Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Bệnh viện Mắt Trung Ương

Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Bệnh viện Mắt Trung Ương.Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, yếu tố quyết định trong phát triển kinh tế của mỗi ngành, mỗi vùng, mỗi địa phương. Ngành y tế là một ngành đặc thù, liên quan trực tiếp tới tính mạng và sức khỏe con người do vậy việc phát triển nguồn nhân lực y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00063

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ thì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến thành công của một tổ chức. Nhưng khi nói nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất, quan trọng nhất thì cần phải hiểu đó là những con người có tri thức, sáng tạo, đầy nhiệt huyết, tận tâm, và có trách nhiệm cho việc đạt tới tầm nhìn, sứ mạng của tổ chức chứ không phải con người chung chung. Vì vậy, chỉ có thông qua đào tạo để nâng cao chất lượng nhân lực mới bảo đảm được khả năng cạnh tranh của tổ chức. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là của đào tạo nguồn nhân lực, thời gian qua, Bệnh viện Mắt Trung Ương đã chú trọng vấn đề này và coi đào tạo nhân lực là tiền đề đảm bảo sự phát triển và khả năng cạnh tranh của Bệnh viện. Dựa trên những nghiên cứu lý luận và thực tiễn tại Bệnh viện Mắt Trung Ương, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Bệnh viện Mắt Trung Ương

