Áp dụng phương pháp phân tích phương sai hai yếu tố đánh giá quá trình chiết tách alcaloid tử cây thường sơn

Áp dụng phương pháp phân tích phương sai hai yếu tố đánh giá quá trình chiết tách alcaloid tử cây thường sơn .Trong quá trình tách chiết vả sàng lọc hoạt chất alcaloid từ cây Thường sơn, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp tách chiết với các hệ dung môi khác nhau. Ngoải ra cần khảo sát tìm kiếm các hệ dung môi đáp ứng các yêu cầu sàng lọc alcaloid sau này bằng kỹ thuật sắc ký giấy và sắc kỷ bản mỏng.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00031

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Mỗi một phương pháp, mỗi hệ dung môi cũng như hàm lượng alcaloid trong các bộ phận của cây có thể khác nhau, vì vậy việc đánh giá sàng lọc, chọn lựa mối quan hệ của các yếu tố lả một vấn đề cần thiết của những người nghiên cứu trong lĩnh vực này. Trong bải báo này ngoải việc đánh giá các kết quả nghiên cứu về việc tách chiết và sảng lọc hoạt chất alcaloid febrifugin trong cây Thường sơn, chúng tôi còn đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu nảy một kỹ thuật đánh giá các yếu tố liên quan trong quá trình nghiên cứu là phương pháp phân tích phương sai hai yếu tố được hỗ trợ bởi công cụ tin học phổ biến hiện nay.
II.    PHƯƠNG PHÁP NGHIẾN cứu
1.    Nguyên liệu, dụng cụ và hóa chất
Nguyên liệu, dụng cụ và hóa chất cũng như các
bước tiến hành nghiên cứu được thực hiện như [1,2]. Mấu nguyên liệu ngoải lá cây chúng tôi sử dụng thêm vỏ thân, cành và rễ cây .Thường sơn (Dichroa febrifuga Lour.) cũng được lấy tử Cai Lậy – Kiên Giang.
2.    Phương pháp tính toán
Trong bài báo này chúng tôi dùng phương pháp phân tích phưong sai hai yếu tố có lặp và không lặp để đánh giá quá trình tách chiết và sàng lọc alcaloid [6,7].
Lý thuyết và các bước tiến hành xây dựng mô hình phân tích phương sai ANOVA được thực hiện trong [6,7,8].    '
Phần thống kê phổ biến hiện nay mà chúng tôi sử dụng để tính loán là Data Analysis trong thực đơn Tools của MS-EXCEL [5],
Áp dụng phương pháp nảy để đánh giá ảnh hưởng của phương pháp chiết và các hệ dung môi tới kết quả chiết xuất alcaloid từ các phần của cây Thường sơn.
Ill – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1.    Áp dụng phương pháp phân tích phương sai hai yếu tô không lặp
Chúng tôi dùng phương pháp phân tích phương sai hai yếu tô không lặp để đánh giá ảnh hưởng hai yếu tố : phương pháp chiết vả dung môi chiết tới kết quả chiết xuấf hoạt chất alcaloid.
Kết quả chiết tách hoạt chất alcaloid từ lá cây được ghi trong bảng 1.