ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỨC KHỎE VÀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐẾN KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỨC KHỎE VÀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐẾN KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM
Nguyễn Thị Hoài1, Đỗ Như Bình1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá năng lực sức khỏe và tình trạng sức khỏe liên quan chất lượng cuộc sống của người dân đến khám bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế trong giai đoạn dịch COVID- 19 ở Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 3.947 người dân, tuổi từ 18 đến 85 tuổi, đến khám bệnh ngoại trú tại 9 cơ sở y tế (Bệnh viện, trung tâm y tế) tại Việt Nam. Sử dụng bộ câu hỏi HLS-SF12 và SF-36. Kết quả: Những người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 có điểm HRQoL thấp (B = -7,92; p < 0,001). So sánh với người không có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 và điểm năng lực sức khỏe thấp thì người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 có điểm HRQoL < 20,62 (p < 0,001). Khi tăng 1 điểm năng lực sức khỏe, người không có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 có điểm HRQoL > 0,45; và người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 > 0,43 (p < 0,001). Kết luận: Kiến thức về năng lực sức khỏe tốt sẽ giúp người dân phòng tránh nhiễm bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00003

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890