Khảo sát nhu cầu và thực trạng thực hành chăm sóc người bệnh suy thận mạn tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Khảo sát nhu cầu và thực trạng thực hành chăm sóc người bệnh suy thận mạn tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Đỗ Thị Ngọc Thục1, Nguyễn Thị Dân2, Phan Thị Dung3
1 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
2 Trường Đại học Y dược/Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu chăm sóc toàn diện của người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Khoa Thận – Niệu – Lọc máu / Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp năm 2020.
Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang, phân tích trên lâm sàng tiến hành trên 195 người bệnh đang điều trị thay thế thận suy bằng phương pháp lọc máu.
Kết quả: Các nhu cầu về chăm sóc thể chất chiếm 89,7% – 94,8%. Nhu cầu về chăm sóc tinh thần chiếm 60 – 100%. Nhu cầu về chăm sóc xã hội chiếm từ 69,7 – 100%.
Kết luận Nhu cầu chăm sóc toàn diện của người bệnh cao (trên 80%) ở cả 4 nội dung về chăm sóc y tế, thể chất, tinh thần và xã hội. Thực hành chăm sóc y tế ở mức thường xuyên cao (trên 80%). Thực hành chăm sóc thể chất ở mức thường xuyên thấp ở 3/11 nội dung.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01984

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836


Chi tiết bài viết
Từ khóa
Suy thận mạn, nhu cầu chăm sóc, thực trạng chăm sóc

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (1997), Quy chế bệnh viện, NXB Y học,Hà Nội. 
2. Bộ Y tế (2004), Tài liệu quản lý điều dưỡng,NXB y học, Hà Nội. 
3. Bộ Y tế (2011), Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viên, Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011. 
4. Nguyễn Tuấn Hưng (2012), Đánh giá hoạt động chăm sóc của điều dưỡng viên qua NB tại Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển, Uông Bí năm2011, tạp chí Y Học Thực Hành. 813(3) tr 60-62. 
5. Phan Cảnh Chương, Đặng Duy Quang, Lê Thị Hằng, Trần Thị Kim Cúc (2014), Nghiên nhu cầu chăm sóc của người bệnh sau phẫu thuật tại bệnh viện Trung Ương Huế, Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế Điều Dưỡng, chủ biên, tr. 69- 78. 
6. Hoàng Thi Uyên, Ngô Thị Tuyết, Phan ThịThanh Thủy (2018), Thực trạng công tác chăm sóc điều dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên, Khoa Học Điều Dưỡng 1(4), tr. 115-123. 
7. Vivekanand Jha (2009), Current status ofchronic kidney disease care in Southeast Asia, Seminars in Nephrology, 29(5), p. 487-496.