ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍCH HỢP MÔN HỌC CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀO CÁC MODULE CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍCH HỢP MÔN HỌC CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀO CÁC MODULE CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hoàng Đình Anh1, Nguyễn Minh Hải1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả tích hợp môn học Chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) vào các Module cơ sở trong chương trình đào tạo y khoa tích hợp. Phương pháp: Thống kê hàm lượng tích hợp của môn học CĐHA trong các Module về mục tiêu, nội dung bài giảng cũng như về lượng giá trong chương trình mới, đồng thời đánh giá phương thức tích hợp này. Kết quả: Mục tiêu theo chuẩn đầu ra của 9 Module cơ sở đã tích hợp các mục tiêu CĐHA chiếm 29,54% và 45% tương ứng với chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng. Về nội dung bài giảng đã tích hợp 20,83%, 36,17% và 60,87% tương ứng với các bài giảng lý thuyết, thực hành và ca lâm sàng. Về lượng giá: Đã tích hợp 245 câu hỏi lượng giá cho 9 Module cơ sở. Kết luận: Môn học CĐHA đã tích hợp tốt vào chương trình đào tạo theo hướng tích hợp.

Quán triệt các quan điểm giáo dục của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, Học viện Quân y đang từng bước xây dựng chính quy, hiện đại, hòa nhập cùng hệ thống giáo dục đào tạo Quốc gia, công tác đào tạo được khẳng định và có những bước tiến vượt bậc. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý giáo dục đào tạo đi vào quy chế hóa, chương trình đào tạo được đổi mới toàn diện theo chuẩn đầu ra của Bộ Y tế .

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00045

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890