Kiến thức Thái độ về phòng ngừa chuẩn của nhân viên y tế tại một số khoa bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng năm 2021

Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Kiến thức Thái độ về phòng ngừa chuẩn của nhân viên y tế tại một số khoa bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng năm 2021.Nhiễm khuân bệnh viện (NKBV) lã một trong nhùng thách thức đối với ngành y tể vả là mỗi quan tâm hàng dầu tại Việt Nam cùng như trcn toàn the giới. Theo thống ke cua Tồ chức Y tế Thế Giới (WHO) cho thấy ti lộ NKBV vào khoang 5 – 10% ờ câc nước đà phát triền và lên đen 15 20% ờ các nước đang phái triên. Cãn nguyên gây NKBV cỏ mức độ da kháng kháng sinh cao hon cản nguyên gây nhiêm khuấn trong cộng dồng. NKBV kéo dài thòi gian nầm viện trung bính từ 7-15 ngày làm gia tảng sư dụng kháng sinh và kháng kháng sinh do dó, chi phí cua một ca NKBV thường gấp lừ 2    4 lần so với những trường hợp không mắc NKBV.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2022.00362

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Hàng năm thề giới cỏ khoang 2 triệu bệnh nhân mắc NKBV làm 90.000 ngưởi lư vong và tồn thêm 4.5 ti USD'
Củng VỚI thế giới. Việt Nam đang phai dối mặt VÓI gánh nặng do nlnẻm khuân lien quan đen châm sóc sức khoe vã kháng kháng sinh tạt cơ sớ y tế. Một số diều tra ban dằu về NKBV ơ nước ta cho thấy Lý lệ NKBV hiện mắc từ 3    7% tủy theo
tuyến và hạng bệnh viện' NKBV xuất biện với mật độ cao tại nhùng cơ sớ khản) chừa bộnh không tuân thu nghiêm ngặt các quy trinh thực hãnh vỏ khuân co ban trong chăm sóc. diều trị người bệnh vã ờ những nơi kiến thức, thãi độ về kiểm soát nhiêm khuân cùa nhãn viên y te côn hạn chẻ: Một trong những cách tiết kiệm chi phí nhất cua các chiến lược dê ngăn ngừa NKBV lả tuân thu một bộ các nguyên tẳc dược gọi lã cảc biện pháp phóng ngửa chuẩn (PNC)3. Các biện pháp phòng ngừa chuẩn đă được chửng minh là cò hiệu qua giam thiêu cảc mỗi nguy hiềm nghề nghiệp. Sự tuân thu cua các nhân viên y tế (NVYT) vói các biện pháp PNC dã dược công nhận lã một phương tiện hữu hiệu và hiệu qua de ngàn ngừa và kiêm soát các bệnh nhicm khuân liên quan đen chàm sỏc sức khoe ờ bệnh nhãn và nhân viên y tê4 Một số nghiên cữu chi ra ring kicn thức tốt hơn về các biện pháp phòng ngừa chuẩn lã một trong nhùng yếu tó dự báo mức độ tuân thu lốt hon4 5. Đo vậy kiến thức, thái độ vè phòng ngừa chuấn có vai trô quan trọng dối với sự tuân thú và thực hành PNC cùa nhân viên y tề. Tuy nhiên, tại Việt Nam. chưa cô nhiều nghiên cứu thực hiện đánh giã thực trạng và các ycu ló liên quan den kiến thức và thái độ cua nhân viên y (ế về phòng ngừa chuân. Một sổ nghiên cứu trước đày chi ra răng ty lệ kiến thức, thái độ cũa NVYT VC phỏng ngừa chuẩn côn thắp. Như trong nghiên cứu cùa Bin Thị Xuyến vã cộng sự năm 2018 trẽn NVYT tại bệnh viện đa khoa tinh Thải Bình thi tý lộ NVYT dụt kiến thức chung VC vệ sinh tay lả 56.6%: về sư dụng phòng hộ cá nhân là 45,4%*. Hay theo tác gia Trương Anh Thư. tý lộ NV YT có thái độ dũng về phông ngừa chuẩn thắp hơn kiến thức ở các nội dung tương ứng (dao động từ 54.5% den 76.3%). nhỏm bảc sf cỏ tý lộ thãi độ dùng thấp nhất (p <0.05) . Từ dó cho thấy tính thict yểu cua việc đánh giá kiến thức, thái dộ ve phòng ngừa chuẩn cùa NVYT cùng như tìm ra những yếu tố nào ánh hưởng đến kiến thức, thái độ cua họ dê góp phần trong công cuộc giám NKBV
Bệnh viện da khoa huyện Đan Phượng là bệnh viện da khoa họng II trực thuộc Sư Y tc I lã Nội VÓI quy IUÔ gần 400 giường bệnh. Nhận thức dưực đầy điì tằm quan trụng cua phòng ngừa chuẩn trong công tác phòng ngừa NKBV và các dịch bênh truyền nhiêm, bệnh viên dã và dang triển khai các chương trinh về các nội dung PNC theo hưởng dần cùa Bộ Y Te. Tuy nhiên, bệnh viện chưa cỡ nghiên cứu nàơ dánh giá. khao sât về kiến thức và thái dộ về phòng ngừa chuân cùa nhân viên y tể tại bệnh viện. Xuất phát lữ thực tế trẽn, chúng tỏi liến hãnh nghiên cứu de tài “Kiến thức Thái độ về phòng ngừa chuẩn của nhân viên y tế tại một số khoa bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng năm 2021" nhầm hai mục tiêu:
1.Mô tú kiến thức và thái dộ về phòng ngừa chuẩn (vệ sinh tay. phương tiện phòng hộ cú nhân) cua nhân viên y tể tụi một sổ khoa bệnh viỹn da khoa huyện Dun Phượng nàm 2021.
2.Mô ta một sồ yếu tồ lien lịuatt dền kiến thức, thủi độ về phòng ngừa chuẩn cua nhàn viên y tề tại các khoa trên.

MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN
ĐANH MỰC CHỪ VIẾT TÁT
DANH MỤC BÁNG
DANH MỤC B1ÉU ĐÓ
DANH MỤC HÌNH. Sơ DỚ
ĐẠT VÁN ĐÈ    1
CHƯƠNG I – TÒNG QUAN     3
11 Phông ngừa chuân vã một so vấn đề cơ ban          3
1.2.Các nghiên cứu về kiến thức vã thái độ cua NVYT về phỏng ngừa chuẩn trên
the giới, tụi Việt Nam       10
1.3.Mô ta bệnh viện đa khoa huyện Dan Phượng     16
CHƯƠNG 2 – DOI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu     17
2.1.Địa điểm vả thời gian nghiên cửu    17
2.2.Dối tưựng nghiên cửu     17
2.3Phương pháp nghiên cửu..     17
2.4Biển số. chi số nghiên cứu    18
2.5. Công cụ và kỷ thuật thu thập thông tin        19
CHƯƠNG 3 – KỂT QUA NGHIÊN cửu     23
3.1.Dặc điểm chung cùa đối tượng nghiên cứu     23
3.2.Kiến thức của NVYT về phông ngừa chuẩn    25
3.3.Thái độ cùa NVYT đối VỚI phông ngừa chuẩn     30
3.4.Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thãi độ cua NVYT về phòng ngừa
chuẩn    33
CHƯƠNG 4 – BÀN LUẬN    39
4.1.Độc diêm chung cùa đổi tượng nghiên cứu      39
4.2.Kiền thức cùa NVYT VC phòng ngừa chuẩn    40
4.3.Thái độ cua NVYT đổi với phòng ngừa chuẩn    45
4.4Một so yếu tố liên quan đển kiến thức vả thái độ cùa nhãn viên y tẻ về phông
ngira chuắn    47
4.5.Một sỗ hạn che cùa nghiên cứu    50
KÉT LUẬN    52
KHUYỂN NGHỊ    54
TÀI I.IỆỤTHAM KHAO
PHỤ LỰC
DANH MỤC BANG
Bang 3.1. Đặc điểm cùa dồi tượng nghiên cửu     23
Bang 3.2. Đặc diêm các yểu tố liên quan den tập huấn dào tạo PNC vả mức độ chú
dộng tim hiếu cập nhật về PNC         24
Bang 3.3 Kiến thức tông quát cùa NVYT về các biện pháp phông ngừa chuẩn    25
Bang 3.4 Kiến thúc cùa NVYT về tầm quan trọng cũa VST    26
Bang 3.5 Kiền thức cùa NVYT về các chi dịnh cùa VST    26
Bang 3.6 Kiến thúc cùa NVYT về thục hãnh vệ sinh tay    28
Bang 3. 7. Kiến thức cua NVYT ve quy trinh sư dụng phượng tiện    PHCN    28
Bang 3. 8. Kiến thức cua NVYT VC chi dịnh cua các phương tiện PHCN    29
Bang 3. 9. Thái dộ cúa NVYT dổi với các biện pháp phông ngừa chuân chung    30
Bang 3. 10. Thái dộ của NVYT đỗi với vệ sinh tay trong phòng ngùa chuân    31
Bang 3.11. Thái dộ cùa NVYT đối với mang phương tiện phòng hộ cả nhân    32
Bang 3. 12. Mồi liên quan giữa một số yẻu tổ nhãn khấu hục với kiến thức về PNC       33
Bang 3. 13. Mối liên quan giữa kiến thửc với cảc yếu tố liên quan dền tập huấn dào tạo PNC và mức độ chu động tim hiểu cập nhật về PNC    34
Bang 3. 14 Mối liên quan giữa một sổ yểu tố nhãn khấu học với thái độ VC PNC..36
Bang 3. 15. Mối liên quan giữa cảc yểu tồ liên quan den tập huắn dào tạo PNC và
mức độ chu dộng tim hiêu cập nhật VC PNC với thái độ về PNc     37
Bang 3. 16 Mối liên quan giữa kiến thức vả thãi dộ ve PNC    38
DAM! MỤC BIÊll DÒ
Biêu đồ 3.1 Kiền thức cúa NVYT VC lựa chọn các phương pháp và hóa chat VST27
Bicu đồ 3. 2 Phản loại kiến thức cua NVYT VC phòng ngửa chuân     30
Biêu đỗ 3. 3. Thái độ cua NVYT đối với phòng ngừa chuản    32
DANH MỤC HÌNH, sơ ĐÒ
Hinh 1 Cách mang gang vả tháo găng    8
Hình 2 Cách sứ dụng khâu trang    9
Hỉnh 3 Cách sư dụng áo choàng    10
Sơ dỗ 1 Các thời dicni vệ sinh tay khi chàm sóc NB (WHO 2005)     6
Sơ dồ 2 Khung lý thuyết nghiên cứu    15