ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở HỌC VIỆN QUÂN Y HIỆN NAY

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở HỌC VIỆN QUÂN Y HIỆN NAY
Nguyễn Thanh Tịnh1, Phạm Ngọc Thức1
Bùi Thị Bích Thảo1, Phùng Văn Lâm1, Phạm Tuấn Thành1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) ở Học viện Quân y hiện nay. Kết quả nghiên cứu:
Đề xuất được 4 giải pháp có tính khả thi nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy các môn KHXH&NV ở Học viện Quân y. Kết luận: Nâng cao chất lượng dạy học các môn KHXH&NV ở Học viện Quân y hiện nay cần phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, bám sát chuẩn đầu ra là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đào tạo ở Học viện Quân y hiện nay.

Cùng với xu thế đổi mới đào tạo y khoa quân sự ở Học viện Quân y, hiện nay mục tiêu dạy học các môn KHXH&NV cũng đang chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang hình thành năng lực và phẩm chất cần thiết cho người học [4, 5]. Để thực hiện được mục tiêu này, các khoa KHXH&NV cần tiến hành đổi mới đồng bộ các nhân tố của quá trình dạy học. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đổi mới phương pháp giảng dạy. Bởi lẽ, phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố cơ bản, quyết định trực tiếp đến chất lượng giảng dạy.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00046

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890