ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG MŨI TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN DỊ TẬT BẨM SINH KHE HỞ MÔI-VÒM MIỆNG MỘT BÊN ĐÃ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI-VÒM MIỆNG

ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG MŨI TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN DỊ TẬT BẨM SINH KHE HỞ MÔI – VÒM MIỆNG MỘT BÊN ĐÃ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI – VÒM MIỆNG
Tạ Trung Sơn1, Lê Minh Giang2
Lê Ngọc Tuyến3, Lê Văn Sơn4, Phạm Dương Châu5
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm biến dạng mũi trên nhóm bệnh nhân (BN) dị tật bẩm sinh khe hở môi – vòm miệng một bên đã phẫu thuật tạo hình môi – vòm miệng. Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu tiến cứu và mô tả cắt ngang được thực hiện trên 35 BN dị tật bẩm sinh khe hở môi – vòm miệng một bên (UCLP: unilateral cleft lip and palate) đã được phẫu thuật tạo hình môi – vòm miệng, còn tồn tại biến dạng mũi tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội từ 01/2016 – 6/2021. Kết quả: Mức độ chênh lệch kích thước trục dài của lỗ mũi bên lành (unaffeted side) và bên bệnh (affeted side) là 17,36 ± 11,65%.
Mức độ chênh lệch kích thước trục ngắn của lỗ mũi bên lành và bên bệnh là 43,98 ± 33,84%. Chiều cao trung bình trụ mũi bên lành và bên bệnh là 6,67 ± 1,51 mm. Chiều cao trung bình trụ mũi bên bệnh là 5,28 ± 1,76 mm. Chiều cao trung bình trụ mũi bên lành là 8,05 ± 1,51 mm. Đỉnh mũi thấp với độ nhô (tỷ lệ của Goode) là 0,48 ± 0,06. Đỉnh mũi xoay dưới với độ lớn góc mũi môi là 72,67 ± 12,07 độ. Kết luận: Biến dạng mũi thứ phát ở các bệnh nhân dị tật bẩm sinh khe hở môi – vòm miệng một bên đã phẫu thuật tạo hình môi – vòm miệng có đặc điểm bất cân xứng của lỗ mũi bên lành và bên bệnh, trụ mũi ngắn và lệch. Đỉnh mũi thấp và xoay dưới.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00056

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890