ĐÀO TẠO KỸ NĂNG Y KHOA: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TẠI BỘ MÔN NGOẠI BỤNG, HỌC VIỆN QUÂN Y

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG Y KHOA: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TẠI BỘ MÔN NGOẠI BỤNG, HỌC VIỆN QUÂN Y
Lê Thanh Sơn1, Nguyễn Trọng Hòe1, Hồ Chí Thanh1, Ngô Gia Khánh1
TÓM TẮT
Đào tạo kỹ năng y khoa đóng vai trò quan trọng trong đổi mới đào tạo tại Học viện Quân y (HVQY). Bài báo trình bày một số cơ sở lý luận liên quan tới đào tạo kỹ năng y khoa và những vận dụng trong đổi mới chương trình đào tạo tại Bộ môn Ngoại bụng để đáp ứng yêu cầu về kỹ năng theo chuẩn đầu ra, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng y khoa trong thời gian tới.

Hiện nay, Học viện Quân y đang trong quá trình đổi mới từ đào tạo dựa trên nội dung sang đào tạo dựa trên năng lực.
Kỹ năng là một trong những yếu tố quan trọng giúp hình thành năng lực của học viên. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm:
Phân tích một số cơ sở lý luận về đào tạo kỹ năng y khoa, những đổi mới trong chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu về kỹ năng trong chuẩn đầu ra của Bộ môn Ngoại bụng, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng y khoa trong thời gian tới.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00048

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890