Hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe lên kiến thức, thực hành về bệnh sỏi thận của người dân an lão, huyện bình lục, tỉnh hà nam

Hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe lên kiến thức, thực hành về bệnh sỏi thận của người dân an lão, huyện bình lục, tỉnh hà nam

Luận văn thạc sĩ y học Hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe lên kiến thức, thực hành về bệnh sỏi thận của người dân an lão, huyện bình lục, tỉnh hà nam

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
Chƣơng 1: T
ỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………… 3
1.1. Một số vấn đề về thận và bệnh sỏi thận………………………………………….. 3
1.1.1. Khái quát về giải phẫu và sinh lý hệ tiết niệu…………………………….. 3
1.1.2. Khái quát về bệnh sỏi thận………………………………………………………. 5
1.1.3. Một số yếu tố thuận lợi cho quá trình hình thành sỏi thận …………… 6
1.1.4. Các biến chứng thường gặp của sỏi thận. ………………………………….. 8
1.2. Tình hình mắc bệnh sỏi thận trên thế giới và Việt Nam……………………. 9
1.2.1. Tình hình mắc bệnh sỏi thận trên thế giới …………………………………. 9
1.2.2. Tình hình mắc bệnh sỏi thận ở Việt Nam………………………………….. 9
1.3. Một số khái niệm liên quan đến truyền thông giáo dục sức khỏe …….. 10
1.3.1. Khái niệm về truyền thông ……………………………………………………. 10
1.3.2. Khái niệm về truyền thông giáo dục sức khỏe …………………………. 11
1.3.3. Khái niệm về kiến thức …………………………………………………………. 11
1.3.4. Khái niệm về thực hành ………………………………………………………… 11
1.3.5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành trong
truyền thông giáo dục sức khỏe. ………………………………………………….. 12
1.4. Một số nghiên cứu về kiến thức, thái độ thực hành về bệnh sỏi thận .. 14
1.5. Một số thông tin về địa bàn nghiên cứu xã An Lão, huyện Bình Lục,
tỉnh Hà Nam. …………………………………………………………………………… 15
Chƣơng 2: Đ
ỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………. 21
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………… 21
2.2. Thời gian nghiên cứu …………………………………………………………………. 21
2.3. Địa điểm nghiên cứu………………………………………………………………….. 22
2.4. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………. 22
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………… 22
2.4.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu …………………………………………… 22
2.5. Các biến số, chỉ số nghiên cứu ……………………………………………………. 23
2.5.1. Biến số/chỉ số về thông tin chung về đối tượng ……………………….. 23
2.5.2. Biến số/chỉ số cho mục tiêu 1 ………………………………………………… 24
2.5.3. Biến số/chỉ số cho mục tiêu 2 ………………………………………………….. 24
2.6. Công cụ và phương pháp thu thập thông tin………………………………….. 25
2.6.1. Công cụ nghiên cứu ……………………………………………………………… 25
2.6.2. Phương pháp thu thập thông tin……………………………………………… 25
2.7. Xử lý, phân tích số liệu………………………………………………………………. 25
2.8. Một số sai số có thể gặp trong nghiên cứu và cách khống chế sai số. . 27
2.8.1. Một số sai số có thể gặp………………………………………………………… 27
2.8.2. Cách khắc phục để hạn chế sai số…………………………………………… 27
2.9. Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………… 28
Chƣơng 3: K
ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………….. 29
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu sau can thiệp…………………. 29
3.2. Mô tả về kiến thức và thực hành của người dân xã An Lão – Bình Lục –
Hà Nam về bệnh sỏi thận sau can thiệp………………………………………. 30
3.2.1. Thực trạng kiến thức…………………………………………………………….. 30
3.2.2. Thực trạng thực hành phòng bệnh sỏi thận………………………………. 35
3.3. Hiệu quả can thiệp TT-GDSK đến kiến thức và thực hành của người
dân về bệnh sỏi thận…………………………………………………………………. 36
Chƣơng 4: B
ÀN LUẬN……………………………………………………………………… 40
4.1. Kiến thức, thực hành về bệnh sỏi thận của người dân xã An Lão, huyện
Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2015……………………………………………… 40
4.1.1. Kiến thức về bệnh sỏi thận của người dân xã An Lão……………….. 40
4.1.2. Kiến thức về thói quen dễ gây nên bệnh sỏi thận. …………………….. 41
4.1.3. Thực hành về bệnh sỏi thận của người dân xã An Lão ……………… 44
4.2. Đánh giá một số hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe đến
kiến thức, thực hành về bệnh sỏi thận của người dân tại xã An Lão . 46
4.3. Một số hạn chế của nghiên cứu …………………………………………………… 49
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 50
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………….. 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tượng biết về bệnh sỏi thận sau can thiệp ……….. 30
Biểu đồ 3.2. Nguồn thông tin dân tiếp nhận về bệnh sỏi thận sau can thiệp30
Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ dân biết về một số thói quen dễ gây bệnh sỏi thận …….. 31
Biểu đồ 3.4. Ý kiến của dân về yếu tố thời tiết có liên quan đến bệnh sỏi thận32
Biểu đồ 3.5. Yếu tố thời tiết dễ gây nên bệnh sỏi thận ………………………….. 33
Biểu đồ 3.6. Phòng bệnh sỏi thận……………………………………………………….. 34
Biểu đồ 3.7. Biện pháp phòng bệnh sỏi thận ……………………………………….. 34
Biểu đồ 3.8. Biện pháp phòng bệnh sỏi thận được dân thực hiện sau thời
gian can thiệp………………………………………………………………… 35
Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ đối tượng biết về bệnh sỏi thận trước và sau can thiệp.. 36
Biểu đồ 3.10. Yếu tố thời tiết có liên quan đến bệnh sỏi thận trước và sau
can thiệp……………………………………………………………………….. 36