Giá trị, độ tin cậy của thang đo trầm cảm rút gọn (CES-D) và thang đo trầm cảm sau sinh Edinburgh

Giá trị, độ tin cậy của thang đo trầm cảm rút gọn (CES-D) và thang đo trầm cảm sau sinh Edinburgh (EPDS) của phụ nữ sau sinh tại TP. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Validity and reliability of the Edinburgh postnatal depression scale on postnatal women in Hue city, Thua Thien Hue province, Vietnam.
Tác giả: Lê Tống Giang, Michael Dunne, Linda Murray, Đào Hoàng Bách, Trần Minh Hoàng
Tóm tắt:
Trầm cảm sau sinh là một vấn đề y tế đáng lưu tâm tại Việt Nam, nó không chỉ có tác động đến sức khỏe của mẹ mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một nghiên cứu về trầm cảm sau sinh tại Việt Nam được công bố nhưng kết quả của nghiên cứu này không đề cập đến tính giá trị và độ tin cậy của thang đo được sử dụng để đo lường mức độ trầm cảm của phụ nữ sau sinh. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đo lường giá trị và độ tin cậy của thang đo trầm cảm sau sinh Edinburgh (EPDS) và thang đo trầm cảm rút gọn (CES-D) trong nhóm phụ nữ sau sinh tại thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Nghiên cứu được tiến hành trên 465 phụ nữ sau sinh có con từ 4 tuần đến 6 tháng tuổi sử dụng hai thang đo được dịch sang tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu cho thấy thang đo EPDS bao gồm 3 nhân tố: “Sự không vui vẻ”, “Lo âu”, và “Trầm cảm/tự gây hại cho bản thân”; các biến số trong thang đo CES-D bao gồm 2 nhân tố: “Ảnh hưởng của trầm cảm và lo âu” và “Ảnh hưởng tích cực”. Các thang đo này đều có giá trị tin cậy nội bộ cao với giá trị Cronbach’s Alpha của thang đo EPDS và CES-D tương ứng là 0,82 và 0,72. Cả hai thang đo này đảm bảo tính giá trị và độ tin cậy trong việc sàng lọc các triệu chứng của trầm cảm và lo âu trong nhóm phụ nữ sau sinh tại Việt Nam

MÃ TÀI LIỆU

NCKH.0013

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890