Chất lượng điều trị ARV sau lồng ghép điều trị ARV, điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, tư vấn xét nghiệm HIV tại hai quận TP. Hồ Chí Minh

Chất lượng điều trị ARV sau lồng ghép điều trị ARV, điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, tư vấn xét nghiệm HIV tại hai quận TP. Hồ Chí Minh.
Quality of ARV care and treatment after intergrated care and treatment, methadone treatment, HIV counseling and testing programs at two districts in Ho Chi Minh city
Tác giả: Tiêu Thị Thu Vân, Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu Thảo
Tóm tắt:
Lồng ghép hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV, chăm sóc điều trị ARV (CSĐT), điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone không chỉ để đối phó với giảm hỗ trợ tài chính quốc tế mà còn tối đa hóa hiệu quả các dịch vụ HIV. Nghiên cứu này đánh giá chất lượng CSĐT sau lồng ghép tinh gọn bộ máy, giảm nhân sự, xây dựng mới quy trình. Phương pháp: đoàn hệ hồi cứu, so sánh 5 chỉ số hoạt động CSĐT và đánh giá sự hài lòng của BN. Tính tỷ suất, so sánh tỷ suất trước sau bằng test exact và mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát. Kết quả: Chỉ số BN Pre-ART mất dấu, chết; BN ART mất dấu, chết không có sự khác biệt trước và sau lồng ghép; BN đủ chuẩn chưa được ART trong vòng 30 ngày, Quận 6 (trước: 76,0%, sau: 52,2%, p=0,021) và Bình Thạnh (trước: 45,5%, sau: 14,5%, p<0,001). Trên 98% BN hài lòng nhưng việc “nhận đầy đủ thông tin” của BN ở cả 2 quận có giảm (trước: 89.9%, sau: 70,0%, p<0,001). Kết luận: Tỷ lệ BN đủ chuẩn chưa được ART trong vòng 30 ngày có giảm; 4/5 chỉ số CSĐT còn lại không thay đổi. Tỷ lệ BN hài lòng “nhận đầy đủ thông tin” giảm ở cả 2 Quận. Đây là cơ sở để Thành phố lưu ý trong việc triển khai mở rộng mô hình lồng ghép này.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890