CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIÊM NỘI NHÃN ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MẠCH MÁU VÕNG MẠC TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIÊM NỘI NHÃN ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MẠCH MÁU VÕNG MẠC TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
Đặng Trần Đạt1, Vũ Thị Hoàng Lan2
1 Bệnh viện Mắt Trung Ương
2 Trường Đại học Y tế công cộng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Chất lượng dịch vụ có vai trò quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại, thành công cũng như góp phần xây dựng uy tín, hình ảnh thương hiệu của tổ chức. nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện nhằm mục tiêu mô tả cảm nhận của khách hàng về  chất lượng dịch vụ tiêm nội nhãn điều trị một số bệnh mạch máu võng mạc  và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tại BV Mắt Trung ương năm 2020. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 10/2019 đến đến tháng 02/2020. Mẫu nghiên cứu gồm 88 khách hàng đã sử dụng dịch vụ tiêm nội nhãn. Chất lượng dịch vụ được đánh giá bằng thang đo SERVPERF. Kết quả: Điểm đánh giá trung bình đạt  4.24 ± 0.041 trên trên thang đo Likert có giá trị tối đa 5 điểm. Khía cạnh sự đảm bảo đạt điểm cao nhất trong các cấu phần (điểm trung bình 4.45), điểm trung bình các khía cạnh tin cậy, hữu hình, đáp ứng, cảm thông lần lượt là 4.36; 4.16; 4.12 và 4.10 điểm. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy người bệnh đánh giá tốt chất lượng dịch vụ tiêm nội nhãn do Bệnh viện Mắt Trung Ương cung cấp. Bệnh viên cần tiếp tục duy trì các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00767

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chất lượng dịch vụ có vai trò quan trọng, là mộttrong những nhân tố quyết định sự tồn tại, thành công cũng như góp phần xây dựng uy tín, hình ảnh thương hiệu của tổ chức. Trong nghiên cứu  của  Cronnin  và  Taylor  được  tiến  hành  vào năm  1992  đã  đề  xuất  mô  hình  SERVPERF  đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ.Theo Cronnin và Taylor thì “Chất lượng dịch vụ có thể được đo lường tốt nhất bởi kết quả của quá trình cung cấp dịch  vụ  được  cảm  nhận  bởi  khách  hàng”.  Chất lượng dịch vụ được cảm nhận bởi khách hàng là một kiểu thái độ, một sự đánh giá mang tính lâu dài của khách hàng về chất lượng dịch vụ; trong khi đó sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ là khái niệm liên quan đến việc đo lường một sự chuyển giao dịch vụ cụ thể[1,2].Các bệnh lý mạch máu võng mạc như thoái hóa hoàng điểm tuổi già, bệnh võng mạc do đái tháo  đường,  tắc  tĩnh  mạch  võng  mạc  là  một trong các nguyên nhân hàng đầu đe dọa mất thị Chất lượng dịch vụ có vai trò quan trọng, là mộttrong những nhân tố quyết định sự tồn tại, thành công cũng như góp phần xây dựng uy tín, hình ảnh thương hiệu của tổ chức. Trong nghiên cứu  của  Cronnin  và  Taylor  được  tiến  hành  vào năm  1992  đã  đề  xuất  mô  hình  SERVPERF  đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ.Theo Cronnin và Taylor thì “Chất lượng dịch vụ có thể được đo lường tốt nhất bởi kết quả của quá trình cung cấp dịch  vụ  được  cảm  nhận  bởi  khách  hàng”.  Chất lượng dịch vụ được cảm nhận bởi khách hàng là một kiểu thái độ, một sự đánh giá mang tính lâu dài của khách hàng về chất lượng dịch vụ; trong khi đó sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ là khái niệm liên quan đến việc đo lường một sự chuyển giao dịch vụ cụ thể[1,2].Các bệnh lý mạch máu võng mạc như thoái hóa hoàng điểm tuổi già, bệnh võng mạc do đái tháo  đường,  tắc  tĩnh  mạch  võng  mạc  là  một trong các nguyên nhân hàng đầu đe dọa mất th