KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ BẾN TRE NĂM 2020

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ BẾN TRE NĂM 2020
1 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre
2 Trường Đại học Y tế Công cộng
TÓM TẮT
Nghiên cứu “Kiến thức, thái độ về tác hại của thuốc lá và thực trạng hút thuốc lá của học viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020” được thực hiện từ tháng 9/2019 đến 9/2020, áp dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, thu thập dữ liệu bằng cách dùng bảng hỏi tự điền với cỡ mẫu là 535 học viên đang học lớp 10 đến lớp 12 của Trung tâm.
Kết quả: 85,2% học viên có kiến thức đúng, 80,7% học viên có thái độ tích cực về tác hại thuốc lá, 16,3% học viên hút thuốc lá. Một số yếu tố có xu hướng làm tăng kiến thức và thái độ của học viên là khi Trung tâm có những hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá giúp học viên có nhận thức đúng, thái độ tích cực cao lần lượt là 1,99 (95%CI: 1,09 – 3,66), 3,06 (95%CI: 1,79 – 5,23) lần. Các loại hình truyền thông về tác hại của thuốc lá giúp học viên nhận thức đúng cao 3,87 (95%CI: 1,94 – 7,71) lần; Sở Y tế truyền thông giúp học viên nhận thức đúng, thái độ tích cực cao lần lượt là 3,07 (95%CI: 1,88 – 5,01), 1,77 (95%CI: 1,29 – 2,77) lần và tuyên truyền về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá giúp học viên nhận thức đúng, thái độ tích cực cao lần lượt là 3,18 (95%CI: 1,94 – 5,19) 1,66 (95%CI: 1,05 – 2,63) lần.
Khuyến nghị: Trung tâm GDNN – GDTX cần phải tăng cường tuyên truyền cho học viên những tác hại của thuốc lá; Những quy định của Trung tâm cần gắn với các thông tin về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá