ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN SINH LÍ THẦN KINH CƠ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI BỆNH THẦN KINH CƠ DO MẮC BỆNH TRẦM TRỌNG

ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN SINH LÍ THẦN KINH CƠ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI BỆNH THẦN KINH CƠ DO MẮC BỆNH TRẦM TRỌNG
  Nguyễn Thế Luân*, Nguyễn Hữu Công**
TÓM TẮT
Cơ sở nghiên cứu: Ứng dụng chẩn đoán điện hữu ích cho xác định từng thể bệnh thần kinh cơ do mắc bệnh trầm trọng (CINM). Tuy nhiên, tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về điện sinh lí thần kinh cơ trên bệnh nhân hồi sức còn tương đối ít.
Mục tiêu: Mô tả những thay đổi điện sinh lý thần kinh cơ và xác định các yếu tố liên quan với CINM trên bệnh nhân hồi sức ≥ 10 ngày.
Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang, có phân tích 133 trường hợp từ 10/2010 đến 7/2012 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.
Kết quả: Bệnh nhân hồi sức 10-15 ngày giảm biên độ điện thế hoạt động cơ toàn phần, giảm biên độ điện thế hoạt động thần kinh cảm giác đáng kể. Tỉ lệ tổn thương sợi trục vận động cảm giác là 48,87%, trong đó 20% có kết hợp với hủy myelin. Tỉ lệ có điện thế tự phát chiếm hơn 1/3 các trường hợp (38,35%). Điện thế co giật sợi cơ chiếm 29,32% và sóng nhọn dương chiếm 18,05%. Gần 2/3 có biểu hiện bệnh thần kinh cơ mới xảy ra qua chẩn đoán điện (63,16%). Trong đó, bệnh đa dây thần kinh chiếm tỉ lệ cao nhất 28,57%, kế đến bệnh đa dây thần kinh và bệnh cơ 20,3% và thấp nhất là bệnh cơ 14,29%. Các yếu tố liên quan độc lập với CINM gồm hội chứng đáp ứng viêm hệ thống (OR = 3,75), tình trạng sốc (OR = 2,58), rối loạn điện giải (OR = 2,48), nằm viện hơn 20 ngày (OR = 2,95) và tử vong trong viện (OR = 3,14).
Kết luận: Khảo sát dẫn truyền thần kinh và ghi điện cơ kim trong chẩn đoán bệnh thần kinh cơ trên bệnh nhân hồi sức rất hữu hiệu. Cần chú trọng các yếu tố liên quan với CINM.