ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TRÊN ĐỊA BÀN BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TRÊN ĐỊA BÀN BẮC NINH.Đái tháo đƣờng là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất trên thế giới, có xu hƣớng gia tăng nhanh chóng và trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm, đặc biệt đối với các nƣớc đang phát triển. Theo báo cáo của IDF năm 2017 số ngƣời bị đái tháo đƣờng trên toàn thế giới là 422 triệu ngƣời, dự đoán năm 2045 số ngƣời mắc bệnh sẽ tăng lên 642 triệu ngƣời. Đây thực sự là hồi chuông báo động đối với các nƣớc đang phát triển [34].

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2021.00077

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Việt Nam là một quốc gia có tốc độ phát triển bệnh rất nhanh. Tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ tăng nhanh từ 2,7% (2001), 5% (2008) và 6% (2017). Đái tháo đƣờng đang là vấn đề ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc. Trong hoàn cảnh đó, thủ tƣớng Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lƣợc quốc gia phòng chống Đái tháo đƣờng và các bệnh lây nhiễm khác
nhằm hạn chế số ngƣời mắc bệnh trong cộng đồng, hạn chế biến chứng và giảm quá tải tại các bệnh viện [5].
Việc đánh giá tác động của bệnh, dùng thuốc, can thiệp y tế khác cũng nhƣ ảnh hƣởng của biến chứng ĐTĐ lên bệnh nhân là hết sức cần thiết. Chính vì vậy nghiên cứu chất lƣợng cuộc sống trên bệnh nhân đái tháo đƣờng đƣợc đánh giá phổ biến trên thế giới. Các nghiên cứu là công cụ hữu ích để đánh giá sự hiệu quả của các can thiệp y tế. Ở Việt Nam, việc đánh giá chất lƣợng cuộc sống của bệnh nhân chƣa đƣợc thực hiện nhiều, đặc biệt là trên bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2. Với mong muốn đánh giá chất lƣợng cuộc sống trên bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2 và một số yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cuộc sống bệnh nhân ĐTĐ typ 2 đề tài đƣợc thực hiện với mục tiêu:
– Đánh giá chất lƣợng cuộc sống của bệnh nhân đái tháo đƣờng typ 2 tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bằng bộ công cụ EQ5D

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN………………………………………………………………………….. 2
1.1. KHÁI QUÁT VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƢỜNG……………………………………………………. 2
1.1.1. Định nghĩa:…………………………………………………………………………………….. 2
1.1.2. Phân loại………………………………………………………………………………………… 2
1.1.3. Dịch tễ học của bệnh Đái tháo đường………………………………………………… 3
1.2. KHÁI QUÁT VỀ CHẤT LƢỢNG CUỘC SỐNG………………………………………………….. 4
1.2.1. Chất lượng cuộc sống (Quality of life) ……………………………………………….. 4
1.2.2. Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe (Health related quality of
life- HRQOL) …………………………………………………………………………………………… 5
1.2.3. Đánh giá chất lượng cuộc sống…………………………………………………………. 6
1.3. ĐÁNH GIÁ CLCS BẰNG BỘ CÔNG CỤ EQ5D………………………………………………. 7
1.3.1. Bộ công cụ EQ5D-3L……………………………………………………………………….. 8
1.3.2. Thang đo trực quan (VAS)………………………………………………………………… 8
1.4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG ……… 9
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………….. 14
2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………. 14
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………… 14
2.3. XỬ LÝ KẾT QUẢ ……………………………………………………………………………………. 15
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ ……………………………………………………………………………… 17
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU ……………………………………………….. 18
3.1.1. Đặc điểm về nhân khẩu học……………………………………………………………. 18
3.1.2. Một số đặc điểm về thể trạng bệnh nhân…………………………………………… 19
3.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐTĐ TYP 2,…………….. 20
3.2.1. Đánh giá khía cạnh chất lượng cuộc sống theo bộ công cụ EQ5D ………. 20
3.2.2. Khả năng vận động của bệnh nhân ĐTĐ typ 2 ………………………………….. 21
3.2.3. Khả năng tự chăm sóc của bệnh nhân ĐTĐ typ 2……………………………… 24
3.2.4. Khả năng hoạt động thường ngày của bệnh nhân ĐTĐ typ 2………………. 263.2.5. Mức độ đau đớn của bệnh nhân ĐTĐ typ 2 ………………………………………. 28
3.2.6. Sự lo lắng/buồn chán của bệnh nhân ĐTĐ typ 2 ………………………………. 30
3.2.7. Điểm chất lượng cuộc sống quy theo thang điểm EQ5D …………………….. 32
BÀN LUẬN ………………………………………………………………………………………………… 37
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………… 41
ĐỀ XUẤT …………………………………………………………………………………………………… 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………. 5