Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng dạy tại Trường Đại học Y tế công cộng

Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng dạy tại Trường Đại học Y tế công cộng.Trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Hồ Chí Minh (1947), Bác viết “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [19, tr. 58] và “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” [19, tr. 19]. Vì vậy muốn có cán bộ tốt phải chú trọng đến công tác đánh giá cán bộ để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00066

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Ngày nay, Đảng ta coi giáo dục là Quốc sách hàng đầu. Vị thế, vị trí người thầy được coi là nhân vật trung tâm của Quốc sách ấy. Đặc biệt, trong khi nước ta đang hướng đến nền kinh tế tri thức, muốn phát triển công nghệ mới, làm chủ công nghệ cao không có cách nào khác là phải tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư phát triển con người. Để thực hiện được điều đó, nhất thiết phải đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói “Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Nhân dân tôn vinh, gọi người thầy giáo là “ Kỹ sư tâm hồn”. Bởi, dạy học không chỉ dạy chữ mà cao hơn là dạy cho học trò đạo lý làm người. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học Y tế công cộng xác định đánh giá thực hiện công việc là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản trị trường học giai đoạn 2014 – 2020, trong đó đội ngũ viên chức giảng dạy được quan tâm đặc biệt nhằm phát huy hết năng lực chuyên môn và nhiệt huyết để xứng đáng với sự tôn vinh của nhân dân.
Trường Đại học Y tế công cộng nhận thức rõ đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan trọng, không chỉ phục vụ nhiều mục tiêu quản trị nhân lực mà còn giúp công chức, viên chức từng bước2 cải thiện tình hình thực thi nhiệm vụ. Đánh giá thực hiện công việc có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định về nhân sự như hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng viên chức, đào tạo phát triển viên chức, đãi ngộ viên chức …
Tuy nhiên, Trường Đại học Y tế công cộng là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế đang từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mọi nguyên tắc hoạt động tuân thủ triệt để theo chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đánh giá thực hiện công việc là yếu tố hàng đầu trong việc tạo động lực cho viên chức vì nó liên quan trực tiếp đến đãi ngộ viên chức. Hiện nay, đánh giá thực hiện công việc tại Trường Đại học Y tế công cộng còn nhiều hạn chế, Nhà trường chưa có bản tiêu chuẩn thực hiện công việc để cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, chưa xây dựng biểu mẫu đánh giá thực hiện công việc với các tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, dễ hiểu. Do vậy, kết quả đánh giá chịu ảnh hưởng nhiều bởi ý chí chủ quan của người đánh giá, trong đó một số lỗi hay mắc phải như thiên vị, thành kiến, xu hướng trung bình… Vì vậy, kết quả đánh giá thực hiện công việc chưa chính xác, chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, nâng cao hiệu suất làm việc, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Bên cạnh đó, Nhà trường đang thực hiện cơ chế đãi ngộ cào bằng trong chi trả thu nhập tăng thêm, viên chức hoàn thành tốt công việc cũng giống như viên chức hoàn thành công việc, đều hưởng mức thu nhập tăng thêm như nhau, chưa lấy kết quả thực hiện công việc làm cơ sở để phân phối thu các mức thu nhập làm giảm động lực phấn đấu của viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Xuất phát từ thực tế đó nên tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng dạy tại Trường Đại học Y tế công cộng” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cho mình

MỤC LỤC Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng dạy tại Trường Đại học Y tế công cộng
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ ………………………………………………………..IV
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………. 1
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………… 9
1.1. Khái niệm và phương pháp đánh giá thực hiện công việc đối với viên
chức giảng dạy tại các trường đại học……………………………………………………….. 9
