành mạnh theo giới .. 73
Bảng 3.12:   Chỉ số CPI nặng nhất theo giới tính. ....................................... 74
Bảng 3.13:   Tình trạng viêm lợi của người cao tuổi ................................... 74
Bảng 3.14:   Tình trạng khớp thái dương hàm của người cao tuổi ............... 75
Bảng 3.15:   Nhu cầu điều trị thân răng của người cao tuổi ......................... 75
Bảng 3.16:   Nhu cầu hàn 1 mặt thân răng của người cao tuổi .................... 76 
Bảng 3.17:   Nhu cầu hàn 2 mặt thân răng của người cao tuổi .................... 76
Bảng 3.18:   Nhu cầu điều trị tủy của người cao tuổi .................................. 77
Bảng 3.19:   Nhu cầu phục hình răng ở người cao tuổi ............................... 77
Bảng 3.20:   Nhu cầu điều trị thân răng ở người cao tuổi theo số răng cần 
điều trị ................................................................................... 78
Bảng 3.21:   Nhu cầu điều trị bệnh quanh răng ở người cao tuổi ................. 78
Bảng 3.22:   Thông tin chung đối tượng nghiên cứu ................................... 79
Bảng 3.23:   Tuổi trung bình của người cao tuổi ở hai nhóm nghiên cứu .... 80
Bảng 3.24:   Tỷ lệ sâu răng theo lứa tuổi ở hai nhóm thời điểm trước khi 
can thiệp ......................................................................... 80
Bảng 3.25:   Tỷ lệ sâu răng theo giới tại thời điểm trước can thiệp ............. 80
Bảng 3.26:   Tỷ lệ sâu chân răng theo nhóm tuổi tại thời điểm trước can thiệp . 81
Bảng 3.27:   Tỷ lệ mất răng theo tuổi tại thời điểm trước can thiệp ............. 81
Bảng 3.28:   Chỉ số SMT tại thời điểm trước can thiệp ............................... 82
Bảng 3.29:   Tỷ lệ sâu răng và hiệu quả can thiệp theo thời gian ................. 82
Bảng 3.30:   Chỉ số hiệu quả phòng Sâu răng ở người cao tuổi theo thời gian .. 83
Bảng 3.31:   Chỉ số hiệu quả của chỉ số phòng sâu  răng sau  18 tháng theo 
nhóm tuổi, giới ....................................................................... 84
Bảng 3.32:   Tỷ lệ sâu thân răng và hiệu quả can thiệp theo thời gian ......... 85
Bảng 3.33:   Tỷ lệ sâu chân răng và hiệu quả can thiệp theo thời gian ........ 86
Bảng 3.34:   Chỉ số sâu chân răng ở người cao tuổi theo thời gian .............. 86
Bảng 3.35:   Chỉ số hiệu quả của chỉ số sâu chân răng sau 18 tháng ........... 87
Bảng 3.36:   Chỉ số hiệu quả của chỉ số mất răng sau 18 tháng ................... 88
Bảng 3.37:   Tỷ lệ mất răng và hiệu quả can thiệp theo thời gian ................ 89
Bảng 3.38:   Chỉ số SMT ở người cao tuổi theo thời gian ........................... 90
Bảng 3.39:   Tỷ lệ mòn cổ răng và hiệu quả can thiệp theo thời gian .......... 90
Bảng 3.40:   Chỉ số hiệu quả của chỉ số sâu mất trám theo nhóm tuổi, giới 
sau 18 tháng ............................................................................ 91 
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1.   Hình ảnh sâu răng và phá hủy thân răng lan rộng ..................... 5
Hình 1.2.   Hình ảnh tiêu  xương ổ răng, chân răng bộc lộ khá  nhiều kèm 
theo mòn cổ răng  ..................................................................... 11
Hình 1.3.   Hình ảnh mất răng ở người cao tuổi. ....................................... 18
Hình 2.1.   Bộ khay khám ......................................................................... 48
Hình 2.2.   Phương pháp chải răng Toothpick  ......................................... 54
Hình 2.3.   Nước xúc miệng Fluor 0,2% ................................................... 56
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1:   Tình trạng niêm mạc miệng của người cao tuổi .................... 68
Biểu đồ 3.2:   Nhu cầu điều trị bệnh quanh răng ở người cao tuổi ............... 79
Biểu đồ 3.3:   Tỷ lệ sâu thân răng và hiệu quả can thiệp theo thời gian ....... 85
Biểu đồ 3.4:   Chỉ số Sâu chân răng ở người cao tuổi theo thời gian ........... 87

