Giả thuyết tiến hoá hình thái trong phát sinh chủng loại họ linh chi Ganodermataceae Donk

Tên bài báo:Giả thuyết tiến hoá hình thái trong phát sinh chủng loại họ linh chi Ganodermataceae Donk

Tác giả:    Lê Xuân Thám

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1996    Số:    10    Tập:    245    Trang:    11-15

Tìm hiểu giả thuyết tiến hoá hình thái trong phát sinh chủng loại họ linh chi Ganodermataceae Donk. Nét đặc trưng lớn nhất về hình thái trong họ Linh chi Ganodermateceae Donk là sự phù hợp giữa quá trình phân hóa cấu trúc bào tử đảm và phân hóa dạng sống của các nhóm hệ thống. Tương quan của chúng cho phép nhận đinh về c ác mối liên hệ chủgn loại phát sinh của các taxon cơ bản – các chi của họ Ganodermataceae Donk. Tính biến động hình thái phát sinh thể quả thể hiện tính mềm dẻo trong quá trình tiến hóa và thể hiện tính đa dạng sinh học. Ở mức bậc taxon dưới chi, những phân tích trên bị phá vỡ bởi tính đồng nhất cao độ trong cấu trúc bào tử của các loài và bởi xen phủ các hình thái thể quả và phân hóa dạng sống. Ở các loài cần có sự tổng hợp phân tích các dẫn liệu hình thái kinh điển và phân tử (cấu trúc chuỗi ADN).

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00769

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890