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm viên chức giảng dạy tại các trường đại học……. 9
1.1.2. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc viên chức giảng dạy tại các
trường đại học…………………………………………………………………………………….. 13
1.1.3. Một số phương pháp đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức
giảng dạy …………………………………………………………………………………………… 14
1.2. Nội dung quy trình đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng
dạy tại các trường đại học……………………………………………………………………… 19
1.2.1. Xác định mục đích đánh giá và các nguyên tắc trong đánh giá………… 19
1.2.2. Xác định các tiêu chuẩn, lựa chọn phương pháp đánh giá và xác định
chu kỳ đánh giá …………………………………………………………………………………… 21
1.2.3. Lựa chọn và đào tạo người đánh giá……………………………………………. 26
1.2.4. Tổ chức đánh giá ……………………………………………………………………… 28
1.2.5. Sử dụng kết quả đánh giá và phản hồi thông tin…………………………….. 31
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức
giảng dạy tại các trường đại học…………………………………………………………….. 34
1.3.1. Các yếu tố bên trong trường đại học……………………………………………. 34
1.3.2. Các yếu tố bên ngoài trường đại học……………………………………………. 36II
1.4. Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng dạy ở
một số trường đại học Việt Nam và bài học rút ra cho Trường Đại học Y tế
công cộng…………………………………………………………………………………………… 38
1.4.1. Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng
dạy ở một số trường đại học Việt Nam ……………………………………………………. 38
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Trường Đại học Y tế công cộng……………….. 40
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐỐI
VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG
CỘNG……………………………………………………………………………………………….. 42
2.1. Khái quát về Trường Đại học Y tế công cộng và tình hình viên chức
giảng dạy của Trường…………………………………………………………………………… 42
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trường……………………………… 42
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trường… 43
2.1.3. Khái quát về tình hình hoạt động của Trường ……………………………….. 45
2.2. Phân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng
dạy tại Trường Đại học Y tế công cộng (2012 – 2014)……………………………….. 51
2.2.1. Về xác định mục đích đánh giá và các nguyên tắc trong đánh giá…….. 51
2.2.2. Về xác định các tiêu chuẩn, lựa chọn phương pháp đánh giá và xác
định chu kỳ đánh giá ……………………………………………………………………………. 56
2.2.3. Về lựa chọn và đào tạo người đánh giá………………………………………… 70
2.2.4. Về tổ chức đánh giá ………………………………………………………………….. 73
2.2.5. Về sử dụng kết quả đánh giá và phản hồi thông tin………………………… 77
2.3. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến đánh giá thực hiện công việc đối
với viên chức giảng dạy tại Trường Đại học Y tế công cộng ………………………. 81
2.3.1. Về các yếu tố bên trong Trường ………………………………………………….. 81III
2.3.2. Về các yếu tố bên ngoài Trường………………………………………………….. 84
2.4. Đánh giá chung về thực trạng đánh giá thực hiện công việc đối với viên
chức giảng dạy tại Trường Đại học Y tế công cộng…………………………………… 87
2.4.1. Những kết quả đạt được……………………………………………………………….. 87
2.4.2. Những hạn chế, tồn tại…………………………………………………………………. 88
2.4.3. Nguyên nhân tồn tại…………………………………………………………………….. 88
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC
HIỆN CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG …………………………………………………………….. 90
3.1. Định hướng phát triển của Trường Đại học Y tế công cộng và yêu cầu đặt
ra đối với viên chức giảng dạy của Trường đến năm 2020………………………….. 90
3.1.1. Định hướng phát triển của Trường đến năm 2020……………………………. 90
3.1.2. Yêu cầu đặt ra đối với viên chức giảng dạy của Trường đến năm 2020.. 91
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc đối với viên
chức giảng dạy của Trường Đại học Y tế công cộng đến năm 2020 …………….. 93
3.2.1. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hợp lý……………………………………… 93
3.2.2. Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp…………………………………… 101
3.2.3. Tổ chức đào tạo và lựa chọn người đánh giá hợp lý……………………… 104
3.2.4. Sử dụng kết quả đánh giá …………………………………………………………… 105
3.2.5. Tăng cường tài chính cho công tác đánh giá …………………………………. 109
3.3. Một số khuyến nghị với Bộ Y tế…………………………………………………….. 110
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………. 112
