Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân nội trú và hoạt động của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn giai đoạn 2014-2016

Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân nội trú và hoạt động của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn giai đoạn 2014-2016
Tác giả: Nguyễn Trọng Nghĩa, Dương Hoàng Ân, Hồ Thị Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu số liệu được thực hiện với tất cả bệnh án của bệnh nhân nội trú và tất cả sổ sách, báo cáo khám chữa bệnh nội trúđược thực hiện nhằm mô tả cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân nội trú và hoạt động của bệnh viện đa khoa Xanh Pôn giai đoạn 2014 – 2016. Kết quả cho thấy bệnh viêm phế quản cấp chiếm tỷ lệ cao nhất (16,3% năm 2014, 11,4% năm 2015 và 9,1% năm 2016). Nhóm chương bệnh có tỷ lệ cao nhất là nhóm chương bệnh hệ hô hấp (30% năm 2014, 28% năm 2015 và 27,8% năm 2016), sau đó là nhóm chương bệnh hệ tiêu hóa (12,5%, 12,1% và 12,9%), Tỷ lệ tử vong chung trong giai đoạn này là 0,39% năm 2014; 0,32% năm 2015 và 0,34% năm 2016; Các chỉ số bác sĩ/giường bệnh, bác sĩ/Ytá (Điều dưỡng, hộ sinh, KTV) và điều dưỡng/giường bệnh đều tăng theo các năm từ 2014 đến 2016; Công suất sử dụng giường bệnh năm 2014 vượt 127,33%, năm 2015 vượt 139%, năm 2016 vượt 150,88%; Số lượng thực hiện các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh và sử dụng chẩn đoán hình ảnh đều có xu hướng tăng lên theo thời gian từ năm 2014 đến 2016.