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………..i
LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………………………..ii
MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU …………………………………………………………………….vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ…………………………………………………………….vii
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC…………………………………………………………………………………………7
1.1. Một số khái niệm cơ bản ……………………………………………………………………………….7
1.1.1 Khái niệm công chức……………………………………………………………………………7
1.1.2. Khái niệm viên chức………………………………………………………………………….11
1.1.3. Công chức, viên chức ngành Y tế ………………………………………………………..13
1.1.4. Khái niệm về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức……………………………14
1.2. Nội dung đào tạo dưỡng công chức, viên chức ……………………………………………….17
1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng……………………………………………………17
1.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng …………………………………………………18
1.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ……………………………………..19
1.2.4. Đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức………………………25
1.3. Các tiêu chí đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức……………26
1.3.1. Đánh giá nội bộ khóa học ………………………………………………………………….26
1.3.2. Đánh giá tổng thể……………………………………………………………………………..29
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ………………29
1.4.1. Các nhân tố khách quan…………………………………………………………………….29
1.4.2. Các nhân tố chủ quan ……………………………………………………………………….31iv
1.5. Kinh nghiệm và bài học của một số Bệnh viện đào tạo cán bộ, công chức, viên
chức…………………………………………………………………………………………………………………33
1.5.1. Kinh nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chuyên
môn tại Bệnh viện ……………………………………………………………………………………..34
1.5.2. Kinh nghiệm của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP Hồ Chí Minh ………………….36
1.5.3. Bài học rút ra đối với Bệnh viện Mắt Trung Ương:………………………………..37
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN
CHỨC BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG ………………………………………….. 39
2.1. Khái quát về Bệnh viện Mắt Trung Ương……………………………………………………..39
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Mắt Trung Ương … 39
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Trung
Ương ………………………………………………………………………………………………………39
2.2. Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Bệnh viện Mắt
Trung Ương……………………………………………………………………………………………………..48
2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng……………………………………………………49
2.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng …………………………………………………50
2.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ……………………………………..51
2.2.4. Kết quả đào tạo bồi dưỡng của Bệnh viện Mắt Trung Ương…………………….56
2.2.5. Đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng của Bệnh viện Mắt Trung Ương ……..61
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Bệnh viện
mắt Trung Ương ………………………………………………………………………………………………70
2.3.1. Các nhân tố khách quan…………………………………………………………………….70
2.3.2. Các nhân tố chủ quan ……………………………………………………………………….70
2.4. Những mặt đạt được và hạn chế trong công tác đào tạo bồi dưỡng công chức,
viên chức Bệnh viện Mắt Trung Ương ………………………………………………………………..73
2.4.1. Những mặt đạt được………………………………………………………………………….73v
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân…………………………………………………………..79
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI
DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG83
3.1. Quan điểm, định hướng đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và định hướng
phát triển của Bệnh viện Mắt Trung Ương………………………………………………………….83
3.1.1. Định hướng phát triển của Bệnh viện Mắt Trung Ương ………………………….83
3.1.2. Quan điểm, định hướng đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức của Bệnh
viện Mắt Trung Ương ………………………………………………………………………………..84
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức
Bệnh viện Mắt Trung Ương……………………………………………………………………………….87
3.2.1. Hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ……………………………………87
3.2.2. Hoàn thiện xác định mục tiêu đào tạo bồi dưỡng …………………………………..88
3.2.3. Hoàn thiện lựa chọn đối tượng đào tạo bồi dưỡng …………………………………90
3.2.4. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp………………………………….90
3.2.5. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tài chính và đào tạo giáo viên………………………91
3.3. Đề xuất và khuyến nghị……………………………………………………………………………….93
3.3.1. Đề xuất………………………………………………………………………………………….. 93
3.3.2. Khuyến nghị…………………………………………………………………………………… 94
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………… 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng CCVC giai đoạn 2012 – 201456
Bảng 2.2: Kết quả đào tạo nhóm CCVC mới vào ngành năm 2013 – 2014 57
Bảng 2.3: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng nhóm CCVC thừa hành nghiệp vụ giai
đoạn 2013 – 2014 …………………………………………………………………………..58
Bảng 2.4: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng nhóm CCVC làm công tác lãnh đạo,
quản lý giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………………59
Bảng 2.5: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và các kiến
thức bổ trợ giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………………………………60
Bảng 2.6: Đánh giá mức độ truyền đạt kiến thức của giảng viên……………61
Bảng 2.7: Kết quả điều tra về mức độ hoàn thành công việc của cán bộ tham
gia tổ chức đào tạo và cách thức tổ chức khóa học ……………………………..63
Bảng 2.8: Kết quả điều tra về chất lượng các dịch vụ ăn, nghỉ trong khóa học64
Bảng 2.9: Kết quả điều tra về thực tế áp dụng kiến thức, kỹ năng được đào
tạo vào thực hiện công việc của CCVC ……………………………………………..67
Bảng 2.10: Số giường bệnh qua các năm …………………………………………..75
Bảng 2.11 Số liệu bệnh nhân khám chữa bệnh và điều trị nội trú qua các năm76vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Mức độ phù hợp của phương pháp giảng dạy với nội dung
chương trình và người học…………………………………………………………………. 62
Biểu đồ 2.2: Mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình với yêu cầu công
việc ……………………………………………………………………………………………….. 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ban Chấp hành trung ương Đảng (1997), Nghị quyết số 03-NQ/HNTƯ
Hội nghị lần thứ 3 BCHTW Đảng khóa VIII ngày 18/6/1997 về chiến
lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
Hà Nội.
2. Báo cáo tổng kết công tác ngành mắt trong 5 năm (1986 – 1990) – Phòng
CĐKH, Viện Mắt, 1990.
3. Bộ Nội vụ (2011), Thông tư 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 hướng
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày
05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, Hà Nội.
4. Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (1993), Quyết định
số 414/TCCP- VC ngày 29/5/1993 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch công chức hành chính, Hà nội.
5. Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 về đào
tạo, bồi dưỡng công chức, Hà Nội.
6. Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, NXb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
9. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân.
10. Hội thảo quốc gia phòng chống mù lòa ( Đặc san kỷ niệm 30 năm thành
lập Viện mắt, 1957 – 1987)11. Kỷ yếu công trình nghiên cứu mắt hột và nhãn khoa – NXB Y học, số
1/1965
12. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Hội nghị KHKT ngành mắt năm
1996
13. Lê Thanh Hà (2011), Giáo trình quản trị nhân lực tập II, NXB Lao động – Xã hội.
14. Tô Tử Hạ (1998), Công chức và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
15. Tô Tử Hạ, Trần Thế Nhuận, Nguyễn Minh Giang, Thang Văn Phúc (1993), Chế độ công chức và luật công chức của các nước trên thế giới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
16. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008) Luật cán bộ, công chức, Hà Nội.
17. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010) Luật viên chức, Hà Nội.
18. Phạm Hồng Thái (2004), Công vụ, công chức, NXB Tư pháp, Hà Nội.
19. Kỷ yếu công trình nghiên cứu mắt hột và nhãn khoa – NXB Y học, số 1/1965
20. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Hội nghị KHKT ngành mắt năm 1996
21. Sơ lược lịch sử Y tế Việt Nam, tập I, nhà XB Y học,