KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Trần Đỗ Hùng1, Trần Phước Thịnh1, Nguyễn Tấn Đạt1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành đúng và một số yếu tố liên quan trong phòng chống dịch COVID-19 của người dân thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 385 người dân tại thành phố Cần Thơ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022. Chọn mẫu bằng phương pháp ngẫu nhiên phân tầng với bộ câu hỏi soạn sẵn. Kết quả: Kiến thức, thái độ và thực hành trong phòng chống COVID-19 của người dân thành phố Cần Thơ đạt ở mức độ cao với tỉ lệ người dân được đánh giá mức độ kiến thức đúng đạt 86,0%, thái độ tích cực đạt 94,3% và thực hành đúng đạt 82,3%. Ở nhóm người dân có kiến thức đúng thì tỉ lệ có thái độ tích cực và thực hành cũng đạt ở mức độ cao (đều trên 90%). Mối tương quan giữa kiến thức chung và thực hành chung về phòng chống COVID-19 (n=308) đúng là 94,8%; mối tương quan giữa kiến thức chung và thái độ chung về phòng chống COVID-19 (n=308) đúng là 94,8%; mối tương quan giữa thái độ chung và thực hành chung về phòng chống COVID-19 (n=342) đúng là 94,2%. Kết luận: Kiến thức, thái độ và thực hành trong phòng chống COVID-19 của người dân thành phố Cần Thơ đạt ở mức độ cao. Việc trang bị kiến thức và thực hiện công tác tư tưởng tốt thì người dân sẽ có thái độ tích cực và thực hành phòng chống dịch bệnh cao hơn.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02239

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Chi tiết bài viết
Từ khóa
kiến thức, thái độ, thực hành, COVID-19

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2021). "Cổng thông tin điện tự Bộ Y tế." 
2. Huỳnh Giao, et al. (2021), "Kiến thức, thái độ và thực hành phòng ngừa COVID-19 của người bệnh tại Bệnh viện Quận 2, TP. Hồ Chí Minh", Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 25(2), tr. 103-110. 
3. Đào Thị Ngọc Huyền, et al. (2021), "Kiến thức, thái độ về COVID-19 của sinh viên y đa khoa năm thứ năm và năm thứ sáu tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 25(1), tr. 185-191. 
4. Nguyễn Ngọc Như Khuê, et al. (2021), "Kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống dịch COVID-19 của người dân trên 18 tuổi tại tỉnh Đắk Lắk năm 2021", Tạp chí Y học Việt Nam. 
5. Bùi Huy Tùng, et al. (2021), "Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống dịch COVID-19 của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2020", Tạp chí Y học Cộng đồng.