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………….. 113
PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………… 116

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
BẢNG
Bảng 2.1: Ngành đào tạo theo trình độ tại Trường Đại học Y tế công cộng.. 46
Bảng 2.2: Tình hình nghiên cứu khoa học của trường trong 3 năm từ 2012 –
2014 ………………………………………………………………………………………………. 48
Bảng 2. 3: Quy mô và cơ cấu viên chức giảng dạy Trường Đại học Y tế công
cộng tính đến 31/12/2014 ………………………………………………………………….. 49
Bảng 2.4: Quy mô và cơ cấu người học của Trường Đại học Y tế công cộng50
Bảng 2.5: Kết quả khảo sát về mục đích đánh giá thực hiện công việc của viên
chức giảng dạy Trường Đại học Y tế công cộng……………………………………. 52
Bảng 2.6: Kết quả đánh giá thực hiện công việc của viên chức giảng dạy
Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2012 – 2014 ………………………….. 53
Bảng 2.7: Bảng phân bổ thu nhập tăng thêm Trường Đại học Y tế công cộng
giai đoạn 2012 – 2014……………………………………………………………………….. 54
Bảng 2.8: Khối lượng giờ giảng đối với viên chức giảng dạy tại bộ môn Tổ
chức hệ thống y tế – Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế năm
học 2013 – 2014……………………………………………………………………………….. 55
Bảng 2.9: Danh sách viên chức giảng dạy hưởng thu nhập tăng thêm của
Khoa các khoa học cơ bản giai đoạn 2012 – 2014………………………………….. 56
Bảng 2. 10: Định mức giờ chuẩn giảng dạy của viên chức giảng dạy Trường
Đại học Y tế công cộng (theo năm học)……………………………………………….. 57
Bảng 2. 11: Nội dung người học đánh giá viên chức giảng dạy ……………….. 58V
Bảng 2. 12: Định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học của viên chức giảng
dạy Trường Đại học Y tế công cộng (theo năm học) ……………………………… 60
Bảng 2. 13: Kết quả đánh giá về số lượng tiêu chuẩn dùng để đánh giá thực
hiện công việc đối với viên chức giảng dạy………………………………………….. 61
Bảng 2. 14: Tổng hợp giờ giảng giai đoạn 2012 – 2014 ………………………….. 62
Bảng 2. 15: Tổng hợp mục tiêu giờ giảng đối với viên chức giảng dạy tại bộ
môn Dịch tễ, Khoa các khoa học cơ bản năm học 2013 – 2014………………… 63
Bảng 2. 16: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại bộ Dịch tễ, Khoa các khoa học cơ
bản năm học 2013 – 2014 ………………………………………………………………….. 64
Bảng 2.17: Lỗi vi phạm đối với viên chức giảng dạy Khoa các khoa học cơ
bản năm 2013 – 2014………………………………………………………………………… 65
Bảng 2. 18: Kết quả thi đua khen thưởng trong 3 năm từ 2012 – 2014………. 66
Bảng 2. 19: Mẫu phiếu tín nhiệm viên chức giảng dạy tại bộ môn Dịch tễ –
Khoa các khoa học cơ bản năm từ 2013 – 2014 …………………………………….. 67
Bảng 2. 20: Kết quả khảo sát về phương pháp đánh giá thực hiện công việc
đối với viên chức giảng dạy……………………………………………………………….. 68
Bảng 2. 21: Kết quả khảo sát về chu kỳ đánh giá thực hiện công việc đối với
viên chức giảng dạy Trường Đại học Y tế công cộng …………………………….. 69
Bảng 2. 22: Kết quả khảo sát viên chức giảng dạy lựa chọn chu kỳ đánh giá
thực hiện công việc tại Trường Đại học Y tế công cộng …………………………. 70
Bảng 2. 23: Kết quả khảo sát về lựa chọn người đánh giá thực hiện công việc
đối với viên chức giảng dạy Trường Đại học Y tế công cộng ………………….. 71VI
Bảng 2. 24: Kết quả khảo sát về hình thức hướng dẫn đánh giá thực hiện công
việc đối với viên chức giảng dạy Trường Đại học Y tế công cộng……………. 72
Bảng 2. 25: Tổng hợp giờ giảng bộ môn Dịch tễ, Khoa các khoa học cơ bản
năm học 2013 – 2014………………………………………………………………………… 75
Bảng 2. 26: Kết quả khảo sát ý kiến của viên chức giảng dạy về nguồn thông
tin thông báo kết quả đánh giá thực hiện công việc ……………………………….. 79
Bảng 2. 27: Kết quả khảo sát ý kiến của viên chức giảng dạy về việc thu thập
kết quả hoàn thành công việc …………………………………………………………….. 80
Bảng 2. 28: Tổng hợp chi ngân sách cho giáo dục – đào tạo giai đoạn 2012 –
2014 ………………………………………………………………………………………………. 85
Bảng 3. 1: Ý kiến về xác định tiêu chuẩn quan trọng trong đánh giá thực hiện
công việc đối với viên chức giảng dạy…………………………………………………. 97
Bảng 3. 2: Ý kiến viên chức giảng dạy về tỷ trọng các tiêu chí đánh giá thực
hiện công việc đối với viên chức giảng dạy………………………………………….. 98
Bảng 3. 3: Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng
dạy Trường Đại học Y tế công cộng……………………………………………………. 9