Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của gia đình người tàn tật trong phục hồi chức năng

Tên bài báo:Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của gia đình người tàn tật trong phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Hải Dương

Tác giả:    Phạm Thị Nhuyên, Trần Trọng Hải, Trần Như Nguyên

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2005    Số:    526            Trang:    77-82

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 639 thành viên gia đình (TVGĐ) người tàn tật (NTT) thuộc 4 xã/phường tỉnh Hải Dương, 271 nam và 368 nữ, tuổi từ 15 đến 82. Nghề nghiệp nông dân là chủ yếu 67,8%. Thời gian tham gia phục hồi chức năng (PHCN) tại nhà cho NTT của TVGĐ từ 1 đến 15 năm. Tất cả TVGĐ đều được hướng dẫn hoặc tập huấn về kỹ thuật PHCN dựa vào cộng đồng. 100% TVGĐ có những hoạt động khác nhau để giúp đỡ NTT. TVGĐ có kiến thức về PHCN dựa vào cộng đồng: 53,5% ở mức trung bình, 46,3% mức kém và 0,2% mức tốt. 74,5% TVGĐ có thái độ tốt về chương trình PHCN dựa vào cộng đồng, 14,7% có thái độ trung bình và 10,8% có thái độ kém. Thực hành của TVGĐ về 4 hoạt động PHCN dựa vào cộng đồng đã được đào tạo ở mức rất thấp.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00817

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890