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1.  Vũ  Duy  Hưng,  Phạm  Thái  Thông  (2018),  Tình  trạng  bệnh  khớp  thái dương hàm của người cao tuổi tỉnh Yên Bái, Tạp chí y học thực hành, số 11 (1085), 147-149.
2.  Vũ Duy Hưng, Phạm Thái Thông (2019), Thực trạng bệnh sâu răng của người cao tuổi tại tỉnh Yên Bái, Tạp chí y học thực hành, số 3 (1091), 40 - 43.
3.  Vũ Duy Hưng, Phạm Thái Thông (2019), Đánh giá hiệu quả can thiệp dựphòng bệnh răng miệng cho người cao tuổi bằng nước súc miệng Fluoride 0,2% tại tỉnh Yên Bái, Tạp chí y học thực hành, số 2 (1090), 8-11

TÀI LIỆU THAM KHẢO
2.  Bộ Y tế (2011). Dự án nâng cao chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015.
3.  Trần  Văn  Trường,  Lâm  Ngọc Ấn,  Trịnh  Đình  Hải,  John  Spence  A, Thomson K.R. (2002), Điều tra sức khoẻ răng miệng toàn quốc, Nxb Y học, Hà Nội, 12-18. 
5.  Phạm Văn Việt (2004). Nghiên cứu tình trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng và đánh giá kết quả hai năm thực hiện nội dung chăm sóc răng miệng ban đầu ở người cao tuổi tại Hà Nội, Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, tr. 40, 125-128.
6.  Nguyễn Thị Sen (2015). Thực trạng bệnh sâu răng, nhu cầu điều trị và ảnh hưởng của bệnh đến chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi tỉnh Yên Bái năm 2015, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 67-70.
8.  Trịnh  Đình  Hải  (2000), Hiệu  quả chăm  sóc  răng  miệng  trẻ em  học đường  trong  sâu  răng  và  bệnh  quanh  răng  tại  Hải  Dương.  Luận  án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
9.  Nguyễn Quốc Trung (2011). Phát hiện và Phòng bệnh sâu răng trong cộng đồng, Sách chuyên khảo. Nhà Xuất bản Thời Đại Việt Nam, 53. 
10.  Trương  Mạnh Dũng và Ngô  Văn Toàn (2013).  Nha khoa  cộng  đồng, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tr. 33-40,107-113. 16 
11.  Nguyễn Mạnh Hà (2010). Sâu răng và các biến chứng, Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam, 5-18.
17.  Nguyễn Võ Duyên Thơ (1992), Điều tra tình hình sức khoẻ răng miệng ở người già, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ RHM khoá 86-92, Đại học Y Dược, TP. HCM, Toàn văn.
19.  Trần Thanh Sơn (2007). Đánh giá tình trạng bệnh răng miệng, K.A.P và nhu cầu điều trị ở người cao tuổi tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tạp chí y học thực hành, 1(1), 77-81. 
20.  Nguyễn  Trà  My  (2012).  Khảo  sát  thực  trạng  bệnh  sâu  răng  và  bệnh quanh  răng ở một  số nhóm  người  cao  tuổi  tại  phường  Yên  Sở,  quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2012, Tạp chí Y học Việt nam, 404(2) tr .6-9. 
21.  Đỗ Mai Phương (2015). Thực trạng bệnh sâu răng và ảnh hưởng của bệnh đến chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2015,  Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ Răng  Hàm  Mặt,  Trường Đại học Y Hà Nội.
22.  Trương Mạnh Dũng và Cs (2017). Thực trạng sâu răng và nhu cầu điều trị ở người cao tuổi Việt Nam năm 2015. Tạp chí Y học Việt Nam, 455, (1),79-83.
