ĐÀO TẠO Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC: NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

ĐÀO TẠO Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC: NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y
Đỗ Quyết1, Nguyễn Viết Lượng1, Nguyễn Trường Giang1
Phạm Minh Đàm1, Phạm Ngọc Hùng1
Phạm Thế Tài1, Nguyễn Lĩnh Toàn1, Nguyễn Duy Bắc1
TÓM TẮT
Đào tạo dựa trên năng lực là hướng tiếp cận tập trung vào kết quả đầu ra của quá trình đào tạo, trong đó nhấn mạnh người học cần đạt được kết quả năng lực như thế nào sau khi kết thúc một chương trình đào tạo (CTĐT). Qua gần 5 năm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, với bước đi và lộ trình phù hợp, cùng với sự hỗ trợ của các trường đại học trong và ngoài nước,
Học viện Quân y đã hoàn thành xây dựng CTĐT ngành Y khoa quân sự tích hợp mang đặc điểm của đào tạo y khoa dựa trên năng lực, đáp ứng được yêu cầu đổi mới đào tạo, đáp ứng với yêu cầu phát triển của Quân đội và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Học viện Quân y.

Trên thế giới, đổi mới giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo y khoa nói riêng đã diễn ra mạnh mẽ trong hơn ba thập kỷ qua. Bản chất của đổi mới là chuyển đổi từ đào tạo dựa trên nội dung sang đào tạo dựa trên năng lực. Đào tạo dựa trên năng lực (Competency-based education – CBE) là khái niệm được đề cập từ đầu thế kỷ XX nhưng tới những năm 70 của thế kỷ XX, khái niệm này mới bắt đầu phát triển nhanh chóng ở Mỹ và Canada (Block 1974; Rubin & Spady 1984; Levine1985; Spady 1994; Harden 1999). Đào tạo dựa trên năng lực tập trung vào đầu ra của quá trình, trong đó nhấn mạnh người học cần đạt được các mức năng lực như thế nào sau khi kết thúc một CTĐT.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00050

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890