Giá trị của thang điểm PELOD-2 trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhi suy chức năng các cơ quan tại bệnh viện nhi trung ương

Giá trị của thang điểm PELOD-2 trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhi suy chức năng các cơ quan tại bệnh viện nhi trung ương

Luận văn thạc sĩ y học Giá trị của thang điểm PELOD-2 trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhi suy chức năng các cơ quan tại bệnh viện nhi trung ương

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………… 1
Chương 1: T
ỔNG QUAN ……………………………………………………………………… 3
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu ……………………………………………………….. 3
1.2. Danh pháp ………………………………………………………………………………….. 3
1.2.1. Suy chức năng các cơ quan hay suy đa hệ thống cơ quan, suy đa
cơ quan hệ thống……………………………………………………………3
1.2.2. Hội chứng rối loạn chức năng nhiều cơ quan ………………………4
1.3. Định nghĩa hội chứng rối loạn chức năng nhiều cơ quan………………….. 4
1.4. Tiêu chuẩn chẩn đoán ………………………………………………………………….. 4
1.4.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán suy chức năng các cơ quan theo Proulx .5
1.4.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng suy chức năng các cơ quan….6
1.5. Đặc điểm dịch tễ học …………………………………………………………………… 8
1.5.1. Tuổi……………………………………………………………………………..8
1.5.2. Nguyên nhân thường gặp …………………………………………………8
1.5.3. Tần suất ……………………………………………………………………….9
1.5.4. Các yếu tố nguy cơ của suy chức năng các cơ quan ……………. 11
1.6. Đặc điểm lâm sàng…………………………………………………………………….. 11
1.6.1. Rối loạn chức năng hô hấp…………………………………………….. 11
1.6.2. Rối loạn chức năng thận ……………………………………………….. 12
1.6.3. Rối loạn chức năng gan ………………………………………………… 12
1.6.4. Rối loạn chức năng tim mạch…………………………………………. 13
1.6.5. Rối loạn chức năng thần kinh…………………………………………. 14
1.6.6. Rối loạn chức năng huyết học ………………………………………… 14
1.6.7. Rối loạn chức năng tiêu hóa…………………………………………… 15
1.6.8. Rối lọan chức năng các cơ quan khác………………………………. 15
1.7. Hậu quả của hội chứng suy chức năng các cơ quan ở trẻ em…………… 16
1.8. Một số thang điểm đánh giá áp dụng cho bệnh nhi ………………………… 16
1.8.1. Một số thang điểm áp dụng chung…………………………………… 16
1.8.2. Một số thang điểm đặc hiệu …………………………………………… 17
1.9. Một số thang điểm được sử dụng phổ biến …………………………………… 17
1.9.1. Thang điểm PRISM ……………………………………………………… 17
1.9.2. Thang điểm PMODS…………………………………………………….. 19
1.9.3. Thang điểm PELOD …………………………………………………….. 20
1.9.4. Thang điểm PELOD-2 ………………………………………………….. 21
1.10. Tình hình nghiên cứu trong nước về suy chức năng các cơ quan …… 22
Chƣơng 2: Đ
ỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………. 25
2.1. Đối tượng nghiên cứu và thời gian và địa điểm nghiên cứu ……………. 25
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân ………………………………………. 25
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân nghiên cứu ………………………… 25
2.2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………. 25
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………… 25
2.2.2. Chọn mẫu …………………………………………………………………… 25
2.3. Nội dung nghiên cứu …………………………………………………………………. 27
2.3.1. Sơ đồ nghiên cứu …………………………………………………………. 27
2.3.2. Nội dung nghiên cứu ……………………………………………………. 28
2.4. Các biến nghiên cứu ………………………………………………………………….. 28
2.4.1. Các biến số đặc điểm của nhóm nghiên cứu ……………………… 28
2.4.2. Các biến số cho thang điểm PELOD-2 …………………………….. 29
2.4.3. Phương pháp đánh giá thang điểm PELOD-2 ……………………. 31
2.4.4. Thời điểm đánh giá ………………………………………………………. 32
2.5. Phương tiện nghiên cứu ……………………………………………………………… 32
2.6. Kĩ thuật thu thập số liệu và xử lý số liệu ………………………………………. 33
2.6.1. Phương pháp thu thập số liệu …………………………………………. 33
2.6.2. Xử lý số liệu ……………………………………………………………….. 33
2.7. Khống chế sai số ……………………………………………………………………….. 35
2.8. Đạo đức trong nghiên cứu ………………………………………………………….. 35
Chƣơng 3: K
ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………….. 36
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu ………………………………………… 36
3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi …………………………………. 36
3.1.2. Phân bố theo giới …………………………………………………………. 37
3.1.3. Nguyên nhân gây suy chức năng các cơ quan ……………………. 37
3.1.4. Phân bố theo loại cơ quan suy………………………………………… 38
3.1.5. Phân bố bệnh nhân theo số lượng cơ quan bị suy ………………. 38
3.1.6. Tỷ lệ tử vong theo số cơ quan suy …………………………………… 39
3.1.7. Phân bố bệnh nhân theo nơi chuyển đến…………………………… 39
3.1.8. ĐiểmPRISMIII trung bình của bệnh nhân suy chức năng các cơ quan……. 40
3.1.9. Kết quả điều trị của bệnh nhân suy chức năng các cơ quan …. 40
3.2. Xác định giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm PELOD-2………… 41
3.2.1. Khả năng phân độ và phân loại của thang điểm PELOD-2 ….. 41
3.2.2. Giá trị của điểm PELOD-2 ngày 2 và ngày 3 ……………………. 45
Chƣơng 4: B
ÀN LUẬN……………………………………………………………………… 50
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu …………………………………… 50
4.1.1. Đặc điểm về tuổi …………………………………………………………. 50
4.1.2. Đặc điểm về giới …………………………………………………………. 50
4.1.3. Nguyên nhân gây suy chức năng các cơ quan ……………………. 51
4.1.4. Đặc điểm về độ nặng của bệnh……………………………………….. 52
4.1.5. Đặc điểm về nơi chuyển đến ………………………………………….. 54
4.1.6. Tỷ lệ tử vong ………………………………………………………………. 55
4.1.7. Thời gian thở máy, thời gian điều trị tại khoa điều trị tích cực,
thời gian nằm viện ………………………………………………………. 57
4.2. Giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm PELOD-2 trên bệnh nhi suy
chức năng các cơ quan tại khoa Điều trị tích cực …………………………. 57
4.2.1. ĐiểmPELOD-2 trung bình của bệnh nhân suy chức năng các cơ quan ….. 57
4.2.2. Điểm PELOD-2 trung bình của nhóm bệnh nhân tử vong và
sống sót …………………………………………………………………….. 59
4.2.3. Khả năng phân loại của thang điểm PELOD-2 ………………….. 61
4.2.4. Khả năng phân độ của thang điểm PELOD-2 ……………………. 63
4.3. Một số hạn chế của nghiên cứu …………………………………………………… 65
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 66
KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………………………… 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC