HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN ĐỘC LẬP TIN CẬY TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN ĐỘC LẬP TIN CẬY TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC
Nguyễn Trường Giang1, Phạm Thế Tài1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Tổng quan những khía cạnh học thuật của hoạt động chuyên môn độc lập tin cậy (Entrustable Professional Activity: EPA) và một số vấn đề thực tiễn triển khai xây dựng EPA trong chương trình đào tạo y khoa dựa trên năng lực (Competency-based medical education: CBME) tại Học viện Quân y. Phương pháp: Thu thập và nghiên cứu các tài liệu về EPA trong chương trình đào tạo dựa trên năng lực Đại học và Sau đại học tại các quốc gia trên thế giới, đối chiếu với quá trình xây dựng EPA của chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tại Học viện Quân y. Kết quả: Xác định được rõ ràng cấu trúc của EPA, các bước xây dựng EPA, và vai trò của EPA trong giảng dạy, đánh giá, và những kinh nghiệm áp dụng EPA để triển khai xây dựng chương trình các môn lâm sàng tại Học viện Quân y. Kết luận: Xây dựng các EPA cho chương trình đào tạo y khoa bậc đại học là một xu hướng tiến bộ mới tại các trường Đại học y khoa trên thế giới và trong khu vực. Các EPA là công cụ hỗ trợ tích cực cho chương trình đào tạo y khoa dựa trên năng lực đang từng bước được triển khai tại Học viện Quân y.

Đào tạo y khoa dựa trên năng lực đã phát triển như một xu hướng toàn cầu trong vòng hơn 50 năm qua. Việc đổi mới từ đào tạo dựa trên nội dung sang đào tạo y khoa dựa trên năng lực là yêu cầu khách quan của hệ thống y tế và xã hội.
Các tác giả ủng hộ CBME đều cho rằng, chương trình dựa trên nội dung không đảm bảo chắc chắn người học khi ra trường đáp ứng được nhu cầu chăm sóc y khoa của xã hội, chương trình giảng dạy không gắn với nhu cầu của hệ thống y tế (Neufeld và CS 1993; Tamblyn 1999).

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00049

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890