Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã Thạch Đà

Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội, năm 2017 và một số yếu tố liên quan
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm, Hồ Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 388 bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã Thạch Đà huyện Mê Linh thành phố Hà Nội năm 2017 nhằm mô tả kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng và phân tích một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy số bà mẹ có kiến thức đạt về phòng chống bệnh tay chân miệng chiếm tỷ lệ 23,2%, số bà mẹ có thực hành đạt về phòng chống bệnh tay chân miệng chiếm tỷ lệ 80,2%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trình độ học vấn và nghề nghiệp với kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh TCM (p<0,05) của các bà mẹ. Nghiên cứu chưa xác định được mối liên quan giữa độ tuổi của bà mẹ với kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh tay chân miệng.