ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CỦA CÁC HỌC PHẦN NỘI KHOA, NGOẠI KHOA TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CỦA CÁC HỌC PHẦN NỘI KHOA, NGOẠI KHOA TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y
Phạm Minh Đàm1, Nguyễn Việt Hưng1, Phạm Ngọc Hùng1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá chất lượng các câu hỏi và đề thi trắc nghiệm khách quan của các học phần nội khoa, ngoại khoa theo lý thuyết đáp ứng câu hỏi (IRT: Item Response Theory) bằng phần mềm Conquest. Đối tượng và phương pháp: Kết quả thi trắc nghiệm các học phần nội khoa, ngoại khoa được trích xuất từ phần mềm thi trắ́c nghiệm và xử lý kết quả bằng phần mềm Conquest để đưa ra các thông số của câu hỏi, đề thi trắc nghiệm. Kết quả: Đề thi phù hợp với mô hình IRT; 08 đề thi có độ tin cậy cao (Sr – Separation reliability từ 0,86 – 0,96). Các đề thi với nhiều câu hỏi có độ khó nằm ngoài năng lực của thí sinh (quá dễ hoặc quá khó), giá trị độ phân biệt và đáp án nhiễu chưa cao. Kết luận: Các đề thi có độ tin cậy cao, tuy nhiên có nhiều câu hỏi cần xem xét điều chỉnh về độ khó, độ phân biệt, đáp án nhiễu trước khi sử dụng làm ngân hàng câu hỏi thi.

Trong những năm gần đây, tại Học viên Quân y, bên cạnh việc đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp dạy – học thì hoạt động kiểm tra đánh giá cũng có nhiều thay đổi thông qua các hình thức kiểm tra đánh giá mới. Hoạt động kiểm tra đánh giá nhằm cung cấp kịp thời các thông tin về năng lực của người học, chỉ dẫn, tạo động lực cho người học, xây dựng biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo trong tương lại cũng như cung cấp các kết quả về chất lượng đào tạo cho xã hội.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00042

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890