GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM qSOFA TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT NHẬP KHOA CẤP CỨU, BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM qSOFA TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT NHẬP KHOA CẤP CỨU, BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Nguyễn Phước Nhân1, Tôn Thanh Trà2, Phạm Thị Ngọc Thảo3
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết là bệnh lý thường gặp tại các khoa Cấp cứu. Thang điểm qSOFA được sử dụng rộng rãi trên lâm sàng để tầm soát nhiễm khuẩn huyết tại các khoa lâm sàng không phải Hồi sức tích cực.
Tuy nhiên giá trị của thang điểm qSOFA trong tiên lượng tử vong bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết là vấn đề chưa được nhiều nghiên cứu.
Mục tiêu: Nhằm xác định giá trị của thang điểm qSOFA tại thời điểm nhập khoa Cấp cứu trong tiên lượng
tử vong trong bệnh viện ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu thực hiện trên bệnh nhân vào khoa
Cấp cứu được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết theo tiêu chuẩn SEPSIS 3 3 từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/06/2020. Thang điểm qSOFA được ghi nhận tại thời điểm vào khoa Cấp cứu. Bệnh nhân được dõi đến khi xuất viện hoặc 30 ngày sau khi nhập viện.
Kết quả: Có 300 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, tuổi trung vị là 61 (51-70) tuổi. Tỷ lệ nam giới chiếm 51,3%. Tỷ lệ tử vong tại khoa Cấp cứu là 15,6% và tử vong trong bệnh viện 58%. Thang điểm qSOFA tại điểm cắt = 3 có giá trị tiên lượng tử vong tại khoa Cấp cứu tốt với độ nhạy 93,6%, độ đặc hiêu 57,0%, diện tích dưới đường cong AUC = 0,75. Tuy nhiên, qSOFA chỉ có giá trị trung bình khá trong tiên lượng tử vong trong bệnh viện với độ nhạy 63,7%, độ đặc hiệu 66,7% và diện tích dưới đường cong AUC=0,66 (p <0,05)
Kết luận: Điểm qSOFA tại thời điểm vào khoa Cấp cứu có giá trị tiên lượng tốt tử vong tại khoa Cấp cứu và có giá trị trung bình khá trong tiên lượng tử vong trong bệnh viện ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nhập khoa Cấp cứu.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00046

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890