Chi phí – hiệu quả của can thiệp cộng đồng trong quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp cho nhóm 45 – 64

Chi phí – hiệu quả của can thiệp cộng đồng trong quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp cho nhóm 45 – 64 tại huyện Điện Biên năm 2016
Tác giả: Phạm Thế Xuyên, Nguyễn Thị Bạch Yến, Dương Thị Hồng, Nguyễn Thị Phương Lan
Tóm tắt:
Nhằm cung cấp cho các nhà quản lý các thông tin làm cơ sở cho quyết định nên chăng bổ sung các hoạt động hỗ trợ cho Chương trình trong quản lý điều trị THA, chúng tôi tiến hành xây dựng can thiệp phối hợp nhằm quản lý điều trị THA và đã tiến hành nghiên cứu “Chi phí – hiệu quả của can thiệp cộng đồng trong quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp cho nhóm tuổi 45 – 64 tại huyện Điện Biên năm 2016”. Nghiên cứu đánh giá kinh tế – phương pháp phân tích chi phí – hiệu quả đã được áp dụng. Nghiên cứu được thực hiện trên quan điểm của người cung cấp dịch vụ, toàn bộ chi phí trực tiếp cho dịch vụ điều trị, cho các hoạt động can thiệp bổ sung được đưa vào phân tích. Can thiệp hỗ trợ trong quản lý điều trị THA tại cộng đồng trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia đạt chi phí – hiệu quả so với quản lý điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng mà không có các hoạt động hỗ trợ với chi phí để giảm đi 1mmHg ở nhóm can thiệp là 156,7 nghìn đồng thấp hơn nhóm đối chứng là 230,9 nghìn đồng. Can thiệp nên tiếp tục được thực hiện với chi phí gia tăng để giảm đi 1 mmHg là 130,5 nghìn đồng cho/1 mmHg giảm đi.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890