30.  Phan Vinh Nguyên (2007). Tình trạng sức khỏe răng miệng của người cao tuổi tại thành phố Huế. Tạp chí Y học thực hành, 568(1), 1. 
31.  Mai Hoàng Khanh (2009). Tình hình sức khỏe răng miệng và nhu cầu điều trị răng miệng ở người cao tuổi thành phố Cần Thơ. Luận văn thạc sĩ y học, khoa RHM, Đại học Y Dược TP.HCM.
33.  Trương  Mạnh  Dũng  (2009).  Tình  trạng  sâu  răng ở người  cao  tuổi phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tạp chí Y học thực hành, 686(11), 4. 
48.  Thiều Mỹ Châu (1993), Điều tra thăm dò tình trạng nha chu ở người lớn tuổi, Luận văn tốt nghiệp RHM khoá 87-93, Đại học Y Dược, TP. HCM, Toàn văn. 
53.   Võ Thế Quang và cộng sự (1990), Điều tra cơ bản về sức khoẻ răng miệng ở Việt  Nam,  Viện  Thông tin- thư  viện  Y  học  Trung  ương, Hà Nội, 6-10.   
54.  Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Lê Thanh, Phùng Thanh Lý (1990), Điều tra cơ bản sức khoẻ răng miệng ở các tỉnh phía Bắc, Tạp chí Y họcViệt Nam, số 10,11, tập 240-241, 7-10.
55.  Trương  Mạnh  Dũng,  Đỗ  Thị  Thanh  Hiền  (2014). Dự  phòng  bệnh quanh răng, nhà xuất bản y học; tr 154-162.  
79.  Nguyễn Thị Hoa (2015). Thực trạng bệnh vùng quanh răng, kiến thức thái độ,  hành  vi  chăm  sóc  răng  miệng  của  người  cao  tuổi  tỉnh  Thừa Thiên Huế năm 2015, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 79-8.
86.  Lương Xuân Tuấn (2012). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều  trị viêm  quanh  răng  bảo  tồn ở người  cao  tuổi,  Luận  văn  bác  sỹchuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 84-86.
90.  Hoàng  Văn  Minh  (2014).  Thống  kê ứng  dụng  và  phân  tích  số liệu, Phương pháp nghiên cứu khoa học y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 24-80. 
93.  La Minh Tân (2011). Nghiên cứu tình hình mất răng ở người cao tuổi thành phố Cần Thơ. Tạp chí Y học thực hành, 825(6), 154-155.
94.  Chu  Đức  Toàn  (2012). Nghiên  cứu  thực  trạng  mất  răng  và  nhu  cầu điều trị của người cao tuổi tại quận Đống Đa - Hà Nội, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 53-55.
95.  Võ Đắc Tuyến (1991) Nhận xét lâm sàng về chẩn đoán và điều trị hội chứng 
đau loạn năng bộ máy nhai. Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa I- Nội 
trú RHM, khoa RHM, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
96.  Lê Nguyễn Bá Thụ (2017), Thực trạng sức khỏe răng miệng và đánh giá hiệu quả can thiệp chăm sóc răng miệng ở người cao tuổi tại Đắc Lắk. Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 71-72
97.  Hồng Xuân Trọng, Nguyễn Hiếu Hạnh, Trần Ngọc Khánh Vân (2014). Tình trạng mất răng, nhu cầu và yêu cầu điều trị mất răng ở một số cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh,18(1) 288-29

Tags:

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 50.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD31005 Ngày gửi: 05-08-2019

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu nâng cao