Chất lượng cuộc sống của học sinh tiểu học bị thừa cân, béo phì tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2016

Chất lượng cuộc sống của học sinh tiểu học bị thừa cân, béo phì tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2016
Tác giả: Ngô Thị Xuân, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Lâm
Tóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá chất lượng cuộc sống của học sinh tiểu học bị thừa cân, béo phì tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2016. Sử dụng bảng hỏi AUQUEI đánh giá mức độ hài lòng về cuộc sống của trẻ trên nhiều lĩnh vực của đời sống của 110 học sinh tiểu học bị thừa cân, béo phì so sánh với nhóm chứng gồm 220 học sinh tiểu học không bị thừa cân, béo phì. Kết quả cho thấy điểm trung bình chung chất lượng cuộc sống của nhóm thừa cân, béo phì (1,9 ± 0,33) thấp hơn so với nhóm học không bị thừa cân, béo phì (2,04 ± 0,23), (p<0,001). Hầu hết điểm trung bình của nhóm yếu tố đánh giá chấ t lượ ng cuộ c số ng (giải trí; thể chất, chức năng; gia đình; nhà trường, xã hội; sức khỏe, bệnh tật) đều thấp hơn và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm trẻ thừa cân, béo phì và nhóm không thừa cân, béo phì (p< 0,05). Điểm trung bình chất lượng cuộc sống có mố i tương quan nghịch vớ i chỉ số BMI (r= -0,214; p<0,001). Học sinh tiểu học bị thừa cân, béo phì có chất lượng cuộc sống thấp so với trẻ bình thường; chỉ số BMI càng cao thì điểm chất lượng cuộc sống càng thấp.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890