CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÊN CƠ SỞ Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÊN CƠ SỞ Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Đào Nguyệt Sương Huyền1, Nguyễn Tường Vy1, Lê Thị Quỳnh Liên1
Vũ Thúy Nga1, Kiều Thị Hồng1, Đinh Thị Thanh Hải1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào kết quả phản hồi của người học về hoạt động kiểm tra đánh giá (KTĐG) trong chương trình đào tạo ngành Dược học, trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Dược Hà Nội năm học 2019 – 2020. Trên cơ sở đó, Nhà trường thực hiện những cải tiến về hoạt động KTĐG trong năm học 2020 – 2021 theo hướng tiếp cận năng lực của người học tương thích với chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo (CTĐT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu định tính và định lượng dựa trên phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, được đánh giá thử nghiệm trên 110 mẫu, phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha và nhân tố sử dụng phần mềm SPSS. Phiếu hỏi chính thức được khảo sát trên 387 sinh viên năm cuối của năm học 2019 – 2020. Kết quả và bàn luận: Phản hồi của người học trên 05 nhóm nhân tố đều cho kết quả tốt và rất tốt: Việc KTĐG kết quả học tập (KQHT) của người học được thiết kế phù hợp mức độ đạt được CĐR; các quy định về KTĐG được phổ biến rõ ràng, chi tiết; phương pháp KTĐG đảm bảo công bằng, độ giá trị, độ tin cậy giúp người học điều chỉnh được hoạt động học tập; phản hồi kết quả KTĐG đúng quy định và kịp thời; phúc khảo kết quả KTĐG công bằng. Qua phỏng vấn sâu phát hiện một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động KTĐG của Nhà trường: Tỷ trọng đánh giá cuối kỳ (đánh giá tổng kết) của một số học phần vẫn còn ở mức cao, phương pháp KTĐG cuối kỳ ở các học phần chủ yếu là tự luận nên chưa đánh giá được hết năng lực cần thiết mà học phần trang bị… Trong năm học 2020 – 2021, Nhà trường đã rà soát để tăng mức độ tương thích của phương pháp KTĐG giúp người học đạt được CĐR của CTĐT cũng như học phần: Đã tăng tỷ trọng điểm quá trình, giảm tỷ trọng điểm cuối kỳ, đồng thời đổi mới phương pháp KTĐG theo hướng tiếp cận năng lực của người học. Kết luận và kiến nghị: Nhà trường đã từng bước đa dạng hóa các phương pháp KTĐG theo chuẩn năng lực đầu ra, đặc biệt là các phương pháp kiểm tra và tỷ trọng điểm đánh giá cuối kỳ. Một số đề xuất: Tiếp tục đa dạng hóa các phương pháp KTĐG, sử dụng
phương pháp đánh giá thực, thường xuyên rà soát sự đóng góp vào việc đạt được CĐR của mỗi học phần và CĐR CTĐT. Tiếp tục điều chỉnh tỷ trọng và phương pháp đánh giá, đặc biệt là đánh giá cuối kỳ để đánh giá được sự hiểu biết đa chiều của người học.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00041

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890