Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.Trong xu hướng chung của thế giới và các nước trong khu vực là đẩy mạnh công tác quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh thì công tác quản lý tài chính đang là động lực thúc đẩy các Bệnh viện phải sáng tạo, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Do đó “Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại bệnh viện” là chủ đề rất quan trọng, mang tính thời sự cao, phù hợp với chủ trương và chỉ đạo của ngành y tế hiện nay. Đây là những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để Bệnh viện thực hiện tự chủ trong công tác quản lý và điều hành Bệnh viện.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00210

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Do vậy Đảng và nhà nước ta chủ trương đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu nhằm phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho xã hội, tăng nguồn thu từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động, giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước. Ngày 25 tháng 4 năm 2006. Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Chính sách này được xem như một công cụ để nâng cao tính hiệu quả về kỹ thuật, trong việc cung cấp các dịch vụ y tế bằng cách tạo ra các động lực kinh tế mạnh mẽ hơn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và bằng cách củng cố thẩm quyền của các nhà quản lý trong các cơ sở y tế. Ngày 14 tháng 2 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đây chính là cơ sở để các bệnh viện công thực hiện đầy đủ và chuẩn hóa các quy định về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp có thu, được Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép thực hiện tự chủ một phần chi phí hoạt động kể từ tháng 7 năm 2009. Hiện tại, nhằm thực hiện theo lộ trình của Bộ Y tế thực hiện theo nghị quyết 19-NQ/TW tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chuyển dần các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về địa phương quản lý; thực hiện theo lộ trình đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có kế hoạch Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế2 chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quản lý vào năm 2020 đòi hỏi bệnh viện phải khẳng định được vị thế tự chủ về mặt tài chính. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, đòi hỏi công tác quản lý tài chính phải được chú trọng và ngày càng đổi mới; Vì vậy, hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính sẽ giúp Bệnh viện kiểm soát tốt tình hình tài chính tại đơn vị và từ đó có thể đưa ra những biện pháp thích hợp cho sự phát triển của Bệnh viện trong tương lai. Nhận thức tầm quan trọng trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình” để nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mìn

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp có thu, được Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép thực hiện tự chủ một phần chi phí hoạt động kể từ tháng 7 năm 2009. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, đòi hỏi công tác quản lý tài chính phải được chú trọng và ngày càng đổi mới; Vì vậy, hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính sẽ giúp Bệnh viện kiểm soát tốt tình hình tài chính tại đơn vị và từ đó có thể đưa ra những biện pháp thích hợp cho sự phát triển của Bệnh viện trong tương lai.
Nhận thức tầm quan trọng trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình” để nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu. Với
153 bảng hỏi trong qua điều tra sơ cấp, luận văn sử dụng các phương pháp phân tích: thu thập số liệu; tổng hợp và xử lý số liệu: thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbah’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố EFA, hồi quy tuyến tính bội.
3. Kết quả nghiên cứu và đóng góp luận văn Luận văn đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện công lập. Bên cạnh đó, luận văn đã phân tích công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới dựa trên số liệu thứ cấp giai đoạn 2014 – 2016 và số liệu
điều tra khảo sát cán bộ nhân viên của Bệnh viện. Trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới trong giai đoạn sắp tới

MỤC LỤC Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình
LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………………………………. i
LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………………………………… ii
TÓM LƯỢC LUẬN VĂN……………………………………………………………………………. iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………………………………… iv
MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………………….v
DANH MỤC BẢNG BIỂU …………………………………………………………………………….x
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ………………………………………………………………….. xii
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ……………………………………………………………..1
2. Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………………………………2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………2
4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………………..3
5. Kết cấu luận văn…………………………………………………………………………………………5
PHẦN II: NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………6
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP………………6
1.1. Cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính bệnh viện công lập……………………..6
1.1.1. Khái niệm về tài chính công và công tác quản lý tài chính bệnh viện công lập…….6
1.1.2. Mục tiêu của quản lý tài chính bệnh viện công lập…………………………………….7
1.1.3. Phạm vi quản lý tài chính bệnh viện công lập …………………………………………..8
