DIỄN TIẾN TÂM LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MỚI ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHIỄM HIV/AIDS ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

DIỄN TIẾN TÂM LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MỚI ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHIỄM HIV/AIDS ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
Tào Gia Phú1, Nguyễn Thành Dũng2, Vương Minh Nhựt3, Trần Minh Hoàng3, Cao Ngọc Nga3

TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tổ chức Y tế Thế giới đã nhấn mạnh nhiễm HIV ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của một người, về thể chất, tâm lý, xã hội và tinh thần. Việc tư vấn và theo dõi diễn tiến về tâm lý ở nhóm bệnh nhân HIV/AIDS mới được chẩn đoán là rất cần thiết để có những nhận định phù hợp và làm cơ sở xây dựng kế hoạch chăm sóc toàn diện về cả sức khỏe lẫn tinh thần cho bệnh nhân. Mục tiêu: Theo dõi diễn tiến tâm lý và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân HIV/AIDS mới được chẩn đoán qua thang điểm tâm lý SCL-90. Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả theo dõi dọc trên 93 bệnh nhân nhiễm HIV, điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, trong thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2019. Kết quả: Điểm tâm lý SCL-90 cải thiện liên tục sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng, lần lượt là: 0,49; 0,29; 0,18 so với ban đầu là 0,88; sự thay đổi ở các thời điểm đều có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Thay đổi về tâm lý sau 3 và 6 tháng có sự khác biệt giữa nhóm có tín ngưỡng và không tín ngưỡng tôn giáo. Ngoài ra, những người trẻ hơn sẽ có sự phục hồi tâm lý tốt hơn với p=0,03. Kết luận: Có sự thay đổi rất lớn về tâm lý ở bệnh nhân HIV/AIDS mới được chẩn đoán. Cần hết sức chú trọng quan tâm tư vấn cho bệnh nhân trong giai đoạn này.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00005

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890