Khảo sát thực trạng hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng xét nghiệm khẳng định trường hợp HIV dương tính

Khảo sát thực trạng hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng xét nghiệm khẳng định trường hợp HIV dương tính tại khu vực phía Nam bằng bộ công cụ SLIPTA.
Tác giả: Nguyễn Đức Trúc, Trần Tôn, Lê Chí Thanh, Vũ Xuân Thịnh, Lương Quế Anh, Lê Duy Hoàng Chương, Trương Thị Xuân Liên
Tóm tắt:
Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ nâng cấp phòng xét nghiệm HIV/AIDS của viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng hệ thống phòng xét nghiệm HIV chuẩn thức tại khu vực phía Nam giai đoạn 2009- 2014”do CDC-PEPFAR tài trợ, các đơn vị xét nghiệm khẳng định truờng hợp HIV dương tính khu vực phía Nam đã được tập huấn, đào tạo về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO15189:2007. Hiệu quả triển khai công tác quản lý chất lượng được khảo sát bằng bộ công cụ SLIPTA (Stewise Laboratory Improvement Process Towards Accrediation) trước và sau khi tham gia các khóa tập huấn. Kết quả đánh giá tại 13 đơn vị đều có sự thay đổi đáng kể trong triển khai hệ thống quản lý chất lượng sau khi được đào tạo, tập huấn, trong đó hai đơn vị đạt tiêu chuẩn phân loại 1 và 2 sao với tỷ lệ cải tiến lần lượt là 51 và 49%. Các yếu tố quản lý tài liệu hồ sơ; quản lý thiết bị; quản lý vật tư; quản lý quá trình, đánh giá chất lượng bên trong và bên ngoài; cơ sở vật chất và an toàn có sự cải tiến rõ rệt tại các đơn vị so với thời điểm trước khi được đào tạo. Tuy nhiên, vẫn có các yếu tố như đánh giá nội bộ, hành động khắc phục, quản lý sự cố-cải tiến quá trình không đạt được sự tiến bộ đáng kể.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890