Biểu hiện protein Hemagglutinin của vi rút cúm A/H5N1 trên hệ thống Baculovirus trong tế bào Sf9

Biểu hiện protein Hemagglutinin của vi rút cúm A/H5N1 trên hệ thống Baculovirus trong tế bào Sf9 (Spodoptera frugiperda) nuôi cấy huyền phù.
Tác giả: Phạm Thanh Hồng, Nguyễn Văn Khoa, Cao Thị Bảo Vân.
Tóm tắt:
Protein bề mặt hemagglutinin của vi-rút cúm A được quan tâm nghiên cứu bởi tiềm năng phát triển vắc-xin và sinh phẩm chẩn đoán. Nhằm chủ động sản xuất kháng nguyên hemagglutinin tái tổ hợp, chúng tôi đã thiết kế thành công baculovirus tái tổ hợp mang gen H5 của vi-rút cúm A/H5N1 trong nghiên cứu trước. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiếp tục chuẩn hóa quy trình nuôi cấy tế bào côn trùng sf9 huyền phù, biểu hiện protein hemagglutinin trên hệ thống baculovirus trong tế bào Sf9 nuôi cấy huyền phù và bước đầu đánh giá hoạt tính sinh học của chúng. Kết quả cho thấy, protein hemagglutinin tái tổ hợp có khả năng ngưng kết hồng cầu (512 HAU/106 tế bào). Từ những khảo sát ban đầu cho phép chúng tôi thực hiện những nghiên cứu sâu hơn đối với protein này.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890