GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHUYỂN ĐẠO ĐIỆN TÂM ĐỒ CẢI TIẾN TRONG PHÂN BIỆT VỊ TRÍ KHỞI PHÁT NGOẠI TÂM THU THẤT TỪ ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI VÀ ĐƯỜNG RA THẤT TRÁI

GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHUYỂN ĐẠO ĐIỆN TÂM ĐỒ CẢI TIẾN TRONG PHÂN BIỆT VỊ TRÍ KHỞI PHÁT NGOẠI TÂM THU THẤT TỪ ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI VÀ ĐƯỜNG RA THẤT TRÁI
Đặng Văn Hoàng1, Trần Ngọc Cầm2,3, Nguyễn Việt Dũng2,3, Viên Hoàng Long2,3, Phạm Trần Linh2,3, Nguyễn Lân Hiếu1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Viện Tim Mạch Việt Nam, Bệnh viện Mạch Mai
3 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Các rối loạn nhịp thất trên người không có bệnh tim thực tổn, hay còn được gọi là các rối loạn nhịp thất vô căn (idiopathic ventricular arrhythmias), đa phần đều khởi phát từ đường ra tâm thất. Phân biệt ngoại tâm thu thất từ đường ra thất phải (ĐRTP) và đường ra thất trái (ĐRTT) còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ngoại tâm thu thất (NTTT) có dạng block nhánh trái với chuyển tiếp tại V3. Mục tiêu nghiên cứu chúng tôi là:Xác định giá trị của các chuyển đạo điện tâm đồ cải tiến trong chẩn đoán phân biệt vị trí khởi phát ngoại tâm thu thất từ đường ra thất phải và đường ra thất trái. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 70 bệnh nhân ngoại tâm thu thất không có bệnh tim thực tổn và có chỉ định thăm dò điện sinh lý và điều trị RF. Kết quả nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 70 bệnh nhân có ngoại tâm thu thất khởi phát từ đường ra tâm thất được thăm dò điện sinh lý và triệt đốt RF thành công ở đường ra thất phải (ĐRTP: n=47) và đường ra thất trái (ĐRTT; n=23). Về giá trị chẩn đoán phân biệt vị trí ngoại tâm thu thất, chỉ số biên độ sóng R, chỉ số biên độ sóng S, chỉ số tỷ số biên độ R/S, chỉ số RWDI có giá trị chẩn đoán phân biệt NTTT khởi phát từ đường ra tâm thất trong nhóm nghiên cứu. Trong đó chỉ số RWDI là chỉ số có giá trị chẩn đoán cao nhất ở nhóm nghiên cứu chung và nhóm NTTT chuyển tiếp tại V3. Với giá trị chỉ số RWDI ≤40 ms có độ nhạy 95,7%, độ đặc hiệu 95,7% và diện tích dưới đường cong AUC là 0,96 (95% KTC 0,91-1,00) trong chẩn đoán NTTT từ ĐRTP trong nhóm nghiên cứu. Khi so sánh chỉ số RWDI với một số tiêu chuẩn trước đó của điện tâm đồ tiêu chuẩn ở nhóm bệnh nhân chung và nhóm chuyển tiếp tại V3, chỉ số RWDI cho kết quả cao nhất về giá trị dưới đường cong cùng với độ nhạy và độ đặc hiệu cao.  Kết luận: Các tiêu chuẩn chẩn đoán mới của các chuyển đạo điện tâm đồ cải tiến có giá trị chẩn đoán phân biệt NTTT từ đường ra tâm thất.Trong đó chỉ số RWDI là chỉ số có giá trị nhất trong chẩn đoán phân biệt và hữu dụng trong thực hành lâm sàng bác sỹ nhịp học.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01063

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Ngoại tâm thu thất là những rối loạn nhịp tim khá  thường  gặp[1].  Trong  đó,  ngoại  tâm  thu thất vô căn là nhóm rối loạn nhịp thất phổ biến nhất, đa phần đều khởi phát từ đường ra tâm thất[2].Chẩn đoán nguồn gốc khới phát ngoại tâm thu thất có ý nghĩa trong việc điều trị đặc biệt là can thiệp RF. Với các tiêu chuẩn điện tâm đồ  tiêu  chuẩn  trước  đây,  giá  trị  của  các  tiêu chuẩn để phân biệt rối loạn nhịp thất khởi phát từ ĐRTP và ĐRTTvới độ nhạy từ 60% đến 100% và  độ  đặc  hiệu  từ  80%  đến  100%[3],[4].Tương tự như sử dụng các chuyển đạo điệntâm đồ  vị  trí  cao  hơn  để  chẩn  đoán  hội  chứng Brugada[5]. Với giả thuyết rằng việc di chuyển các chuyển đạo tiêu chuẩn lên vị trí khoang liên sườn cao hơn và tập trung ở các vị trí đường ra có thể cải thiện phân giải không gian và có thể cải thiện khả năng dự đoán chính xác nguồn gốc của các rối loạn nhịp thất khởi phát từ đường ra[6]. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu:Xác định giá trị của các chuyển đạođiện tâm đồcải tiến trong chẩn đoán phân biệt vị trí khởi phát ngoại tâm thu thấttừ đường ra thất phải vàđường ra thất trái.