1.2. Nội dung quản lý tài chính bệnh viện công lập theo cơ chế tự chủ tài chính ….10
1.2.1. Lập dự toán thu chi tài chính…………………………………………………………………10
1.2.2. Thực hiện dự toán ……………………………………………………………………………….13
1.2.3. Quyết toán ………………………………………………………………………………………….13
1.2.4. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá ………………………………………………………………..14
1.2.5 Các công cụ tham gia quản lý tài chính Bệnh viện công ……………………………15
1.2.5.1. Hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước……………………………………….15
1.2.5.2. Công tác kế hoạch …………………………………………………………………………….16
Đại học Kinh tế Huế
Đại học kinh tế Huếvi
1.2.5.3. Quy chế chi tiêu nội bộ ……………………………………………………………………..16
1.2.5.4. Hạch toán, kế toán, kiểm toán…………………………………………………………….16
1.2.5.5. Hệ thống thanh tra, kiểm tra……………………………………………………………….17
1.2.5.6. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính……………………………………………………….17
1.3. Cơ chế tự chủ tài chính trong quản lý tài chính đối với bệnh viện công lập …..17
1.3.1. Nội dung của cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập…….17
1.3.2. Những đổi mới trong việc thực hiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài
chính…………………………………………………………………………………………………………..21
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính tại bệnh viện công …………………..23
1.4.1. Yếu tố bên ngoài …………………………………………………………………………………23
1.4.2. Yếu tố bên trong………………………………………………………………………………….25
1.5. Kinh nghiệm về quản lý tài chính bệnh viện công theo cơ chế tự chủ tài chính
trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam…………………………………………………………….27
1.5.1. Kinh nghiệm quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại một số nước
Đông Nam Á ……………………………………………………………………………………………….27
1.5.2. Kinh nghiệm quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại một số bệnh
viện ở Việt Nam …………………………………………………………………………………………..28
1.5.3. Bài học kinh nghiệm cho Bệnh viện công lập Việt Nam và Bệnh viện Hữu
nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình…………………………………………..30
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ
TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA
ĐỒNG HỚI …………………………………………………………………………………………………31
2.1. Khái quát về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới………………….31
2.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của Bệnh viện………………………………………31
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện ……………………………………………………..32
2.1.3. Cơ cấu tổ chức tại Bệnh viện ………………………………………………………………..34
2.1.4. Quy mô công tác khám chữa bệnh và tình hình đầu tư trang thiết bị y tế tại
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới …………………………………………..35
Đại học Kinh tế Huế
Đại học kinh tế Huếvii
2.2. Thực trạng công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện
Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới …………………………………………………………..38
2.2.1. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ phòng Tài chính Kế toán …………….38
2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức………………………………………………………………………………….38
2.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ ………………………………………………………………………..40
2.2.2. Công tác lập dự toán thu chi …………………………………………………………………40
2.2.3. Thực hiện dự toán ……………………………………………………………………………….42
2.2.3.1. Thực trạng quản lý các nguồn thu tài chính………………………………………….42
2.2.3.2. Thực trạng quản lý các khoản chi ……………………………………………………….46
2.2.3.3. Các khoản chi thực hiện tự chủ tài chính tại Bệnh viện …………………………54
2.2.4. Công tác quyết toán……………………………………………………………………………..57
2.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá ……………………………………………………58
2.2.6. Thực trạng việc sử dụng các công cụ quản lý tài chính trong công tác quản lý
tài chính tại bệnh viện …………………………………………………………………………………..59
2.2.6.1. Hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước………………………………………..59
2.2.6.2. Công tác kế hoạch …………………………………………………………………………….59
2.2.6.3. Qui chế chi tiêu nội bộ ………………………………………………………………………60
2.2.6.4. Công cụ hạch toán, kế toán, kiểm toán ………………………………………………..60
2.2.6.5. Kiểm tra, thanh tra…………………………………………………………………………….60
2.2.6.6. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính……………………………………………………….61
2.3. Đánh giá công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện
Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới qua số liệu điều tra ………………………………61
2.3.1. Thống kê mẫu khảo sát ………………………………………………………………………..61
2.3.2 Đánh giá các nội dung điều tra của cán bộ kế toán có ảnh hưởng đến công tác
quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện ………………………………63
2.3.3. Kiểm tra độ tin cậy thang đo các nhân tố trước khi tiến hành phân tích nhân tố
phám phá EFA……………………………………………………………………………………………..65
2.3.4. Kiểm định so sánh giá trị trung bình của một tổng thể với một giá trị cụ thể
(One-Sample T-Test) ……………………………………………………………………………………69
Đại học Kinh tế Huế
Đại học kinh tế Huếviii
2.3.4.1 Về bộ máy quản lý tài chính ……………………………………………………………….69
2.3.4.2. Về công tác lập dự toán thu chi tài chính tại Bệnh viện …………………………69
2.3.4.3. Về công tác quản lý các nguồn thu tài chính tại Bệnh viện…………………….70
2.3.4.4. Về công tác quản lý và sử dụng các khoản chi tại Bệnh viện………………….70
2.3.4.5. Về công tác quyết toán tại Bệnh viện ………………………………………………….71
2.3.4.6. Về công tác thanh tra kiểm tra tại Bệnh viện……………………………………….71
2.3.4.7. Về công cụ tham gia quản lý tài chính tại Bệnh viện …………………………….72
2.3.4.8. Về nội dung khác liên quan đến công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện ..72
2.3.5. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)………………………………………………………..73
