ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO Y KHOA Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA BỘ ĐỘI, NHÂN DÂN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO Y KHOA Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA BỘ ĐỘI, NHÂN DÂN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Đỗ Quyết1
TÓM TẮT
Trong những năm qua, đứng trước yêu cầu tăng cường và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe của bộ đội và nhân dân trong tình hình mới, các trường đại học y dược trên cả nước nói chung và Học viện Quân y nói riêng đã tích cực, chủ động đổi mới toàn diện đào tạo y khoa theo hướng đào tạo dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra. Một số nội dung chủ yếu trong công tác đổi mới đào tạo y khoa gồm: Xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá dựa trên năng lực; phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu của đào tạo y khoa dựa trên năng lực; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp giáo dục, đào tạo với nghiên cứu khoa học; tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục, đào tạo đại học trong và ngoài nước.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng được khẳng định trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ XXI.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00052

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890