Kết quả áp dụng mô hình cải tiến chất lượng (PDCA) vào hoạt động khoa LAM, viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, năm 2014

Kết quả áp dụng mô hình cải tiến chất lượng (PDCA) vào hoạt động khoa LAM, viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, năm 2014.
Tác giả: Cao Hữu Nghĩa, Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
Tóm tắt:
Quản lý chất lượng là yêu cầu thiết yếu của mọi tổ chức, nhất là đối với các đơn vị có hoạt động liên quan đến lĩnh vực sức khỏe. Những thành tựu bước đầu của việc áp dụng mô hình cải tiến chất lượng PDCA vào công tác quản lý tại khoa LAM đã gợi mở những bước đi trong tương lai của khoa trong thời gian tới. Sự thay đổi về nhận thức quản lý và trình độ hoạt động độc lập trong 4 bước P (Plan), D (Do), C (Check) và A (Act) là những thành công của việc áp dụng mô hình PDCA vào hoạt động quản lý chất lượng tại khoa LAM. Là mô hình có cùng nội dung triết lý với hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO đang áp dụng tại Viện, nên việc vận hành và lồng ghép mô hình PDCA sẽ có khả năng thực thi cao và có thể lồng ghép tốt với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO nhằm tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Khoa và của Viện

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890