2.3.6. Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính theo cơ
chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới………………77
2.4. Đánh giá chung về công tác tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính
tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới ……………………………………….80
2.4.1. Kết quả đạt được …………………………………………………………………………………80
2.4.2. Hạn chế………………………………………………………………………………………………82
2.4.3 Những nguyên nhân hạn chế………………………………………………………………….85
2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan ……………………………………………………………………85
2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan……………………………………………………………………….86
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM
– CU BA ĐỒNG HỚI …………………………………………………………………………………..88
3.1 Mục tiêu quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị
Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới…………………………………………………………………………88
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài
chính tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới……………………………..89
3.2.1 Giải pháp chung …………………………………………………………………………………..89
3.2.1.1 Nâng cao nhận thức về công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính..89
3.2.1.2 Nâng cao năng lực và vai trò của công tác tài chính kế toán……………………89
3.2.2 Giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ………………………………………………………90
Đại học Kinh tế Huế
Đại học kinh tế Huếix
3.2.2.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán thu chi tài chính…………………………………..90
3.2.2.2 Nhóm giải pháp về các nguồn thu tài chính…………………………………………..91
3.2.2.3 Nhóm giải pháp về các khoản chi ………………………………………………………..93
3.2.2.4 Hoàn thiện công tác quyết toán, công khai tài chính hàng năm ……………….94
3.2.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra kế toán, kiểm tra nội bộ trong bệnh viện….95
3.2.3. Nhóm giải pháp khác …………………………………………………………………………..96
3.2.3.1 Hoàn thiện ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào công tác quản lý
tài chính ……………………………………………………………………………………………………..96
3.2.3.2 Thực hiện khoán quản tại một số khoa phòng trong bệnh viện……………….97
3.2.3.3 Tăng cường công tác quản lý tài sản công …………………………………………..97
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………….98
1. Kết luận …………………………………………………………………………………………………..98
2. Kiến nghị…………………………………………………………………………………………………98
2.1. Đối với Chính phủ………………………………………………………………………………….99
2.2. Kiến nghị đối với Bộ Y tế ……………………………………………………………………….99
2.3. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương ……………………………………..100
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….101
PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………….101

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn tại Bệnh viện Hữu nghị
Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2014-2016……………………….35
Bảng 2.2: Tình hình đầu tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam –
Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2014-2016…………………………………………37
Bảng 2.3: Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý tài chính tại phòng Tài chính Kế
toán Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn
2014-2016………………………………………………………………………………..39
Bảng 2.4: Dự toán thu, chi ngân sách Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba
Đồng Hới giai đoạn 2014-2016…………………………………………………..41
Bảng 2.5: Bảng tổng hợp các nguồn thu tài chính Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam
– Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2014-2016………………………………………44
Bảng 2.6: Bảng tổng hợp các khoản chi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba
Đồng Hới giai đoạn 2014-2016…………………………………………………..47
Bảng 2.7: Cơ cấu các nguồn chi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng
Hới giai đoạn 2014-2016……………………………………………………………50
Bảng 2.8: Cơ cấu chi 4 nhóm chi từ nguồn kinh phí ngoài NSNN cấp tại Bệnh
viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2014-2016….52
Bảng 2.9: Cơ cấu chi 4 nhóm chi thực hiện tự chủ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt
Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2014-2016………………………………55
Bảng 2.10: Báo cáo thực hiện trích lập các quỹ sự nghiệp Bệnh viện Hữu nghị
Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2014-2016……………………….57
Bảng 2.11: Đặc điểm mẫu khảo sát ……………………………………………………………..61
Bảng 2.12 Đánh giá của cán bộ kế toán đối với công tác quản lý tài chính theo cơ
chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện ……………………………………………….63
Bảng 2.13: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo ………………………………………..66
Bảng 2.14: Đánh giá tổ chức bộ máy quản lý tài chính tại Bệnh viện ………………69
Bảng 2.15: Đánh giá công tác lập dự toán thu chi tài chính tại Bệnh viện…………69
Bảng 2.16: Đánh giá công tác quản lý các nguồn thu tài chính tại Bệnh viện ……70
Đại học Kinh tế Huế
Đại học kinh tế Huếxi
Bảng 2.17: Đánh giá công tác quản lý và sử dụng các khoản chi tại Bệnh viện …70
Bảng 2.18: Đánh giá công tác quyết toán tại Bệnh viện………………………………….71
Bảng 2.19: Đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra tại Bệnh viện ………………….71
Bảng 2.20: Đánh giá về công cụ tham gia quản lý tài chính tại Bệnh viện………..72
Bảng 2.21: Đánh giá nội dung khác liên quan đến công tác QLTC tại Bệnh viện72
Bảng 2.22: Kiểm định KMO và Bartlett'st ……………………………………………………75
Bảng 2.23: Tổng phương sai trích ……………………………………………………………….75
Bảng 2.24: Ma trận xoay nhân tố…………………………………………………………………76
Bảng 2.25: Kết quả phân tích mô hình hồi quy ……………………………………………..7