HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KĨ THUẬT PHÂN TÍCH SNP rs1121980 CỦA GEN FTO TRÊN BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG CỔ XƯƠNG ĐÙI

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KĨ THUẬT PHÂN TÍCH SNP rs1121980 CỦA GEN FTO TRÊN BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG CỔ XƯƠNG ĐÙI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ ĐA KHOA KHÓA 2009- 2015 : BÙI ÁI VÂN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS. BS. Nguyễn Huy Bình

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………. 10 Chương 1: T ỔNG QUAN TÀI LIỆU ……………………………………………………… 3 1.1. Bệnh loãng xương…………………………………………………………………………………..3 1.1.1 Dịch tễ …………………………………………………………………………………… 4 1.1.2 Chẩn đoán ……………………………………………………………………………… 4 1.1.3 Điều trị loãng xương ……………………………………………………………….. 5 1.2 Gen liên quan đến loãng xương………………………………………………………………..6 1.3 FTO………………………………………………………………………………………………………..6 1.3.1. Tổng quan về FTO …………………………………………………………………. 6 1.3.2 Vị trí và cấu trúc của gen FTO………………………………………………….. 6 1.3.3 Protein FTO……………………………………………………………………………. 6 1.4 Tách ADN………………………………………………………………………………………………7 1.4.1 Tách ADN ……………………………………………………………………………… 7 1.4.2 Bảo quản………………………………………………………………………………… 8 1.4.3 Đo độ tinh sạch của ADN bằng phương pháp đo mật độ quang (OD) … 8 1.5 Phân tích SNP rs1121980 bằng phương pháp RFLP – PCR………………………..8 1.6 Điện di ……………………………………………………………………………………………………9 1.6.1 Định nghĩa……………………………………………………………………………… 9 1.6.2 Mục đích………………………………………………………………………………. 10 1.6.3 Nguyên tắc …………………………………………………………………………… 10 1.6.4 Các bước thực hiện điện di gel agarose ……………………………………. 10 1.7 Giải trình tự gen trực tiếp ……………………………………………………………………….11 Chương 2: Đ ỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………… 12 2.1 Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………………….12 2.1.1 Lựa chọn đối tượng nghiên cứu ………………………………………………. 12

2.1.1.2 Nhóm chứng………………………………………………………………………. 12 2.1.2 Quy trình lấy máu …………………………………………………………………. 13 2.1.3 Đo mật độ xương theo phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép (DEXA – Dual Energy X-ray Absorption)…………………………………… 13 2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu …………………………………………………………..13 2.2.1 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 04/2014 đến tháng 10/2014. …….. 13 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: …………………………………………………………….. 13 2.3 Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………………………………….14 2.4 Phương tiện nghiên cứu…………………………………………………………………………14 2.4.1 Trang thiết bị ………………………………………………………………………… 14 2.4.2 Hóa chất và sinh phẩm…………………………………………………………… 15 2.5 Các bước tiến hành ………………………………………………………………………………..16 2.5.1 Tách ADN ……………………………………………………………………………. 16 2.5.2 Xác định kiểu gen bằng phương pháp RFLP-PCR…………………….. 17 2.5.3 Phương pháp giải trình tự gen…………………………………………………. 19 2.6 Đạo đức nghiên cứu……………………………………………………………………………….19 2.7 Quỹ nghiên cứu……………………………………………………………………………………..20 Chương 3: K ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………….. 21 3.1 Kết quả tách chiết ADN ………………………………………………………………………..21 3.2. Kết quả xác định kiểu gen bằng phương pháp RFLP-PCR ………………………23 3.3. Kết quả xác định kiểu gen bằng phương pháp giải trình tự gen ………………..27 3.4. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………..28 3.5. Kết quả xác định kiểu gen……………………………………………………………………..29 3.6. Mối liên quan giữa kiểu gen FTO tại SNP rs1121980 với mật độ xương ….30 Chương 4: B ÀN LUẬN ………………………………………………………………………. 31 4.1 Đặc điểm nhóm nghiên cứu ……………………………………………………………………31 4.2 Kết quả tách chiết ADN …………………………………………………………………………33

4.3 Kết quả phân tích SNP rs1121980 của gen FTO theo phương pháp RFLP – PCR………………………………………………………………………………………………..34 4.4 Kết quả phương pháp giải trình tự gen…………………………………………………….35 4.5 So sánh phương pháp RFLP – PCR và phương pháp giải trình tự gen……….36 4.6 Đánh giá tỉ lệ kiểu gen và alen ở nhóm nghiên cứu ………………………………….36 KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………….. 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO