KẾT QUẢ TRÁM BÍT ỐNG TỦY Ở NHÓM RĂNG HÀM NHỎ CÓ SỬ DỤNG SEALER BIOROOT TRÊN THỰC NGHIỆM

KẾT QUẢ TRÁM BÍT ỐNG TỦY Ở NHÓM RĂNG HÀM NHỎ CÓ SỬ DỤNG SEALER BIOROOT TRÊN THỰC NGHIỆM
Hoàng Thị Thu Trang1, Trịnh Thị Thái Hà1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu thực nghiệm không đối chứng được thực hiện trên 40 răng hàm nhỏ nhằm đánh giá kết quả trám bít ống tủy có sử dụng sealer BioRoot trên thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: chúng tôi tiến hành nghiên cứu ở 40 răng hàm nhỏ đã đóng kín cuống, được nhổ từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Tiến hành mở tủy, sử dụng trâm K số 10 thăm dò và thông hết chiều dài ống tủy. Sửa soạn ống tủy bằng trâm xoay R-motion. Bơm rửa, tiến hành trám bít hệ thống ống tủy với kỹ thuât đơn cone sử dụng sealer BioRoot. Các tiêu chí dùng để đánh giá là: khối vật liệu trám kín khít trong lòng hệ thống ống tủy, việc trám bít các ống tủy phụ, ống tủy bên trên phim Cone Beam Computed Tomography (CTCB). Kết quả: 36/40 răng được hàn ống tủy với sealer BioRoot có hình ảnh đồng nhất, chiếm tỷ lệ 90%; 4 trường hợp có khoảng trống trên phim CBCT (chiếm 10%). Kết quả trám bít ống quỷ mức độ tốt chiếm 89.3%, trung bình 10.7%. 

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02259

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Thành công của điều trị nội nha liên quan đến tất cả các bước trong quá trình điều trị bao gồm sửa soạn, tạo hình, làm sạch ống tủy, trám bít ống tủy và cả giai đoạn trám tạm giữa các lần hẹn hay trám kết thúc. Trong đó, giai đoạn trám bít  ống  tủy  đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  sự thành công của điều trị nội nha. Hệ thống ống tủy phải được bít kín hoàn toàn để ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn và vi kẽ bên trong ống tủy. Răng hàm nhỏ là một trong những nhóm răng có đặc điểm hình thái ống tủy phức tạp, khónhận biết đầy đủ trên phim Xquang thông thường. Trong đó, tỷ lệ ống tủy cong, ống tủy dạng dẹt và oval của nhóm răng này khá cao1. Hiện nay, rất nhiều vật liệu cũng nhưphương pháp trám bít ống tủy đã  được  phát  triển  nhằm  làm  tăng  chất  lượng của việc điều trị nội nha. Xi măng trám bít ống tủy  được  sử  dụng  để  liên  kết  với  côn  gutta-percha hoặc các  loại côn  đặc khác để tạo nên một  khối  đồng  nhất  trong  ống  tủy  chân  răng.Cho đến nay, chưa có nhiều tác giả nghiên cứu sử dụng sealer BioRoot để trám bít hệ thống ống tủy tại Việt Nam. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả  điều  trị,  giảm  tỷ  lệ  thất  bại  và  các  biến chứng trong điều trị nội nha, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Kếtquả trám bít ống tủy ở nhóm răng hàm nhỏ có sử dụng sealer BioRoot trên  thực  nghiệm”  với  mục  tiêu  “Đánh  giá  kết quả trám bít ống tủy có sử dụng sealer BioRoot của nhóm răng hàm nhỏ trên thực nghiệm”

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Vật liệu nội nha, sealer BioRoot, trám bít ống tủy

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Quốc Trung (2007), Nghiên cứu điều trị tủy nhóm răng hàm có chân cong bằng phương pháp sửa soạn ống tủy với trâm xoay máy và tay Niti, Luận án Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr.12-84. 
2. Vertucci F.J (1984), Root canal anatomy of the human permanent teeth, 1984. 
3. Calos Heilborn OVdP.,et al (2010) Root Anatomy and Canal Configuration of the Permanent Mandibular First Molar: A Systematic Review, Journal of endodontics ,pp. 1919-1931. 
4. Đặng Ngọc Anh (2017), Đánh giá hiệu quả tạo hình ống tủy nhóm răng hàm nhỏ bằng trâm xoay wave one, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ CKII, Học viện Quân Y. 
5. Cao Thị Ngọc (2014), Đánh giá hiệu quả điều trị nội nha nhóm răng hàm nhỏ có sử dụng hệ thống Endo Express năm 2014, Trường Đại học Y Hà Nội.