Các nguyên tắc của Di truyền học và Dịch tễ học Phân tử, 2022

Các nguyên tắc của Di truyền học và Dịch tễ học Phân tử, 2022.Cuốn sách này bao gồm một số khái niệm di truyền và gen mới nhất trong dịch tễ học, chẳng hạn như thống kê không gian địa lý và sinh học hệ thống từ quan điểm lâm sàng bằng cách giải thích các ứng dụng phân tử với các nghiên cứu con người có thể tiếp cận. Với một mục lục toàn diện, nó bao gồm các chương từ giám sát gen và dịch tễ học đến bảng mã và các nguyên tắc ghép nối thay thế.

Trải qua 17 chương được tổ chức tốt, cuốn sách này đáp ứng nỗ lực giải thích dễ dàng cho các bác sĩ lâm sàng và sinh viên các nguyên tắc cơ bản về di truyền học, gen, sinh học phân tử và các ứng dụng của nó đối với dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng. Văn bản này khác biệt với các tài liệu khác trên thị trường vì nó bao gồm các công cụ di truyền hữu ích được áp dụng trong dịch tễ học cho các bác sĩ lâm sàng có thể không phải là chuyên gia trong ngành khoa học sức khỏe này.

Các nguyên tắc của Di truyền học và Dịch tễ học Phân tử làm sáng tỏ ý tưởng rằng y sinh học còn lâu mới được áp dụng trong cả dịch tễ học và thực hành lâm sàng.

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Các nguyên tắc của Di truyền học và Dịch tễ học Phân tử, 2022
Principles of Genetics and Molecular Epidemiology
Juan Carlos Gomez-Verjan, Nadia Alejandra Rivero-Segura
Year:
2022
Publisher:
Springer
Language:
English
Pages:
224 / 214