Kiến thức, thái độ về biến đổi khí hậu và chuẩn bị ứng phó với biến đổi khí hậu của người dân 2 xã thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2013

Kiến thức, thái độ về biến đổi khí hậu và chuẩn bị ứng phó với biến đổi khí hậu của người dân 2 xã thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2013
Tác giả: Nguyễn Văn Hiến, Lê Thị Tài, Vũ Minh Tuấn, Đàm Thị Tuyết, Phùng Thị Thảo
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thái độ về biến đổi khí hậu và mô tả sự chuẩn bị ứng phó với biến đổi khí hậu của người dân xã Đồn Xá và An Lão huyện, Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2013. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức của người dân về biến đổi khí hậu còn ở mức thấp, 41,3% dân chưa nghe nói đến biến đổi khí hậu; 33,3% người dân chưa quan tâm tìm hiểu thông tin về biến đổi khí hậu; việc chuẩn bị ứng phó với các dịch bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu của người dân hầu như chưa được thực hiện. Các kết quả đạt được cho thấy hiện nay có nhu cầu rất đáng quan tâm để thực hiện truyền thông giáo dục cho người dân về biến đổi khí hậu, các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và những chuẩn bị cần thiết để ứng phó với dịch bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890