DỰ ĐỊNH HIẾN MÁU NHẮC LẠI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, NĂM 2020.

DỰ ĐỊNH HIẾN MÁU NHẮC LẠI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, NĂM 2020.
Học viên: Nguyễn Thị Hằng
Giáo viên hướng dẫn: GS. TS. Bùi Thị Thu Hà, TS. Ngô Mạnh Quân
Theo Tổ chức Y tế thế giới, để đảm bảo an toàn truyền máu, ngành y tế cần dựa trên nền tảng là những người hiến máu tình nguyện, nhắc lại thường xuyên. Do đó, bên cạnh việc vận động cộng đồng để có người hiến máu mới, cần duy trì ổn định những người hiến máu nhắc lại. Sinh viên là lực lượng hiến máu tiềm năng, tuy nhiên tỷ lệ hiến máu nhắc lại của đối tượng này chưa cao. Nghiên cứu “Dự định hiến máu nhắc lại và một số yếu tố liên quan của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y tế công cộng, năm 2020” được thực hiện nhằm mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến dự định hiến máu nhắc lại của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y tế công cộng năm 2020, qua đó giúp cung cấp thông tin để cải thiện hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu nhắc lại hiệu quả hơn.
Nghiên cứu cắt ngang mô tả có phân tích, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phỏng vấn theo bộ câu hỏi cấu trúc được thiết kế trước. Nghiên cứu tiến hành thu thập số liệu tại trường đại học y tế công cộng trên 429 sinh viên hệ đào tạo chính quy đã từng tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả cho thấy, 83,9% sinh viên có dự định sẽ tiếp tục tham gia hiến máu nhắc lại và 16,1% không có dự định hiến máu nhắc lại trong tương lai. Với những sinh viên có dự định hiến máu nhắc lại, phần lớn lựa chọn sẽ hiến máu trong 3 tháng tới và tần suất ưu tiên là 6 tháng/lần. Các đối tượng nghiên cứu cho biết các chương trình hiến máu tình nguyện (59,2%) và trường học/nơi làm việc (56,7%) là địa điểm dự định để hiến máu. Kiểm định Chi-square được sử dụng để tìm hiểu mối liên quan giữa một số yếu tố và dự định hiến máu nhắc lại. Kết quả cho thấy có mối liên quan giữa số lần hiến máu, kiến thức về hiến máu tình nguyện, thái độ về hiến máu nhắc lại, sự hài lòng về lần hiến máu gần nhất, chuẩn mực chủ quan và nhận thức về kiểm soát hành vi với dự định hiến máu nhắc lại (p < 0,05). Theo đó những đối tượng nghiên cứu có số lần hiến máu cao, kiến thức đạt, thái độ tích cực, hài lòng về lần hiến máu gần nhất, chuẩn mực chủ quan tích cực và nhận thức tốt về kiểm soát  hành vi có dự định hiến máu nhắc lại cao hơn. Từ những kết quả trên, cần đẩy mạnh và cải tiến công tác truyền thông với nội dung, hoạt động phù hợp với đặc thù của mỗi
nhóm đối tượng khác nhau. Riêng với nhóm người hiến máu nhắc lại, cần truyền thông trọng tâm vào các yếu tố có liên quan tích cực đến dự định, qua đó giúp tăng tỷ lệ hiến máu nhắc lại ở nhóm đối tượng này.