ẢNH HƯỞNG CỦA TỔN THƯƠNG THẬN CẤP VÀ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN ĐẾN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC OXY HÓA MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ

ẢNH HƯỞNG CỦA TỔN THƯƠNG THẬN CẤP VÀ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN ĐẾN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC OXY HÓA MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ
Nguyễn Quí Hưng1, Phạm Chí Thành2, Ngô Việt Anh1, Lê Nguyên Hải Yến1, Huỳnh Quang Đại2,
Trần Đình Phùng1, Phan Thị Xuân2, Phạm Thị Ngọc Thảo1
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tổn thương thận cấp (TTTC) và điều trị thay thế thận (RRT – Renal Replacement Therapy) là yếu tố nguy cơ tử vong (TV) ở bệnh nhân (BN) Oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO – Extracorporeal Membrane Oxygenation). Một số nghiên cứu khác cho thấynguyên nhân TV là do biến chứng về huyết học, suy gan, quá tải dịch.
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá ảnh hưởng của TTTC và RRT đến TV ở BN ECMO.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu, thực hiện trênBN ECMO tại Khoa Hồi sức Cấp cứu (HSCC) bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 01/01/2019 – 01/01/2020.
Kết quả: Có 94 BN được đưa vào nghiên cứu. Tỷ lệ TTTC và RRT trong quá trình ECMO là 67% và 48,9%. Trong mô hình hồi quy logistic đơn biến, chỉ có bệnh nhân TTTC giai đoạn 3 (OR 23,57; KTC 95%: 2,98–186,64) và BN TTTC có RRT (OR 25,2; KTC 95%: 3,16 – 200,73) mới có nguy cơ TV cao hơn so với BN không TTTC. Nhóm BN có RRT có tỷ lệ sống tích lũy thấp hơn so với BN không RRT (p = 0,00043). Tuy nhiên, trong mô hình hồi quy logistic đa biến, RRT không còn là yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến TV (p = 0,05).
Kết luận: Nên xem RRT là một chỉ dấu tiên lượng xấu ở BN ECMO và không liên quan đến tăng nguy cơ tử vong.

Tổn thương thận cấp (TTTC) và điều trị thay thế thận (RRT) trong quá trình Oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO0 là một yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến thất bại trong việc cai ECMO và là yếu tố nguy cơ độc lập tiên lượng tử vong (TV)(1). Trong nghiên cứu phân tích hồi cứu của tác giả Kielstein JT(2), nhóm bệnh nhân (BN) được ECMO có TTTC cần RRT tỷ lệ sống sau 3 tháng chỉ còn 17% so với BN không cần RRT là 53%. Một số nghiên cứu khác cho thấy ở BN được ECMO, nguy cơ TV không tăng khi BN được RRT mà nguyên nhân TV là do biến chứng về huyết học, suy gan, quá tải dịch(3,4,5). Vì vậy, TTTC và RRT có trực tiếp ảnh hưởng đến TV ở BN ECMO hay không vẫn còn tranh cãi.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00036

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890