KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA PHÂN ĐỘ ACR TI-RADS VÀ MÔ BỆNH HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG NHÂN GIÁP

KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA PHÂN ĐỘ ACR TI-RADS VÀ MÔ BỆNH HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG NHÂN GIÁP
Trần Ngọc Thủy Tiên1, Nguyễn Thị Phương Loan1, Võ Tấn Đức1,2, Võ Thị Thúy Hằng1,
Nguyễn Thị Tố Quyên1
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhân giáp là một tổn thương thường gặp và có nhiều phương tiện để chẩn đoán khả năng lành tính và ác tính của nhân giáp, trong đó siêu âm thường là phương tiện đầu tiên để đánh giá nhân giáp. Phân loại TI-RADS của ACR dùng để hướng dẫn quản lý nhân giáp bằng cách phân tầng nguy cơ ác tính dựa trên kết quả siêu âm.
Mục tiêu: Xác định mối tương quan giữa phân độ ACR TI-RADS và kết quả mô bệnh học của nhân giáp
Đối tượng và phương pháp: Trong nghiên cứu cắt ngang mô tả này, 120 bệnh nhân với 200 nhân giáp được đánh giá trên siêu âm và được phẫu thuật cắt tuyến giáp. Hình ảnh siêu âm được đánh giá theo bảng phân độ ACR-TI-RADS về thành phần, độ hồi âm, đường bờ, hình dạng và các phản âm dày. Các nhân giáp được cho điểm cho mỗi đặc tính, và tổng điểm được tính để xác định mức TI-RADS cuối cùng (từ TR1 đến TR5). Nguy cơ ác tính cũng được tính cho từng mức TI-RADS. Chúng tôi cũng sử dụng đường cong
ROC để xác định điểm cắt để mang lại độ nhạy (SEN), độ đặc hiệu (SPE), giá trị tiên đoán dương (PPV) và giá trị tiên đoán âm (NPV) tối ưu.
Kết quả: Trong tổng số 200 nhân giáp, 132 (66%) là ác tính, và 68 (44%) là lành tính. Nguy cơ ác tính liên quan chặt chẽ với thành phần, độ hồi âm, đường bờ, hình dạng và các phản âm dày của nhân giáp. Nguy cơ ác tính của nhân giáp tăng lên khi mức TI-RADS tăng từ TR1 đến TR5 (0% cho TR1 và TR2, 12,5% cho TR3, 48,1% với TR4 và 97,2% cho TR5). Với điểm cắt là TR5 thì SEN, SPE, PPV, NPV và AUC lần lượt là 79,55%, 95,59%, 97,22%, 70,65 % và 0,928.
Kết luận: ACR-TI-RADS là một hệ thống phân loại chính xác, có độ đặc hiệu cao để phân loại các nhân giáp
dựa trên các đặc điểm siêu âm, để đánh giá nguy cơ ác tính.

Nhân giáp là một tổn thương thường gặp và có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý lành tính như viêm giáp, nang giáp, phình giáp, u lành tính hay là bệnh lý ác tính. Trên siêu âm có thể phát hiện tới 68% các nhân giáp(1). Tuy nhiên, tỷ lệ các nhân ác tính thấp hơn đáng kể từ 5–15%.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00058

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890